Balansräkning

Löpande prisnivå, mkr   KOMMUNEN   KONCERNEN
  Not 2016-12-31 2015-12-31 Not 2016-12-31 2015-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
 - Goodwill med flera immateriella tillgångar
 – Mark, byggnader och tekniska anläggningar 13 507,7 487,3 8 1 450,6 1 419,1
 – Maskiner och inventarier 14 25,9 24,4 9 70,3 62,2
 – Konst 15 3,1 3,1 9 3,1 3,1
 – Finansiella anläggningstillgångar 16 79,8 78,3 7,8 6,4
Summa anläggningstillgångar 616,5 593,1 1 531,9 1 490,7
Omsättningstillgångar
 – Förråd, exploateringsfastigheter 17 4,7 4,3 4,7 4,3
 – Kortfristiga fordringar 18 118,6 108,0 10 115,6 110,5
 – Kassa och bank 19 171,5 160,2 11 171,6 160,4
Summa omsättningstillgångar 294,8 272,5 291,9 275,1
Summa tillgångar 911,2 865,6 1 823,8 1 765,8
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
 – Eget kapital 335,5 329,6 385,8 372,3
 – Nedskrivning eget kapital, komponentavskrivning 0,0 – 16,1 – 2,0 – 14,4
 – Årets resultat 13,2 22,0 22,6 23,3
Summa eget kapital 20 348,7 335,5 12 406,4 381,2
Minoritetsintresse 0,0 0,0
Avsättningar
 – Avsättningar för pensioner och förpliktelser 21 72,6 71,4 13 83,2 81,3
 – Andra avsättningar 22 36,1 27,7 14 39,3 29,7
Summa avsättningar 108,7 99,1 122,6 111,0
Skulder
 – Långfristiga skulder 23 138,0 143,6 15 948,6 953,5
 – Kortfristiga skulder 24 315,8 287,4 16 346,2 320,1
Summa skulder 453,8 430,9 1 294,8 1 273,6
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 911,2 865,6 1 823,8 1 765,8
Poster inom linjen
Pensionsåtaganden före 1998 612,4 626,2 612,4 626,2
Insatt i pensionsstiftelse inklusive löneskatt på detta 149,0 124,0 149,0 124,0
Borgensåtaganden 25 862,5 867,9 1,2 1,7