Personalredovisning 2016

Personal

Kramfors kommun är den största arbetsgivaren i kommunen med sina 1 655 tillsvidareanställda. Av dem är över 20 procent fyllda 60 år. I flera år har det stått klart att det blir svårare och svårare att rekrytera personal. Det märktes än mer det senaste året, då även behovet av personal ökade.

Antal medarbetare

Antalet tillsvidareanställda ökade med 26 personer. Antalet innehavare (tillsvidareanställda och visstidsanställda) ökade från 1 743 till 1 821. Orsaken var det stora asylmottagandet som berörde särskilt skola och socialtjänst, men även boenden för ensamkommande flyktingbarn.

Utveckling tillsvidareanställda
och innehavare 2012–2016

Åldersstruktur

Medelåldern hos de tillsvidareanställda sjönk något och var 49 år. Antalet tillsvidareanställda under 30 har nästan fördubblats på två år från 62 till 114, vilket är positivt eftersom kommunen haft väldigt få yngre medarbetare.

Andelen tillsvidareanställda som fyllt 60 år är fortfarande hög, 22 procent, vilket innebär att var femte medarbetare går i pension de närmaste fem åren. Det är en stor utmaning att rekrytera kompetenta medarbetare för att ersätta dem.

Åldersfördelning av antalet personer (tillsvidare) den 31/12 respektive år
  2012 2013 2014 2015 2016
20–29 39 54 62 98 114
30−39 199 211 201 225 225
40−49 405 404 414 417 403
50−59 535 531 556 551 562
60− 388 331 335 338 351
(Antal)

Könsfördelning

Andelen tillsvidareanställda män respektive kvinnor har varit i stort sett oförändrad sedan 2011. Lite drygt 80 procent är kvinnor, vilket är en ganska typisk fördelning i en kommun.

Medelsysselsättningsgrad

Medelsysselsättningsgraden ökade marginellt och var knappt 98 procent. Tidigare var skillnaden mellan män och kvinnor tydlig, men den blir allt mindre. Männens medelsysselsättningsgrad var 98,2 procent och kvinnornas 97,5.

Personalkostnader

Personalkostnader är den enskilt största kostnaden i budgeten. År 2016 var den 58 procent av bruttokostnaderna.

Medellönen den 31 december var 27 957 kr för tillsvidareanställda. Kvinnorna tjänade 92 procent av vad männen tjänade. Kvinnornas medellön var 27 504 kr och männens 29 823 kr.

Medellön (tillsvidare) den 31/12 respektive år
  2012 2013 2014 2015 2016
Totalt 25 038 25 609 26 300 26 997 27 957
Kvinnor 24 560 25 143 25 811 26 525 27 504
Män 27 020 27 553 28 268 28 981 29 823
Kvinnors lön i procent av männens 90,90 91,25 91,31 91,62 92,23

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ökade något till 7,51 procent av arbetstiden (7,49). Ökningen är marginell jämfört med tidigare års ökningar. BAS-förvaltningens sjukfrånvaro ökade medan övriga förvaltningar hade lägre sjukfrånvaro än tidigare. Kvinnornas sjukfrånvaro fortsätter att öka medan männens sjunker. Kvinnornas sjukfrånvaro är nästan dubbelt så hög som männens.

Den korta sjukfrånvaron upp till 14 dagar minskade något jämfört med 2015. Den stora ökningen gällde sjukskrivningar längre än 90 dagar. Antalet frånvarodagar har nästan fördubblats sedan 2012. Allt fler blir sjuka länge, vilket även är tendensen på arbetsmarknaden i stort.

Sjukfrånvarokostnaden minskade från 14,5 mkr till 13,5 mkr.

(Procent av arbetad tid)
Sjukfrånvaro i procent av arbetstid
År Totalt Kvinnor Män
2016 7,51 8,42 4,60
2015 7,49 8,15 5,2
2014 6,45 7,07 4,26
2013 5,62 6,18 3,63
2012 5,39 5,77 4,07
Sjukfrånvaro i procent av arbetstid fördelat på förvaltning
År BKU BAS KL MoB
2016 4,92 9,48 5,39 2,53
2015 5,19 9,16 5,88 4,37
2014 4,63 7,99 4,3 3,47
2013 4,30 6,81 4,29 3,83
2012 4,14 6,74 3,47 3,94

Ur Kramfors perspektiv

De senaste åren har svårigheten att rekrytera personal blivit märkbar. År 2016 annonserades cirka 200 lediga tjänster jämfört med 120–140 tidigare år. En del tjänster hade få sökande och viss kompetens börjar bli svår att finna i stora delar av landet. Det ökade asylmottagandet gör att rekryteringsläget för många kommuner är besvärligt. Bristen på socialsekreterare, sjuksköterskor och lärare blir alltmer påtaglig och det märks även i Kramfors.

HR-avdelningen har i uppdrag att ta fram en konkret handlingsplan för kompetensförsörjning som ska vara klar senast den 20 juni 2017.