Bistånds-, arbetsmarknads- och
sociala servicenämnden

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) ska tillsammans med andra förvaltningar och det omgivande samhället ge vård, omsorg, stöd och service till familjer och enskilda som behöver det. Barn och ungdomar, äldre, funktionsnedsatta, personer med beroendeproblematik, brottsoffer och de som vårdar närstående är grupper vars behov särskilt ska uppmärksammas. Nämnden ansvarar även för vuxenutbildning, kommunala arbetsmarknadsinsatser, att hjälpa nyanlända i samband med bosättning och att samordna kommunens roll i asylmottagandet.

Verksamheten styrs till stora delar av socialtjänstlagen, skollagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lag om vård av missbrukare samt hälso- och sjukvårdslagen.

Verksamheten är organiserad i en övergripande förvaltningsledning, en avdelning för administration och information, en för kvalitetsledning och hälsa samt tre verksamhetsområden: stöd, vård och omsorg (SVO), individ- och familjeomsorg (IFO) samt vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad (VIA).

Viktiga händelser under året

Nöjda äldre i kommunen

Den årliga rikstäckande undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen redovisade goda resultat för Kramfors del. De som bor i särskilt boende var mycket nöjda. Frågorna handlade exempelvis om man fått plats på det boende man önskat, hur maten smakar, personalens tillgänglighet och om man har möjlighet att påverka när man vill duscha eller gå och lägga sig. De äldre var även nöjda med personalens bemötande, möjligheten att komma utomhus och möjligheten att vid behov få träffa sjuksköterska eller läkare. Kramfors fick bättre resultat än övriga kommuner i Västernorrland och bättre än riket i mer än 90 procent av frågeområdena.

Teknikutveckling och hälsa

Kramfors kommun ligger i framkant när det gäller teknikutveckling. År 2016 installerades 16 trygghetskameror hos personer med behov av tillsyn nattetid. Kameran kan ersätta tillsynsbesök nattetid när det bedöms lämpligt. Hittills har de som fått en kamera varit mycket nöjda med åtgärden.

Alla brukare med hemtjänstinsatser och trygghetslarm fick nyckelfria lås. Att personalen inte behöver hålla koll på en mängd nycklar underlättar deras arbete och bedöms vara säkrare än traditionell nyckelhantering. Så kallade hotellås på vissa särskilda boenden är en åtgärd för att öka tryggheten och rätten till integritet för personer med demenssjukdom. Den typen av lås håller dörren låst utifrån för obehöriga, utan att den enskilda behöver använda en vanlig nyckel för att komma ut och in.

Sedan kommunen övertog hemsjukvården har behovet av ledning och utveckling av den kommunala hälso- och sjukvården ökat. Från och med den 1 augusti finns därför en avdelning för kvalitetsledning och hälsa. Utöver ett tydligt ledningsansvar för all kommunal hälso- och sjukvård har den ett särskilt ansvar för teknikutveckling och utvecklad samverkan med landstinget.

Unga till arbete och yrkesutbildning i framkant

För att hjälpa unga som är långt från arbetsmarknaden driver kommunen ett projekt med stöd från Europeiska socialfonden (ESF). Syftet är att utveckla arbetssätt, metoder och samverkan för att få unga att återuppta grundskole- eller gymnasiestudier, komma i arbete eller studera vidare. Cirka 40 ungdomar i åldern 15 till 24 år deltog i projektet. Ungefär hälften gick vidare till studier, arbete eller aktivt arbetssökande. Projektet fortsätter större delen av 2017.

Yrkeshögskolans goda renommé har lett till att Fonden för handelns utveckling i mellersta Norrland bett verksamheten anordna en uppdragsutbildning till butiksledare. Den påbörjades under hösten. Förhoppningen är att initiativet på sikt kan leda till en reguljär yrkeshögskoleutbildning.

Meningsfull sysselsättning

Det finns en uttalad politisk vilja att utveckla daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Syftet är framför allt att öka de deltagandes möjligheter att själva bestämma vad de vill ha för sysselsättning och aktiviteter. En gemensam lokal med bättre förutsättningar att vara nav i en sådan utveckling hittades äntligen i centrala Kramfors. När lokalerna tas i anspråk våren 2017 ökar de enskildas möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskemål.

Integration

Åtgärder för att underlätta för nyanlända att etablera sig i kommunen kom igång. Utöver insatser och projekt som hanteras av civilsamhället fanns språkintroduktion i vården, föräldraskapsstöd till nyanlända, kommunala beredskapsarbeten och sommarjobb. Mötesplatsen Kramforshjärtat, som invigdes i slutet av november, är ett annat exempel på en verksamhet som vill öka kontaktytan mellan nya och gamla Kramforsbor.

Svenska för invandrare (SFI) har tredubblat antalet studerande de senaste åren och fick i våras äntligen flytta till anpassade lokaler på Vallen. Ett socialt stödteam med kurator och sjuksköterska inrättades vid vuxenutbildningen, som SFI är en del av, med Samordningsförbudet.

Uppföljning av nämndens mål

Nämndens mål för samtliga indikatorer är att behålla eller förbättra redan goda resultat och att förbättra resultat som kan tyda på brister i verksamhetens kvalitet och styrning.

Av 10 indikatorer som rör nöjda medborgare och kunder hade 4 endast marginella förändringar. För 6 indikatorer sker mätningar först 2017.

Av 14 indikatorer som rör god kvalitet förbättrades 9 och 4 försämrades. För en indikator gjordes den första mätningen 2016. Glädjande är att kvalitetsaspekterna i särskilda boendeformer för funktionshindrade ökade och att antalet olika anställda som en hemtjänstbrukare möter (i snitt per 14 dagar) minskade.

Färre ungdomar som haft insatser från socialtjänsten kom tillbaka efter avslutad insats eller utredning, vilket förhoppningsvis tyder på att insatsen varit till hjälp.

När det gäller arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning minskade andelen unga som gick vidare till arbete eller studier efter deltagande i PUMA. Detsamma gällde andelen elever som klarat lägst betyg E i någon kurs inom grundläggande vuxenutbildning. Andelen som var i arbete 6 månader efter avslutad utbildning vid yrkeshögskola ökade däremot, vilket också andelen elever som klarat lägst betyg E i någon kurs i den gymnasiala vuxenutbildningen gjorde.

Av 5 indikatorer som rör attraktiv arbetsgivare försämrades de 3 som avser motivation, ledarskap och styrning. Det kan delvis bero på en hög omsättning av chefer detta år. Sjuktalet ökade något. En mängd åtgärder vidtogs för att stoppa utvecklingen, till exempel riktade friskvårdsåtgärder, stöd till sjukskrivna med hjälp av sjukanmälningstjänsten Sjuk och frisk, och stöd från företagshälsovården med tidig rehabilitering.

Målet om god ekonomisk hushållning uppnåddes.

Uppföljning av ekonomiskt resultat

Område
(tkr)
2016
Bruttokostnad
2016
Bruttointäkt
2016
Nettokostnad
2016
Budgetavvikelse
2015
Nettokostnad
BAS-förvaltning gemensamt 29 092 29 490 – 398 17 17 199
Område SVO 336 997 40 369 296 628 3 958 292 848
Område IFO 298 352 119 931 178 422 3 198 164 217
Område VIA 56 076 31 798 24 278 5 065 19 039
Summa 720 518 221 588 498 930 12 238 493 303

Orsaker till ekonomiska avvikelser – övergripande

BAS-nämndens resultat visade ett överskott på 12,2 mkr. Det berodde i huvudsak på lägre behov av hemtjänst årets första månader och på att aktiviteter på integrationsområdet, som finansieras med särskilda medel, kom igång först under sommaren. Exempel på sådana insatser var riktade utbildningsinsatser, projektledare integration, en ny mötesplats, beredskapsanställningar, sommarjobb och sociala stödinsatser.

BAS GEMENSAMT (+17 tkr)

Driftresultat i nivå med budget.

SVO (+3 958 tkr)

Överskottet berodde främst på att hemtjänsten redovisade färre planerade timmar än vad som budgeterats första halvåret. Vid årets slut var dock antalet timmar i nivå med budget, cirka 18 600 per månad. Beslut om särskilt boende kunde verkställas inom tre månader i de allra flesta fall. Vid några tillfällen överskreds tremånadersgränsen med några dagar. Den genomsnittliga tiden från ansökan till verkställighet var 37 dagar, vilket i ett nationellt perspektiv får anses mycket bra.

I behovsplanen för äldre och i förslaget till program för bostadsförsörjning framgår att behovet av särskilt boende ökar och att fler så kallade mellanboenden, exempelvis trygghetsboenden, är en förutsättning för att kommunen inte ska behöva bygga fler platser för särskilt boende.

IFO (+3 198 tkr)

Överskottet i individ- och familjeomsorgen (IFO) berodde främst på att mottagandet av ensamkommande barn och unga minskade. Det nuvarande ersättningssystemet ersätter för avtalat antal platser och inte för faktiskt antal mottagna barn. Kostnaderna för försörjningsstöd beräknades öka, men låg kvar på en stabil nivå och posten bidrog därför till överskottet.

Trots överskottet finns kostnadsökningar som behöver uppmärksammas. I bostad med särskild service för funktionsnedsatta finns flera äldre med sammansatta behov som behöver mer insatser än tidigare. Bland personer med funktionsnedsättning finns barn med stora behov av stöd, omvårdnad och service. Omfattande omvårdnadsbehov innebär högre personalkostnader. De nya och renoverade gruppbostäder som tagits i bruk de senaste åren är ett lyft för kvaliteten men innebär också högre driftkostnader.

Antalet barn som var placerade utanför hemmet låg fortfarande på en hög nivå. Den 31december var det 58. Antal internatplaceringar, där barn behöver annat boende på grund av sin skolgång, ökade, vilket även innebär ökade kostnader.

VIA (+5 065 tkr)

Överskottet berodde till största delen på den tillfälliga resursförstärkningen för integration. Beslutade aktiviteter kom igång det sista halvåret, vilket innebär att tilldelade resurser inte hunnit förbrukas.

SFI och särskild utbildning för vuxna flyttade till Vallen, där Träakademien och Yrkeshögskolan har sina lokaler. En samlad vuxenutbildning är ett led i att skapa god kvalitet och en attraktiv studiemiljö, som kan få studerande att välja Kramfors som studieort.

SFI har ökat kraftigt de senaste åren. Vid årets slut fanns 348 elever antagna. För att klara ökningen rekryterade SFI nya lärare och ett socialt stödteam.

Ett nytt avtal med Mittuniversitetet tecknades för högskoleprogrammet inom ramen för Träakademien. Ett tredje år tillkom, vilket gör att de studerande kan få en kandidatexamen och genomföra gesällprov. Samarbetet med Länsmuseet Murberget fortsätter och utvecklas.

Arbetsmarknadsenheten rekryterade fler arbetshandledare och ett tjugotal beredskapsanställda. Två nya arenor för arbetsträning i form av enklare fordonsservice och internservice i café och städ inrättades.

Investeringar
Ändamål Budget 2016 (tkr) Resultat 2016 (tkr)
Inventarier 3 564 223

Orsaken till att beslutade investeringar inte genomfördes var att nya inventarier för daglig verksamhet köps när lokalerna kan tas i anspråk 2017.


Viktiga uppgifter (behovsutveckling)
Nyckeltal 2011 2012 2013 2014 2015
STÖD, VÅRD OCH OMSORG (SVO)
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg (%) Kramfors 9,9 5,8 – 5,6 2,6 5,6
Nettokostnad äldreomsorg, kr/invånare Kramfors 14 993 14 938 14 490 16 089 16 429
Alla kommuner, ovägt medel 10 698 11 046 11 403 11 798 12 121
Invånare 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende eller bodde permanent i särskilt boende, andel (%) Kramfors 12,9 12,3 11,4 10,8 10,3
Alla kommuner, ovägt medel 13,5 13,2 11,5 11,4 11,4
Invånare 0–64 år med hemtjänst eller särskilt boende (%) Kramfors 0,35 0,32 .. .. ..
Alla kommuner, ovägt medel 0,34 0,33 0,32 0,33 0,33
Kostnad särskilt boende enligt KPB, egen regi, kr/dygn Kramfors   1 756 1 714 1 340 1 848
Alla kommuner, ovägt medel 1 670 1 691 1 728 1 751 1 821
Kostnad hemtjänst enligt KPB, egen regi, kr/beviljad timme Kramfors   492 465 469 480
Alla kommuner, ovägt medel 409 433 447 445 464
INDIVID- OCH FAMI LJEOMSORG (IFO)
Nettokostnadsavvikelse individoch familjeomsorg (%) Kramfors 18,0 13,4 0,5 – 1,5 – 17,6
Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/invånare Kramfors 2 927 2 721 3 179 3 370 2 979
Alla kommuner, ovägt medel 2 900 3 033 3 121 3 231 3 362
Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/invånare Kramfors 889 945 980 899 801
Alla kommuner, ovägt medel 1 003 1 045 1 062 1 039 1 019
Nettokostnad barn- och ungdomsvård, kr/invånare Kramfors 1 555 1 425 1 847 2 063 1 907
Alla kommuner, ovägt medel 1 312 1 386 1 437 1 529 1 622
Invånare 0–20 år placerade på institution eller i familjehem, antal/1 000 invånare 0–20 år Kramfors 12,4 15,9 21,6 17,8 22,2
Alla kommuner, ovägt medel 10,2 11,8 13,5 12,2 12,1
Nettokostnadsavvikelse LSS (%) Kramfors – 7,3 – 10,4 – 14,5 – 10,4 – 6,7
Invånare 0–64 år med insatser enligt LSS, andel (%) Kramfors 1,12 1,17 1,12 1,10 1,18
Alla kommuner, ovägt medel 0,81 0,82 0,83 0,84 0,86
Kostnad insatser enligt LSS och SFB, kr/invånare Kramfors 7 582 7 570 7 314 7 648 8 389
Alla kommuner, ovägt medel 5 341 5 518 5 631 5 725 5 922
Kostnad gruppboende LSS för vuxna enligt KPB, egen regi, kr/dygn Kramfors 2 144 1 852 2 069 2 561
Alla kommuner, ovägt medel 2 506 2 560 2 663 2 727 2 908
VUXENUTBILDNING, INTEGRATION OCH ARBETSMARKNAD (VIA)
Nettokostnad grundläggande vuxenutbildning, kr/invånare Kramfors 55 45 59 63 89
Alla kommuner, ovägt medel 67 71 80 87 95
Elever i kommunal vuxenutbildning som läser grundläggande vuxenutbildning, andel (%) Kramfors 12,4 10,4 14,7 17,7 23,2
Alla kommuner, ovägt medel 14,0 14,5 14,7 15,1 17,3
Invånare 20–64 år, andel (%) som deltar i Komvux Kramfors 2,7 2,5 2,5 2,0 2,3
Samtliga kommuner 3,5 3,3 3,4 3,7 3,7
Elever i SFI-utbildning, antal Kramfors 108 119 173 281 326
Elever i SUV-verksamheten, antal Uppgift baseras på elever som registrerats vid höstterminsstart 33 29 36 38 38
Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/invånare Kramfors 385 366 250 378 443
Alla kommuner, ovägt medel 350 371 393 421 433
Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal Kramfors 224 241 193
Alla kommuner, ovägt medel 946 841 384 408 397
Uppgifterna är hämtade från Kolada, KPB, Skoldatabasen och egna uppgifter. Uppgifter för 2016 är ännu inte publicerade.