Överförmyndarnämnden

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt reglerna i föräldrabalken och andra författningar som reglerar frågor knuta till verksamheten. I nämnden finns fem ledamöter och fem ersättare.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för nämnden.

Ensamkommande flyktingbarn

Ökningen av de ensamkommande flyktingbarnen hösten 2015 gjorde att det mesta annat fick stå tillbaka. Lyckligtvis var det inte så svårt att rekrytera gode män till barnen. I något fall tog det längre tid än vad som hade varit önskvärt, men som helhet gjordes ett enastående jobb av såväl gode män som verksamhet.

I början av 2016 mattades ökningen av, men administrationen (att arvodera, beställa tolkar och återsöka kostnader från Migrationsverket) kring barnen är fortfarande omfattande.

Även denna höst genomfördes utbildning för nya gode män, vilket var mycket uppskattat. Läget nu är att det finns flera gode män som vill få uppdrag, men eftersom det inte kommer särskilt många barn försöker nämnden få de gode männen att engagera sig i andra uppdrag.

Uppföljning av mål

Nämnden beslutade om fyra egna mål för verksamhetsåret utifrån fullmäktiges kommunövergripande mål.

  • Ställföreträdarna ska känna sig trygga i sitt uppdrag utifrån sina förordnanden.
  • Granskningen av årsräkningarna ska vara effektiva.
  • Tillgängligheten ska vara god.
  • Nämnden ska hålla sin budget.

Svaren på enkäten som skickades till alla ställföreträdare visade att de känner sig trygga i sitt uppdrag. Alla årsräkningar var granskade den 30 september, vilket betyder att dessa mål nåddes. Däremot inte målet kring tillgänglighet, eftersom det fanns något ärende som inte fick en ställföreträdare inom tre månader. Inte heller målet om att hålla budget nåddes.

Uppföljning av ekonomiskt resultat (tkr)

2016 Brutto-
kostnad
2016 Brutto-
intäkt
2016 Netto-
kostnad
2016 Budget-
avvikelse
2015 Netto-
kostnad
8 388 – 5 461 2 927 – 216 2 388

Precis som i slutet av 2015 präglades året av det stora antalet ensamkommande barn. Uppgifterna att arvodera, beställa tolkar och återsöka kostnader hos Migrationsverket tog mycket tid. För att klara arbetssituationen behövdes personalförstärkning.

Antalet arvoden till gode män och förvaltare ökade.

Viktiga uppgifter

2013 2014 2015 2016
Ärenden vid överförmyndarnämnden (aktiva under året), totalt antal 360 386 482 506
varav godmanskap 203 213 197 194
varav förvaltarskap 54 57 61 56
varav förmynderskap (under 18 år) 79 63 67 88
varav ensamkommande flyktingbarn 24 53 157 159
Utbetalda arvoden, kr
– som kommunen betalat till god man eller förvaltare 742 118 786 107 592 000 908 306
– som huvudmannen betalat 702 843 926 352 889 718 1 258 328
Kontrollerade årsräkningar
Andel kontrollerade vid september månads utgång, procent 100 100 100 100
Antal ställföreträdare 229 261
Antal huvudmän 309