Kassaflödesanalys

Löpande prisnivå, mkr   KOMMUNEN KONCERNEN
  Not 2016 2015 2016 2015
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 13,2 22,0 22,6 23,3
Justering för ej likviditetspåverkande poster, not 1 40,6 39,0 86,3 63,4
Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 53,7 61,0 108,9 86,7
–Ökning/+minskning kortfristiga fordringar 18 – 10,6 – 7,2 – 7,3 4,6
–Ökning/+minskning förråd och varulager 17 – 0,4 0,2 – 0,4 0,2
+Ökning/–minskning kortfristiga skulder 24 28,5 10,8 33,3 0,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten 71,2 64,9 134,5 91,9
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar – 58,5 – 30,6 – 110,8 – 81,7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,2
Investering i finansiella anläggningstillgångar 11 – 1,5 – 0,0 – 1,5 0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten – 59,9 – 30,6 – 112,3 – 81,5
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 31,5
Amortering av långfristiga skulder – 4,8
Ökning långfristiga fordringar 0,0
Minskning av långfristiga fordringar 12 0,0 11,9 0,0
Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 11,9 – 4,8 31,5
ÅRETS KASSAFLÖDE 11,2 46,2 17,4 41,9
Likvida medel vid årets början 160,2 114,0 160,4 118,5
Likvida medel vid årets slut 171,5 160,2 177,8 160,4
Not 1 Specifikation av ej likviditetspåverkande poster
Justering för av- och nedskrivningar 38,0 37,5 72,6 72,5
Justering för gjorda avsättningar 9,6 8,5 10,4 9,0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster – 7,0 – 7,0 3,3 – 18,1