Resultaträkning

Löpande prisnivå, mkr   KOMMUNEN   KONCERNEN
  Not 2016 2015 Not 2016 2015
Verksamhetens intäkter 1 472,3 355,9 1 600,6 475,8
Verksamhetens kostnader 2 – 1 525,5 – 1 399,0 2 – 1 588,7 – 1 462,6
Avskrivningar 3 – 38,0 – 37,5 3 – 72,6 – 72,5
Jämförelsestörande intäkter 4 1,4 11,5 4 0,0 10,1
Jämförelsestörande kostnader 4 – 25,0 0,0 4 – 25,5 0,0
Verksamhetens nettokostnader – 1 114,7 – 1 069,2 – 1 086,3 – 1 049,2
Skatteintäkter 5 809,9 780,1 809,9 780,1
Generella statsbidrag netto 6 317,8 314,1 317,8 314,1
Finansiella intäkter 7 4,5 2,8 5 2,8 0,9
Finansiella kostnader 8 – 4,3 – 5,7 6 – 19,2 – 22,7
Skatter och minoritetsandelar 7 – 2,4 0,1
Resultat före extraordinära poster 13,2 22,0 22,6 23,3
Bokslutsdispositioner, skatter med mera
ÅRETS RESULTAT 9 13,2 22,0 22,6 23,3