Nothänvisningar

Koncernen

Löpande prisnivå, mkr 2016 2015
Not 1 Verksamhetsintäkter
Kommunen 436,1 320,3
Kommunhus 138,8 130,1
Övriga 25,7 25,3
Summa 600,6 475,8
Noten visar intäkterna såsom de redovisas i koncernresultaträkningen, det vill säga ägd andel multiplicerat med totala intäkter reducerade med interna mellanhavanden.
Not 2 Verksamhets kostnader
Kommunen 1 380,6 1 257,7
Kommunhus 176,3 173,7
Övriga 31,8 31,1
Summa 1 588,7 1 462,6
Noten visar kostnaderna såsom de redovisas i koncernresultaträkningen, det vill säga ägd andel multiplicerat med totala intäkter reducerade med interna mellanhavanden.
Not 3 Avskrivningar
Kommunen 38,0 37,5
Kommunhus 32,5 32,7
Övriga 2,2 2,2
Summa 72,6 72,5
Not 4 Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande intäkt 2015 avser FORA, återbetalning avgift 2004 0,0 10,1
Jämförelsestörande kostnad 25,5 0,0
Not 5 Finansiella intäkter
Kommunen 1,9 0,2
Kommunhus 0,9 0,6
Övriga 0,0 0,0
Summa 2,8 0,9
Not 6 Finansiella kostnader
Kommunen 4,3 5,7
Kommunhus 14,8 16,9
Övriga 0,1 0,1
Summa 19,2 22,7
Löpande prisnivå, mkr 2016 2015
Not 7 Skatter, minoritetsandelar
Skatter betalda – 1,6 – 0,0
Minoritetsintresse – 0,9 0,1
Summa – 2,4 0,1
Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Kommunen 507,7 487,3
Kommunhus 941,1 929,8
Övriga 1,9 1,9
Summa 1 450,6 1 419,1
Not 9 Maskiner och inventarier
Kommunen 29,0 27,5
Kommunhus 33,6 26,3
Övriga 10,9 11,4
Summa 73,4 65,2
Not 10 Kortfristiga fordringar
Kommunen 109,7 103,4
Kommunhus 4,4 4,7
Övriga 1,5 2,3
Summa 115,6 110,5
Not 11 Kassa och bank
Externt saldo koncernkonto* 171,5 160,2
Övrig kassa och bank 0,1 0,2
Summa 171,6 160,4
* Se vidare kommunens balansräkning för specifikation till koncernkontot. Skillnaden mellan externt saldo och den summering av respektive underkontosaldo som görs i kommunens not förklaras av bankens tekniska hantering av kapitalisering av räntor.
Not 12 Eget kapital
Ingående eget kapital 381,2 367,9
Justeringar efter föregående bokslut 4,6 4,4
Justerad ingående balans 385,8 372,3
Direktbokat mot eget kapital – 2,0 – 14,4
Årets resultat 22,6 23,3
Summa 406,4 381,2

Löpande prisnivå, mkr 2016 2015
Not 13 Avsättningar, pensioner och liknande
Kommunen 72,6 71,4
Kommunhus 1,0 0,9
Övriga 9,6 9,0
Summa 83,2 81,3
Not 14 Andra avsättningar
Kommunen 36,1 27,7
Kommunhus 2,8 1,7
Övriga 0,4 0,3
Summa 39,3 29,7
Löpande prisnivå, mkr 2016 2015
Not 15 Långfristiga skulder
Kommunen 87,4 87,4
Kommunhus 855,8 860,6
Övriga 5,5 5,5
Summa 948,6 953,5
Not 16 Kortfristiga skulder
Kommunen 290,0 263,3
Kommunhus 49,2 50,4
Övriga 7,0 6,5
Summa 346,2 320,1