Nothänvisningar

Kommunen

Löpande prisnivå, mkr 2016 2015
Not 1 Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter enligt driftredovisningen 619,2 495,1
Avgår interna poster – 146,9 – 139,2
Summa 472,3 355,9
Interna poster består av interna hyror, kapitalkostnader samt interna tjänster.
RKR 18 Redovisning av intäkter
Erhållna bidrag till anläggningstillgångar tas upp som en förutbetald intäkt i enlighet med rekommendationen “RKR 18” och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.
Not 2 Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader enligt driftredovisningen 1 672,4 1 538,3
Avgår interna poster – 146,9 – 139,2
Summa 1 525,5 1 399,0
Interna poster består av interna hyror, kapitalkostnader samt interna tjänster.
Därav pensionskostnader
Årets ökning av pensionsavsättning – 0,5 – 1,8
Årets utbetalningar 33,0 34,5
Årets intjänade individuella del för utbetalning 33,3 35,3
Insatt i pensionsstiftelse 25,0 0,0
Summa 90,8 68,0
Beloppen inkluderar löneskatt.
Löpande prisnivå, mkr 2016 2015
Not 3 Avskrivningar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 24,5 24,5
Maskiner och inventarier 13,5 13,0
Summa 38,0 37,5
Avskrivningar
Planenlig avskrivning baseras på ursprungligt anskaffningsvärde och sker utifrån förväntad ekonomisk livslängd. I kommunen påbörjas avskrivningarna månaden efter anskaffning/ färdigställande. Finansiella anläggningstillgångar, mark och konst avskrivs inte.
Huvudsakligen tillämpas följande linjära avskrivningstider:
– Byggnader och anläggningar 20, 33, 50 och 60 år.
– Maskiner, fordon och inventarier 3–10 år.
Not 4 Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande intäkter
Reavinst försäljning diverse fastigheter 1,4 1,4
Återbetalning premier FORA 2004 10,0
1,4 11,5
Jämförelsestörande kostnader
Utbetalning medel till pensionsstiftelsen – 25,0
     
Summa netto – 23,6 11,5
Not 5 Skatteintäkter
1. Preliminära månatliga inbetalningar 813,0 780,9
2. Slutavräkning avseende förra året rättelse 0,8 – 1,5
3. Slutavräkning avseende innevarande års prognos – 3,8 0,7
Summa 809,9 780,1

Löpande prisnivå, mkr 2016 2015
Not 6 Generella statsbidrag netto
Inkomstutjämning 206,1 197,5
Kostnadsutjämning 34,0 32,4
Strukturbidrag 1,8 3,9
Regleringsbidrag/-avgift – 0,6 – 0,7
Särskilt statsbidrag LSS 33,5 38,6
Fastighetsavgift 32,2 33,5
Fastighetsavgift 34,4 34,1
Tillfälligt stöd flyktingsituation/komp sociala avgifter 10,0 13,3
Summa 317,8 314,1
Not 7 Finansiella intäkter
Räntor egna medel, dröjsmålsräntor 4,5 2,8
Summa 4,5 2,8
Not 8 Finansiella kostnader
Räntor anläggningslån med mera 3,7 4,8
Finansiell kostnad pensioner 0,6 0,9
Summa 4,3 5,7
Finansiell kostnad pensioner avser den ränta som utgår på intjänad pension som redovisas i balansräkningen. Kvarstående avsättning som ränteberäknas utgörs av intjänad kompletterande ålderspension samt efterlevandepension och särskild ålderspension.
   Kommunen följer huvudregeln enligt RKR 15.1. Lånekostnader belastar således resultatet för den period till vilken de hänför sig.
Not 9 Årets resultat
Kommunal redovisningslag föreskriver att avstämning ska göras mot balanskravet:
Årets resultat enligt resultaträkningen 13,2 22,0
Avgår realisationsvinster – 1,4 – 1,4
Årets resultat enligt balanskravet 11,7 20,6
Realisationsvinster består av reavinst vid försäljning av fastigheter till Krambo.
Not 11 Kassaflödesanalys
Investering i finansiella anläggningstillgångar 1,5 0,0
Kommuninvest särskild medlemsinsats
Avser aktier i nybildade bolaget Ostkustbanan AB
Not 12 Kassaflödesanalys
Minskning av långfristiga fordringar 11,9
Löpande prisnivå, mkr 2016 2015
Not 13 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Allmän markreserv
Ingående bokfört värde 21,2 21,2
Försäljning
Nyanskaffningar
Nedskrivning
Utgående bokfört värde 21,2 21,2
Verksamhetsfastigheter
Ingående bokfört värde 126,1 144,7
Försäljning
Nyanskaffningar 2,0 1,7
Avskrivningar 7,8 20,4
Utgående bokfört värde 120,2 126,1
Fastigheter för affärsverksamhet
Ingående bokfört värde 127,0 125,4
Försäljning
Nyanskaffningar 31,9 9,9
Avskrivningar 8,1 8,3
Justering IB från föregående år 0,8
Utgående bokfört värde 151,6 127,0
Publika fastigheter
Ingående bokfört värde 134,7 135,1
Försäljning
Nyanskaffningar 8,8 9,7
Avskrivningar 6,8 10,1
Justering IB från föregående år 0,0
Utgående bokfört värde 136,7 134,7
Fastighet för annan verksamhet
Ingående bokfört värde 37,0 37,9
Försäljning
Nyanskaffningar 5,5 0,9
Avskrivningar 1,7 1,8
Utgående bokfört värde 40,8 37,0
Leasingtillgång Krambo
Ingående bokfört värde 41,3 45,4
Nyanskaffningar
Avskrivningar 4,1 4,1
Utgående bokfört värde 37,2 41,3
Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar 507,7 487,3

Löpande prisnivå, mkr 2016 2015
Not 14 Maskiner och inventarier
Ingående bokfört värde 24,4 23,6
Försäljning
Nyanskaffningar 10,2 8,3
Avskrivningar 7,9 7,5
Justering IB från föregående år – 0,8
Utgående bokfört värde 25,9 24,4
RKR 12.1 Immateriella anläggningstillgångar
Utgifter hänförliga till vad som enligt RKR 12.1 kan klassificeras som immateriella tillgångar har kostnadsbokförts och således redovisas inga immateriella anläggningstillgångar i balansräkningen.
RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till 1/2 basbelopp.
Not 15 Konst
Ingående bokfört värde 3,1 3,0
Nyanskaffningar 0,1 0,0
Utgående bokfört värde 3,1 3,1
Not 16 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar
Kramfors kommunhus AB 72,0 72,0
Övriga bolag 2,1 2,1
Delsumma 74,1 74,1
Långfristiga fordringar
Långfristiga fordringar på koncernbolag
Långfristiga fordringar på övriga bolag/föreningar
Förlagslån Kommuninvest 5,7 4,2
Långfristig fordran staten, rondell Öd
Avgår: kortfristig del av långfristig fordran
Delsumma 5,7 4,2
Summa 79,8 78,3
Not 17 Förråd, exploateringsfastigheter
Va-material med mera 1,4 0,9
Exploateringsfastigheter 3,3 3,3
Summa 4,7 4,3
Löpande prisnivå, mkr 2016 2016
Not 18 Kortfristiga fordringar
Fakturafordringar 25,3 25,7
Övriga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 93,3 82,3
Kortfristig del av långfristig fordran
Summa 118,6 108,0
Not 19 Kassa och bank
Plusgiro 0,0 0,1
Checkräkning (kommunens eget koncernkonto) 130,0 132,6
Checkräkning (netto övriga koncernkonton) 41,4 27,5
Kontantkassa 0,0 0,1
Summa 171,5 160,2
Koncernkontotillgodohavanden, brutto
Kramfors kommun1) 132,6 135,2
Kramfors kommunhus AB – 1,2 – 0,6
Krambo Bostads AB 11,8 3,9
Kramfors Industri AB – 5,3 – 4,1
Kramfors Mediateknik AB – 4,4 – 0,3
Kramfors/Sollefteå Flygplats AB 3,7 – 2,8
Räddningstjänstförbundet 34,3 28,9
Summa 171,4 160,1
1) Avvikelsen mot kommunens bokföring förklaras av olika bokföringsdatum i bankens och kommunens bokföring samt ej fördelat saldo på koncernens räntekonto. Övriga enheters konton balanseras av en lika stor kort skuld.
Not 20 Eget kapital
Ingående eget kapital enligt balansräkning 335,5 329,6
Nedskrivning eget kapital, komponentavskrivning 1) – 16,1
Årets resultat 2) 13,2 22,0
Utgående eget kapital 348,7 335,5
1) Kommunen har infört komponentavskrivningar för materiella tillgångar enligt RKR 11.4. Effekten redovisas som en nedskrivning direkt mot eget kapital enligt RKR 14.1 Byte av redovisningsprincip.
2) Avskrivningarna har för 2015 som en konsekvens av bytet av redovisningsprincip blivit cirka 1,2 mkr lägre.

Löpande prisnivå, mkr 2016 2015
Not 21 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Avsättning exklusive särskild ålderspension 65,3 64,7
Avsättning för särskild ålderspension 7,3 6,7
Summa 72,6 71,4
Ingående avsättning 71,4 72,4
Pensionsutbetalningar – 3,3 – 3,2
Nyintjänad pension 3,7 2,8
Ränta 0,9 0,9
varav sänkning diskonteringsränta 0,0 0,0
Indexering – 0,2 0,1
Övrigt – 0,1 – 1,4
Förändring av löneskatt 0,3 – 0,2
Utgående avsättning 72,6 71,4
Specifikation
Särskild avtalspension 0,9 1,2
Förmånsbestämd ålderspension 57,3 56,0
PA-KL-pensioner
Efterlevandepension 0,3 0,2
Visstidspensioner
Summa pensioner 58,4 57,5
Löneskatt 14,2 13,9
Summa pensioner inklusive löneskatt 72,6 71,4
Aktualiseringsgraden, avläst 2016-12-31, var 96 procent.
Upplysningar om pensionsförpliktelser RKR 2.1
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt bokföringsnämnden. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske.
   Intjänade pensioner avseende år 2016 ligger som kortfristig skuld. Intjänade pensioner före 1998 redovisas inom linjen som åtagande. En pensionsstiftelse inrättades i början av 2012. Medel på 24,1 mkr sattes in 2012 och medel på 75,6 mkr sattes in 2013, på detta betalas löneskatt året efter. Även år 2016 har medel på 25,0 mkr avsatts för att sättas in i pensionsstiftelsen. Förtroendevalda med mer än 40 procent sysselsättningsgrad har visstidsbegränsande arvodesvillkor med visstidspension. Pensionen regleras i PBF antaget av kommunfullmäktige 2003-01-27 § 56, att gälla från och med 2003-01-01. Antalet förtroendevalda med dessa arvodesvillkor uppgick 2016-12-31 till tre. En förtroendevald har en vilande visstidspension på grund av annat förtroendeuppdrag. Ett nytt avtal OPF-KL är antaget av KF 2014-10-27 § 6. Det tillämpas på förtroendevalda som nytillträder uppdrag efter valet 2014 eller senare. För tillfället är det två personer som omfattas av detta avtal.
Löpande prisnivå, mkr 2016 2015
Totala pensionsåtaganden 31/12
Avsättningar 72,6 71,4
Ansvarsförbindelse 612,4 626,2
Intjänat under året 33,3 35,3
Avgår det som täcks via pensionsstiftelse inklusive 149,0 124,0
löneskatt på insatta medel
Totalt åtagande för pensioner 569,3 608,9
Not 22 Andra avsättningar
Avsättning för återställande av Högbergstippen 21,7 19,8
Avsättning förlusttäckning gymnasieförbundet 0,3 0,3
Avsättning va-fond 14,1 7,6
Summa 36,1 27,7
Avsättning till miljöåtgärder efter avslutad drift Högbergets avfallsstation
Posten avser avsättning till åtgärder som erfordras för återställning och bevakning efter avslutad drift av Högbergets avfallsstation. Den totala kostnaden beräknas i dagens penningvärde uppgå till 29,3 mkr för återställning samt 1,5 mkr för bevakning. Årets avsättning beräknas som kalkylerad kostnad i relation till tillförd mängd vilket medför att tidigare avsättningar räknas upp genom kostnadshöjningar i kalkylen. Kommunstyrelsen § 55 med diarienummer KS 2015/151 beslutade att 7 590 tkr ska avsättas till en investeringsfond för va. Avsättning görs även 2016 med 6 500 tkr till investeringsfonden. Enligt investeringsplan ska medlen tas i anspråk för investeringar under tiden 2015 till 2020 och ska succesivt upplösas under avskrivningstiden.
Ingående balans återställning 18,9 17,0
Årets avsättning 1,8 1,8
Utgående balans återställning 20,7 18,9
Ingående balans eftervård 0,9 0,8
Årets avsättning 0,1 0,1
Utgående balans eftervård 1,0 0,9
Not 23 Långfristiga skulder
Lån i bank i svenska kronor 87,4 87,4
Långfristig skuld Krambo 0,5 0,5
Finansiell lease 50,1 55,7
Summa 138,0 143,6
Finansiell lease avser försäljning av fastigheter till Krambo 2009 som sedan hyrs tillbaka av kommunen. Redovisning av leasingavtal ska göras enligt RKR 13.2. Kommunen ska klassificera och dokumentera sina leasingavtal i operationella respektive finansiella. Vi har gjort bedömningen att vi endast har operationella leasingavtal med en avtalstid som understiger tre år med undantag av finansiell lease avseende fastigheter som hyrs av Krambo.

Sammanställning operationella avtal helår 2016-12-31
  Betalningar
t o m 2016-12-31 kommande 12 mån 13 till 60 mån efter 60 mån
Operationell lease inventarier och utrustning 3,8 2,5 1,4 0,0
Operationell lease fordon 4,7 5,0 4,4
Total operationell lease 8,4 7,5 5,8 0,0
 
Löpande prisnivå, mkr 2016 2015
Not 24 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 46,2 44,2
Källskatt med flera lönerelaterade 103,5 94,7
Intjänad pensionsrätt 33,3 35,3
Skulder koncernkontotillgodohavanden 41,4 27,5
Övriga skulder och upplupna kostnader 56,6 40,9
Särskilt flyktbidrag 34,8 44,8
Summa 315,8 287,4
Not 25 Inom linjen
Krambo Bostads AB 846,8 851,8
Kramfors kommunhus AB 0,0 0,0
Kramfors Industri AB 2,2 2,1
Kramfors Mediateknik AB 6,8 6,8
Höga Kusten Airport AB 5,5 5,5
Egna hem 40 procent förlustansvar 1,2 1,7
Övriga 0,0 0,0
Summa 862,5 867,9
 
Under 2004 såldes fastigheten där Kramfors vårdcentral är belägen. Kommunen och landstinget har separata hyreskontrakt med den nye fastighetsägaren. Kommunens hyreskontrakt sträcker sig över 30 år. År 1–5 är årshyran 1 202 372 kr. År 6–10 är årshyran 1 206 092 kr. År 11–15 är årshyran 1 250 972 kr +/– 2 660 kr per punkt som den 5-åriga swapräntan avviker från 4,50 procent. Åren därefter minskar regleringen för ränteavvikelsen.
Kramfors kommun har i juni 2005 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 286 kommuner och landsting/regioner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförpliktelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kramfors kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016- 12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 313 278 kronor och totala tillgångar till 338 153 308 936 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 168 584 525 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 141 096 567 kronor.
Löpande prisnivå, mkr 2016 2015
Pensionsåtaganden
Ränte- och basbeloppsuppräkning 8,9 11,8
Utbetalningar – 29,0 – 30,5
Sänkning av diskonteringsränta 0,0 0,0
Aktualisering 0,0 – 2,4
Övriga förändringar netto 6,0 – 1,7
Årets förändring – 14,1 – 22,8
Ansvarsförbindelse pensioner
Ingående balans 626,2 649,8
Ränte- och basbeloppsuppräkning 8,9 11,8
Utbetalningar – 29,0 – 30,5
Aktualisering 0,0 – 2,4
Sänkning av diskonteringsränta 0,0 0,0
Förtroendevalda 0,2 – 0,8
Övriga poster 6,0 – 1,7
Utgående balans ansvarsförbindelse pensioner 612,4 626,2
därav täckt via pensionsstiftelsemedel 149,0 124,0