Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ansvar för kommungemensam ledning och utveckling, men också för kostverksamhet, näringslivsfrågor, samhällsplanering och gemensamma ekonomi- och personalfrågor.

Målen i kommunstyrelsens verksamhetsplan ska bidra till uppfyllelsen av de kommunövergripande målen.

Attraktiv arbetsgivare

Som kommunanställd har man kanske Sveriges viktigaste jobb. Genom sitt arbete skapar man grundläggande välfärd och en fungerande vardag för dem som bor och vistas i kommunen. Detta arbete finns det all anledning att vara stolt över. De årliga medarbetarundersökningarna visar att medarbetarna är genomgående nöjda. De upplever att de har meningsfulla arbeten som de är stolta över och de ser fram emot att gå till arbetet. Det finns många som kan vara goda ambassadörer, när de upplever att Kramfors kommun är en attraktiv arbetsgivare.

Den gemensamma värdegrunden ska fungera som en inre kompass för alla kommunanställda i det vardagliga arbetet. De fyra ledorden är:

 • kundnytta – vi finns till för medborgare, kunder och andra intressenter
 • demokratisk grundsyn – alla människor har lika värde och rätt att uttrycka sin åsikt
 • delaktighet – alla människor kan och vill utvecklas, ta eget ansvar och vara delaktiga
 • professionalitet – vi är stolta över vårt uppdrag, tar samhällsansvar och är professionella i vår yrkesutövning.

De senaste åren har HR-avdelningen arbetat för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. När Kommunkompassen genomfördes 2011 hade Kramfors låga resultat på ”kommunen som arbetsgivare” och på ”ledarskap”. När undersökningen genomfördes igen 2013 märktes en påtaglig förbättring. Arbetet fortsätter och i det personalpolitiska programmet för 2016–2019 framgår det tydligt att Kramfors kommun ska:

 • upplevas vara en bra arbetsgivare oavsett var man arbetar.
 • aktivt arbeta för trygga anställningar där man även ska sträva efter rätt till heltid och minska antalet delade turer.
 • vara en jämställd arbetsplats, med god arbetsmiljö där man erbjuder ett långsiktigt hållbart arbetsliv med arbetsplatser där man känner meningsfullhet, stolthet, delaktighet och arbetsglädje.

Den gemensamma styrningen för lönepolitik, arbetsmiljö och hälsa är grundläggande för att kommunen ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Styrningen arbetas successivt in i verksamheten.

Ett antal förmåner som ingår i att vara en attraktiv arbetsgivare har införts:

 • byte av semesterdagstillägg mot extra betald ledighet
 • bruttolöneavdrag för privat hälso- och sjukvård som godkänns av Skatteverket, det vill säga ögonlaseroperationer och fertilitetsbehandlingar
 • löneväxling till extra pensionsavsättning.

Kommunens chefer är nyckelpersoner för en fungerande verksamhet. Därför satsades det på cheferna med ett gemensamt utbildningsprogram som genomfördes 2012–2013. Utbildningarna finns i en särskild årsklocka, så att alla nya chefer får samma grundläggande kunskaper om chefsrollen i Kramfors kommun. Därutöver erbjuds önskade utbildningar. Inför 2017 planeras månadsvisa seminarier dels enligt chefernas önskemål men också efter behov som HR-avdelningen uppmärksammar.

Nya medarbetare bjuds in till en introduktionsdag, där man får information om förvaltningarnas arbete, om hur kommunorganisationen styrs, hur den kommunala ekonomin fungerar och om kommunen som arbetsgivare.

År 2016 fick Kramfors kommun utmärkelsen Sveriges topp 50 mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor. Motiveringen löd:

”Kramfors kommun har de senaste åren arbetat aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa förmåner som anställda efterfrågar. Med en ny personalpolitik sätts kompetensförsörjning i fokus med syfte att attrahera nya medarbetare och utveckla befintliga. Ett nytt chefutvecklingsprogram visar också att det är viktigt med duktiga ledare och Kramfors kommun utses till en av Sveriges 50 mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor.”

Uppföljning av mål

Kommunstyrelsens verksamhetsplan har 10 mål. Till varje mål hör minst en indikator, sammanlagt 16. Av dem nåddes 9 (56 procent).

Bidragen till de kommunövergripande målen var fortsatt gott resultat i tillgänglighet via telefon, god information på webben, möjligheten för invånarna att delta i kommunens utveckling och slutligen det ekonomiska resultatet.

Uppföljning av ekonomiskt resultat

Område (tkr) 2016 Bruttokostnad 2016 Bruttointäkt 2016 Nettokostnad 2016 Budgetavvikelse 2015 Nettokostnad
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen 25 071 0 25 071 0 24 140
Förvaltningsledning 1 787 20 1 767 805 1 728
Utvecklings- och omställningsmedel 502 0 502 2 692 353
Stöd och service 109 215 65 845 43 370 3 132 44 156
Samhällsavdelning 211 566 101 777 109 788 5 333 91 696
Vatten- och avloppsverksamhet 62 155 62 277 – 122 122 – 187
Summa kommunstyrelse 410 295 229 919 180 376 12 084 161 886

Av de budgeterade medlen för utveckling och omställning användes bara mindre belopp 2016, bland annat för att tjänster tillsattes först i slutet av året.

Överskottet för stöd och service berodde främst på kostenheten, som sålde betydligt fler portioner än budgeterat, och på vakanser.

Investeringar
Avdelning
(tkr)
2016 Netto-kostnad 2016 Budget-avvikelse
Stöd och service 3 913 6 138
Samhällsavdelning 16 904 7
Vatten- och avloppsverksamhet 32 844 – 8 675
Summa
kommunledningsförvaltning
53 661 – 2 530

Samhällsavdelningens överskott berodde främst på högre intäkter på avfallsstationen Högberget.

Vatten- och avloppsverksamheten visade ett överskott på 0,1 mkr efter avsättning med 6,5 mkr till en investeringsfond. Överskottet på 0,1 mkr överförs till resultatfonden.

Nettokostnaden inom stöd och service består till större delen av ersättningsinvesteringar på it-enheten som tar utgifter för hela den kommunala organisationen.

Bland samhällsavdelningens investeringar finns:

 • Ombyggnad av Östby vattenverk (28,5 mkr). Den finansieras dels med budgetmedel, dels från investeringsfonden där det avsattes 7,6 mkr från va-verksamhetens resultat 2015. År 2016 avsattes ytterligare 6,5 mkr för samma ändamål.
 • Omläggning av va-ledningar för att minska störningarna i form av vattenläckor och avloppsstopp (4,5 mkr).
 • Beläggningar och ombyggnader av gator och vägar (5,8 mkr).
 • Byte av armaturer i vägbelysning (0,9 mkr).
 • Budgetavvikelsen berodde på att vissa projekt pågår under flera år. En tilläggsbudget begärs senare för att arbetena ska kunna slutföras.
Viktiga uppgifter (nyckeltal)
2013 2014 2015 20161
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 19 26 28 27
Tillagade matportioner i tusental, antal 906 905 898 931
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, andel (%) 30 28 27  
Insamlat hushållsavfall kommun, kg/invånare 451 466 463  
Kostnadstäckningsgrad hushållens avfall, % 100,4 101,3 101  
       
Kostnad färdtjänst och riksfärdtjänst, kr/invånare 440 339 400  
Nettoinpendling till kommun, andel (%) – 2 – 1 1  
Nettokostnad infrastruktur, skydd med mera, kr/invånare 4 053 4 203 4 677  
       
Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/invånare 1 402 1 461 1 340  
Kostnadstäckningsgrad vatten och avlopp, % 99,1 100,0 100  
Produktionskostnad, kr/m³ sålt vatten 11,69 11,74 10,73  
       
Vägbelysning, kostnad per ljuspunkt, kr 868 696 633  
       
Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel (%) 76,0 75,8 75,6  
Invånare 16–84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, andel (%) 65 66 67 67
Nyregistrerade företag kommun, antal/1 000 invånare 4,1 3,9 3,2  
Synpunkter som kommit in via webbens Synpunkt, antal 163 186 176 148
Registrerade frågor i kundtjänsten Kom in, antal       5 290
1 När uppgift saknas beror det på att resultaten för 2016 inte rapporterats in.