Kommunstyrelsens ordförande

I din hand håller du nu årsredovisningen för 2016. Det är en sammanfattning av Kramfors kommuns resultat det gångna verksamhetsåret. I mitt förord till budgeten skrev jag att det var ”en budget för en ny bild av Kramfors!” och jag har verkligen blivit sannspådd.

Vi stakade ut vägen för ett nytt, modernt och attraktivt Kramfors, som skulle kännetecknas av höga ambitioner. Vi har valt att arbeta med tre särskilt utpekade profilområden: hållbarhet, jämställdhet och kultur. Vi vill radikalt förändra bilden av Kramfors kommun och nu har vi inlett resan.

Resultatet är nästan över förväntan. Den enskilt viktigaste indikatorn är vår befolkningsutveckling, där vi summerar en befolkningsökning med hela 322 personer. Det är första gången på mer än 65 år som befolkningen i Kramfors ökar!

Vi har dessutom en utveckling med ökande fastighetspriser och en brist i vårt totala fastighetsbestånd. Det är givetvis problematiskt för en kommun som vill fortsätta att växa, men även en positiv signal till att både kommunen och privata fastighetsägare kan öka lönsamheten och utveckla sina bestånd. För kommunens räkning fortskrider bostadsbolaget Krambos planer på ett nytt flerfamiljshus med hyreslägenheter.

När det gäller det ekonomiska resultatet klarade vi det så kallade balanskravet även 2016 och nådde det resultatmål vi satte upp. Nio av fjorton indikatorers resultatmål nåddes, vilket betyder att villkoret för god ekonomisk hushållning uppfylldes. Dessutom avsätts medel till kommunens pensionsstiftelse, så att vi kan säkra våra framtida åtaganden.

Vi har aldrig fått så stora intäkter vid sidan om avgifter, skatter och generella statsbidrag. Det är givetvis de olika stöd och ersättningar som följer med asyl- och flyktingmottagandet som var anledningen. För 2016 har det varit en god affär, men problemet är att staten är för kortsiktig i sina åtgärder och det riskerar att få väldigt stora konsekvenser för en relativt liten kommun med ett stort hjärta – Kramfors.

Vi har varit effektiva och kostnadsmedvetna och det har lett till att vi redovisar ett av de bästa resultaten i kommunens historia. Tyvärr är glädjen kortvarig, eftersom snabba ändringar, drastiskt förändrade ersättningsnivåer och uppenbara luckor i ansvarskedjan mellan statens myndigheter och kommunerna gör att vi redan 2017 tvingas slå på nödbromsen.

En viktig och väldigt positiv händelse var att vi i kommunfullmäktige fastställde en ny VISION, Tillsammans har vi mod att skapa livskraft – i hela vår kommun. Visionen betonar bland annat kreativitet och entreprenörsanda, liksom öppenhet för nya idéer – viktiga inslag inför stundande utmaningar.


Jan Sahlén (S)
Kommunstyrelsens ordförande