Revisionen

Den kommunala revisionen styrs av kommunallagen samt av kommunfullmäktiges revisionsreglemente och revisorernas arbetsordning. Revisorerna ska årligen granska all verksamhet i den omfattning som följer av god revisionssed. De har en central roll när det gäller insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommunen ansvarar för. Genom sina granskningar ska de förmedla både väsentlig och nödvändig kritik samt ge förslag till förbättringar och utveckling.

Kommunens lekmannarevisorer i kommunens bolag har till uppgift att granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Lekmannarevisionen granskade bolagen genom träffar med styrelser och tjänstemän och tog del av protokoll och andra handlingar, inklusive delårsrapporter och årsredovisning. Revisorerna biträds i sitt arbete av sakkunniga revisionskonsulter från KPMG.

Revisionsnämnden har nio ledamöter, Bertil Wiklund (C) är ordförande.

Revisionsgranskningar 2016

Följande granskningar utfördes:

  • efterlevnad av etisk riktlinje för mutor och gåvor
  • granskning av arbete med integrations- och mångfaldsfrågor
  • kommunstyrelsens uppsiktsplikt
  • uppföljning av rapporten Attester och utbetalningsrutiner
  • löner och ersättningar
  • orosanmälan när ett barn far illa
  • granskning av bokslut och årsredovisning
  • översiktlig granskning av delårsrapport.

Uppföljning av ekonomiskt resultat

Område
(tkr)
2016 Brutto-kostnad 2016 Brutto-intäkt 2016 Netto-kostnad 2016 Budget-avvikelse 2015 Netto-kostnad
Revision 1 539 0 1 539 +7 1 485