Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden är myndighet för ärenden som rör miljö- och hälsoskydd, livsmedel, bygglovsfrågor och planering av bostadsområden.

Nämnden är också trafiknämnd, samordnar och utvecklar kommunens geografiska informationssystem (GIS) och har energirådgivning.

Planering och byggande

Intresset för byggande har ökat och det var länge sedan det lämnades in så många ansökningar om bygglov för fritidshus. Det finns också intresse av att bygga bostäder i Kramfors centrum och detaljplanearbete pågår för att förbättra möjligheterna.

En del ansökningar gällde boenden för nyanlända. Den mest uppmärksammade var en ansökan om att få placera en boendeplattform i Lunde. Ansökan drogs tillbaka innan ärendet skulle upp till beslut i miljö- och byggnämnden.

Trots att det var svårt att rekrytera personal klarade enheten att ge beslut snabbt till dem som lämnade in bra ansökningar.

Miljö, hälsoskydd och livsmedel

Fler miljötillsynsbesök än på många år genomfördes, eftersom det anställdes fler miljöinspektörer under en period. Ett större branschöverskridande tillsynsprojekt med fokus på kemikalier och säkerhetsdatablad genomfördes. Verkstäderna fick också tillsyn.

Debatten om vindkraft fortsatte. Det mest omstridda projektet, Vitberget, fick i slutet av året tillstånd av miljöprövningsdelegationen. Beslutet är överklagat. Fiskodlingarnas tillstånd är också överklagade. Mark- och miljööverdomstolen ska fatta beslut.

Avloppsinventeringarna fortsatte och tyvärr finns det många dåliga avloppsanläggningar. De kommer att kräva mycket tillsyn de närmaste åren.

Fem asylboenden fick tillsynsbesök. Tillsynen fortsätter 2017 med lägenhetsboenden och HVB-hem.

Livsmedelsontrollen hade fokus på innehållet i maten och framför allt om informationen som lämnas stämmer. Matallergier var särskilt uppmärksammade.

Ledartröjan i kommunens miljöarbete

Förvaltningen lånade ut personal till kommunens hållbarhetsarbete enligt den politiska viljeinriktningen. I december anställdes kommunens hållbarhetsutvecklare och ledartröjan togs över av kommunledningsförvaltningen. Personalen på miljö- och byggförvaltningen fortsätter att bidra med sitt kunnande.

Förvaltningen utökade den eldrivna fordonsflottan med en elbil. Den finns i bilpoolen så att alla kommunens anställda kan få prova den.

Uppföljning av nämndens mål

Ett av nämndens mål har under många år varit att de beslut som överprövas ska bedömas likartat i nästa instans. Utfallet på 96 procent gör att målet uppfylldes med råge.

En servicemätning genom Sveriges Kommuner och Landsting om myndighetsutövningen för bygglov och miljö- och hälsoskydd genomfördes. Resultaten från mätningen är inte färdiga.

Uppföljning av ekonomiskt resultat

Område (tkr) 2016
Bruttokostnad
2016
Bruttointäkt
2016
Nettokostnad
2016
Budgetavvikelse
2015
Nettokostnad
Miljö- och byggnämnd 14 386 6 048 8 339 + 860 7 954

Det stora överskottet berodde på att det saknades personal.

Viktiga uppgifter

Nyckeltal och antalsuppgifter
Ärendetyp (bara de största redovisas) 2012 2013 2014 2015 2016
Bygg – totalt 327 386 364 418 386
– varav nybyggnad
bostadshus 1 5 2 5 3
– varav nybyggnad fritidshus 16 13 16 14 20
Strandskydd – totalt 49 41 52 64 60
– varav båthus och
sjöbodar 7 1 2 3 2
Avlopp 69 63 75 121 109
Värmepumpar 81 116 120 137 85
Avfall 30 44 26 12 6
Miljö – totalt 170 189 213 188 174
– varav miljörapporter 91 86 87 86 84
Livsmedel 28 32 33 23 28
Hälsoskydd 13 34 9 8 16
Alkohol, tobak 68 73 74 81
Verksamheter som miljö och hälsa ska ha tillsyn över
  Antal, cirka
Miljö – miljöfarliga verksamheter 500
Miljö – övrigt (köldmedia, cisterner, försäljning med mera) 250
Livsmedel 280
Hälsa 250
Alkohol, tobak, receptfria läkemedel 90
Totalt 1 370
Verksamheter som plan och bygg ska ha tillsyn över
  Antal, cirka
Obligatorisk ventilationskontroll 325
Lätt avhjälpta hinder 100
Hissar och andra motordrivna anordningar 30
Totalt 455