Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Flyktingsituationen påverkar kommunens verksamheter, ekonomi och framtid i hög utsträckning. Antalet belagda platser på asylboendena var nära 1 400 i februari. Antalet ensamkommande barn som kommunen hade försorg om var nästan 130. Det totala antalet nyanlända barn och ungdomar som deltog i kommunens förskole-, grundskole- och gymnasieverksamhet var 592 i slutet av februari 2016.

Nu stänger Migrationsverket boendeplatser i hela Sverige, så att de på bara något år minskar med två tredjedelar. Förloppet kan liknas vid en jättelik vågrörelse, där vågens topp inträffade i början av 2016. Då strömmade intäkter till kommunen i en aldrig tidigare sedd omfattning. Trots att kommunen för första gången ökade antalet anställda åren 2014–2016 hann verksamheterna inte göra av med de växande intäkterna. När vågen nu rör sig ner från toppnivåerna mot ett normalläge minskar intäkterna kraftigt. Denna fas är inte lika rolig att hantera. Antalet anställda måste minskas för att kommunen ska kunna parera bortfallet av pengar och det räcker inte att minska i den verksamhet som är direkt berörd. Intäkterna har även räckt till resursförstärkningar på annat håll. De stora nämnderna barn-, kultur- och utbildningsnämnden, BKU, och bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden, BAS, har ännu i mitten av februari 2017 obalanser i budgeten på sammanlagt nära 60 miljoner kronor.

Det är en pedagogisk utmaning att förklara hur det ekonomiska utfallet 2016 kunde bli så bra, när 2017 ser så svårt ut. Från 2014 till 2016 ökade intäkterna genom bidrag till BAS-nämnden med 90 mkr. För BKU-nämnden blev ökningen nära 50 mkr. Dessutom gav staten ett engångsbidrag på 54 mkr i december 2015 som skulle täcka kostnader 2015 och 2016. Dessa engångspengar fördelades ut i budgetramar. Verksamheten befann sig i ett uppbyggnadsskede och nystartad verksamhet hann inte få full årseffekt 2016. Organisationen byggdes alltså ut efter de förutsättningar som gavs av nivån på flyktingmottagandet i början av 2016.

Nu är situationen den omvända. Intäkterna är lägre än kostnaderna och minskar snabbt, mycket snabbare än vad kommunen hinner dra ner. För att kunna parera det har kommunen valt att låta 35 mkr av de 54 mkr i engångsbidrag ligga kvar som en skuld 2016 och intäktsredovisa det 2017. Trots att det avviker från vad Rådet för kommunal redovisning kom fram till i sin tolkning av hur pengarna borde redovisas, menar Kramfors att kommunens sätt att redovisa ger en bättre matchning mellan intäkter och kostnader.

De kommunövergripande målen mäts genom att man följer upp om årsmålen för indikatorerna nåddes. De flesta indikatorer är tagna från offentlig statistik. De är möjliga att följa över flera år och kan jämföras med andra kommuners resultat.

För att uppnå god ekonomisk hushållning är kravet att minst hälften av indikatorerna ska ha nåtts. Målnivåerna nåddes i 9 av 14 indikatorer. Kommunen uppfyllde därmed kravet för god ekonomisk hushållning. Resultaten förbättrades eller var oförändrat för 9 indikatorer och försämrades för 4. En indikator var inte jämförbar med tidigare år.

Det innebär däremot inte att kommunen har en god ekonomi. Den ekonomiska styrkan i kommunen är svag. Stor skuldsättning, låg soliditet, hög total skattesats och en fortgående befolkningsminskning påverkar negativt. Trots det klarade Kramfors balanskravet under perioden 2002–2016. Dessutom uppnåddes alltså mer än hälften av de kommunövergripande målen. Utfallen låg i några områden i absolut Sverigetopp. Trots svåra ekonomiska förutsättningar presterade alltså Kramfors kommun som organisation ett bra resultat för medborgarna.

Det är viktigt att poängtera att kommunen medvetet arbetar med att förbättra de ekonomiska förutsättningarna. De senaste åren har ekonomin stärkts. Soliditeten i koncernen har blivit bättre. Genom att hålla skatten oförändrad under lång tid har kommunen förbättrat sin placering när det gäller skatteuttag. Kommunen arbetar sedan många år med ett tak för hur stora de totala skulderna per invånare tillåts bli.

Det ekonomiska resultatet blev +13,2 miljoner kronor. År 2016 lyftes av riktade bidrag på asylområdet. Det gjorde det möjligt att avsätta 25 mkr till pensionsstiftelsen. Intäkterna i asylområdet minskar nu i snabb takt.

I sin ekonomirapport från slutet av 2016 skriver SKL att kommunsektorn står inför stora ekonomiska utmaningar. Kostnadsökningarna tilltar på grund av demografin, samtidigt som intäkterna ökar långsammare. Alla kalkyler pekar på svåra finansieringsproblem. Den demografiska dramatiken har dessutom tidigarelagts genom den starkt ökande befolkningen. Redan före 2020 pressas kommunsektorn av kostnader som ökar snabbare än intäkterna. Efter 2020 blir det värre.

Trots den osäkerhet som råder runt president Trumps politik, tror de flesta prognosmakare på en stabil utveckling för världsekonomin de närmaste åren – ungefär i nivå med 2016. Den gängse bilden av den ekonomiska utvecklingen i Sverige är att vi går mot en måttlig inbromsning.

Omvärldsanalys

Kramfors lokala förutsättningar

Strukturförändringar i näringslivet har i flera decennier påverkat Kramfors. Investeringar och produktionsökning leder inte längre självklart till fler arbetstillfällen. Befolkningsminskningen har varit nära en procent per år sedd över en längre tid. De senaste åren har minskningen avtagit. År 2016 var det till och med plus i befolkningstalen för första gången. Det är frestande att dra slutsatsen att det är en varaktig vändning. Utfallet 2016 skulle ha varit negativt utan tillskottet från nettoinvandringen. Eftersom handläggningstiderna för asylärenden ökade som en följd av det stora sökandetrycket, påverkas kommunens befolkningsstatistik fortfarande av det. När alla ansökningar har hanterats kommer den enda varaktiga effekten på befolkningsutvecklingen från asyl från de asylboenden som Migrationsverket eventuellt lämnar kvar i kommunen. Helt utan tillskott från invandring blir befolkningsutvecklingen troligen måttligt negativ igen.

En närmare studie av befolkningstalen utvecklar bilden. Nettoflyttningen mot utlandet var +555 personer 2016 (+332 år 2015). Det var Migrationsverkets upphandlade asylboenden som gav avtryck. Nettoflyttningen inom Sverige var –128 (–275).

Framför allt är det ungdomar och människor i arbetsför ålder som flyttar, vilket leder till skevheter i befolkningsstrukturen. Av diagrammet nedan framgår att Kramfors har ett stort underskott på personer i åldrarna 20–40 år jämfört med riket och ett kraftigt överskott i de äldre åldersgrupperna.

De senaste åren kan ett glädjande trendbrott skönjas för åldersgruppen 20–40 år. Gruppens andel av befolkningen har sakta ökat. I absoluta tal ökade antalet 20–40-åringar från 3 307 personer 2010 till 3 640 år 2016. Det är framförallt gruppen 25–29-åringar som ökat kraftigt. Det borde påverka födelsetalen de kommande åren.

Åldersstruktur 2016-12-31

Den gamla industri- och brukskulturen har medfört att en relativt låg andel av befolkningen har fortsatt till högre utbildning. Eftergymnasiala studier är klart mindre vanligt än riksgenomsnittet. Det är inget bra utgångsläge, eftersom många yrken kräver längre teoretisk utbildning.

Dagens arbetsmarknad i Kramfors har sina rötter i den strukturella omvandlingen av skogsindustrin, som inleddes bland annat när SCA bildades i spåren efter Krügerkraschen på 1930-talet. Trots nedläggningar och strukturförändringar har den industriella produktionsvolymen ökat, medan arbetstillfällena i de traditionella basnäringarna drastiskt minskat. Till viss del har det kompenserats av dels en framväxande småindustri och nya företag i andra branscher än skog, trä och papper, dels av den offentliga sektorns tillväxt under några decennier från 1900-talets mitt.

Ansträngningarna under flera decennier att bredda näringslivet och stimulera tjänstesektorn har i många stycken varit framgångsrika. Kramfors är en företagstät kommun. Det är bra inför framtiden att stora strukturella grepp redan är tagna.

För att ytterligare förbättra möjligheterna till arbete och studier har kommunen i flera år arbetat för att ta tillvara möjligheterna som Ådals- och Botniabanan kan ge. Kramfors ligger mitt i ett möjligt funktionellt arbetsmarknadsområde mellan Sundsvall och Örnsköldsvik. Speciellt norrut har tidsavstånden förkortats avsevärt. Det gäller även mot Umeå, som med tåg kan nås på 1,5 timmar. Möjligheten till distansstudier vid Umeå universitet öppnas som ett komplement till Mittuniversitetet söderut.

Kramfors, liksom länet och regionen, påverkas självklart av globala trender och utvecklingslinjer. Företagen och arbetsplatserna är på gott och ont integrerade delar av globaliseringen. Näringslivet och regionens invånare berörs i ökande grad av beslut och förutsättningar som inte går att påverka lokalt eller regionalt.

En global trend är att företagens och människornas rörlighet ökar; företag är inte längre bundna till en viss plats och människor inte knutna till en viss arbetsgivare. Avgörande för ett företags lokalisering är inte längre lokala råvarutillgångar och arbetskraftsutbud. Ungdomar bor inte kvar lika länge i sina födelseorter och äldre är mer flexibla i sina val av bostadsort.

Det är både en utmaning och en möjlighet för kommunen. Aktiv näringslivspolitik handlar numera inte bara om att erbjuda lokaler och etableringsmark. Att skapa en plats där människor trivs och vill leva är minst lika viktigt.

Höga kusten har inte samma industrihistoriska bakgrund som kommunen i övrigt. Områdets kännetecken är lugnare befolkningsutveckling och ett näringsliv präglat av entreprenörskap och småskalighet, ofta i helt andra branscher än Älvdalens skogsindustri. En starkt framväxande turism- och besöksnäring har stor betydelse, liksom områdets attraktionskraft för fritidsboende och rekreation.

För att stödja turismnäringen inleddes nyligen ett nära samarbete med grannkommunerna för att lyfta Höga kusten som besöksmål. Kommunernas roll är att ge förutsättningar för bra infrastruktur. En växande skara entreprenörer i samarbete över hela regionen är en bra grund att bygga vidare på.

I regionalekonomisk forskning (Umeå universitet) brukar tre faktorer tillmätas stort värde för en positiv utveckling: arbetsmarknad, kommunikationer och boende. De första två faktorerna har behandlats ovan. När det gäller den tredje, boende, pågår ett arbete i bostadsbolaget som har som mål att bygga ett nytt hyreshus med attraktivt läge. Mycket glädjande är också att ett privat fastighetsbolag köpt tomtmark centralt och planerar att bygga hyresbostäder.

Specifikt för kommunen är den glesa bebyggelsen med många mindre samhällen och en relativt liten centralort. Det kan vara en styrka, eftersom många människor föredrar ett lantligt boende. Samtidigt är det självklart en ekonomisk ansträngning för kommunen att upprätthålla en fungerande infrastruktur på ett stort antal mindre orter.

Bostäderna i Kramfors stad är i stort sett byggda under några decennier från mitten av 1900-talet. Det gäller både villor och flerbostadshus. En betydande del av flerbostadshusen ägs och förvaltas av allmännyttan. Antalet bostadsrätter är förhållandevis litet.

I början av 2000-talet var det nödvändigt att anpassa det offentliga bostadsbeståndet till folkmängden. Det senaste året har flyktingsituationen påverkat efterfrågan på bostadsmarknaden. Det råder nu brist på hyreslägenheter och kötiden är över ett halvår. Efterfrågan på egna hem ökar med stigande priser som följd. Kommunens möjligheter att erbjuda tryggt och prisvärt boende är en konkurrensfördel. Det gäller speciellt mot bakgrund av regionförstoringen som redan börjar bli en följd av Ådals- och Botniabanan.


Ekonomiska förutsättningar

När vi summerar utvecklingen i världsekonomin 2016 finns det några saker som sticker ut. Folkomröstningen om EU-medlemskap i Storbritannien och presidentvalet i USA är det som överraskat mest. I båda fallen förväntades ett annat utfall och i båda fallen har den vinnande sidan appellerat till väljare med budskap som är emot frihandel och är invandringskritiska. En annan likhet är att båda utfallen förväntades påverka utvecklingen negativt. Vi har ännu inte sett effekterna. När det gäller Brexit inleddes en förhandlingsprocess som tar flera år. Vi vet inte heller vilka av förslagen som lagts fram av Trump som faktiskt genomförs. Investeringar i infrastruktur och skattesänkningar ger stimulanser, medan handelsrestriktioner har en åtstramande effekt. I skrivande stund är inget av detta klart.

Trots de politiska händelserna har de finansiella marknaderna utvecklats väl. Efter initiala nedgångar har börserna stigit. De långa räntorna har börjat stiga, mest i USA men också i övriga världen. Ränteuppgången ses som ett kvitto på att ekonomierna äntligen går mot högkonjunktur efter alla år med lågt kapacitetsutnyttjande. I skuggan av de stora händelserna såg vi en ekonomisk återhämtning 2016. I både USA och Europa sjunker arbetslösheten och produktionstalen stiger. Framåtblickande indikatorer som inköpschefsindex steg och ligger väl över gränsen för tillväxt.

Blickar vi framåt saknas inte orosmoln. Kommer krafterna som verkar mot frihandel och öppenhet att växa sig starkare och vinna valen i Frankrike, Tyskland och Nederländerna? Kommer i så fall EU att sönderfalla? Hur påverkas möjligheten för svenska företag att sälja på sin största marknad? Kommer Trumps politik att starta regelrätta handelskrig? Om Trump får igenom infrastrukturinvesteringar i kombination med skattesänkningar växer USA:s skuldsättning i en situation när skulden redan från början överstiger 100 procent av BNP och arbetslösheten är låg. Kraftigt stigande räntor kan knäcka den ekonomiska utvecklingen.

För Euroområdet är bedömningen att Centralbanken fortsätter sina stimulanser åtminstone en bit in på 2018. EU-området vände till svag tillväxt 2014. Åren 2015 och 2016 lyfte tillväxten till en ökningstakt runt 2 procent. Tillväxten väntas bli knappt 2 procent 2017 och 2018.

Konjunkturinstitutet, KI, redovisar i sin barometerindikator från januari 2017 ett ljust stämningsläge bland företag och hushåll. Den sammanvägda indikatorn ligger betydligt över det historiska genomsnittet. I rapporten Konjunkturläget från december skriver KI att ett ökat bostadsbyggande lyft investeringarna och att det omfattande flyktingmottagandet medfört en kraftig ökning av offentlig konsumtion. KI räknar dock med att både bostadsbyggandet och den offentliga konsumtionen växer långsammare framöver. Den fortsatta högkonjunkturen gör att bristen på arbetskraft har ökat till nivåer som rådde före finanskrisen. Trots det väntas de centrala avtalsnivåerna 2017 ligga kvar på samma nivå som de senaste åren.

I tabellen nedan jämförs KI:s prognos med den senaste prognosen från SKL. Båda är från december.

BNP 2016 2017 2018 2019
KI 3,4 2,5 2,0 1,7
SKL 3,4 2,2 1,8 1,6
Procentuell förändring, fasta priser ej kalenderkorrigerad.

Tabellen visar att det inte finns några stora skillnader i bedömningen mellan prognoserna. Sammantaget har KI prognoser från 12 prognosmakare som lämnat prognos från december och framåt. För 2017 är den lägsta prognosen +1,7 procent och den högsta +3,1 procent. Huvuddelen av prognoserna ligger dock mellan +2,2 och +2,5 procent. För 2018 är prognosspannet ännu mer hoptryckt med en lägstanivå på +1,6 och en högstanivå på +2,4 procent.

SKL:s prognos används för att skapa prognoser för skatteunderlag och utjämningsbidrag för kommunerna. Fördelningen av utjämningsbidrag mellan kommunerna avgörs av relationen mellan rikets och den enskilda kommunens befolkningsutveckling. En kraftig ökning av BNP som följs av en kraftig befolkningsökning ger en lägre BNP-utveckling per invånare. På samma sätt förhåller det sig med det totala skatteunderlaget. Ett förenklat exempel kan åskådliggöra det: Om skatteunderlaget totalt i riket ökar med 1 procent och rikets befolkning också ökar med 1 procent, kommer en kommun med samma befolkningsutveckling som riket att öka intäkterna från skatt och inkomstutjämning med 1 procent. Kommuner som ökar mer får mer. Kommuner vars befolkning ökar mindre än 1 procent får mindre. Exemplet är förenklat, dels eftersom inkomstutjämningen inte utjämnar hela skillnaden i skatteunderlag per invånare, dels för att staten varje år beslutar om storleken på de totala bidragen till kommunsektorn.

Sammanfattningsvist är bilden av den ekonomiska utvecklingen i Sverige att vi går mot en måttlig inbromsning.

De senaste åren har kommunens ekonomi påverkats markant av asylmottagandet. Migrationsverket har betalat ersättning för boenden åt ensamkommande barn och skolgång för asylsökande barn och unga. Bidragen kan ses som tjänsteköp och de uppgick till över 150 mkr 2016. Utöver det betalade Skolverket ut drygt 6 mkr som engångsbidrag. Staten betalade även ut ett generellt engångsbidrag i december 2015 på nästan 54 mkr med resultateffekt även 2016. På nationell nivå vände utvecklingen redan hösten 2015. Antalet asylsökande 2016 var mindre än en femtedel av antalet 2015. Det stora sökandetrycket gjorde att handläggningstiderna ökade. Det totala antalet asylsökande som vistas i landet minskade därför inte. Migrationsverkets prognoser och planer användes av kommunerna för att göra egna prognoser över utvecklingen. De visar att utvecklingen nu snabbt går åt andra hållet. Intäkterna från staten minskar i snabb takt. De täckte tidigare mer än de direkta kostnaderna för verksamheten och kunde användas för resursförstärkning på andra områden. Därför räcker det inte att minska kostnaderna i de verksamheter som berörs direkt. Båda de stora nämnderna har problem med att parera intäktsbortfallet 2017. Bortfallet växer ännu mer 2018.

Nämndernas verksamhet

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden, BKU har haft några år av ett kraftigt ökat antal asylsökande elever. År 2016 stabiliserades antalet nyanlända. Migrationsverket började minska antalet asylplatser under hösten. Den öppna asylförskolan i Docksta stängdes. Det råder osäkerhet på flera platser om hur framtiden kommer att te sig. De intäktsminskningar som följer av det minskade antalet asylsökande påverkar nämnden markant redan 2017.

Digitala hjälpen infördes på huvudbiblioteket. Där finns möjlighet att få hjälp med allt från biljettbeställning och scanning till andra digitala ärenden.

Trenden har vänt i Kramfors och det föds fler barn. Nämnden fick bidrag för att minska barngruppernas storlek i förskolan. Därför fattades beslut om att öppna ytterligare förskoleavdelningar. Nya avdelningar invigdes i Nordingrå, Bollsta och i Kramfors centrum. Beslut togs också om att planera en ny förskola med flera avdelningar i centralorten.

Det goda ekonomiska resultatet förklaras av riktade bidrag för verksamhet för asylsökande samt extrapengar från Skolverket. När det gäller utfallet för verksamheten skriver nämnden att det i stort finns anledning att vara belåten med måluppfyllelsen. Det finns en genomgång av målen i nämndens verksamhetsberättelse.

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden BAS fick också ökade intäkter genom ensamkommande barn några år. Även där minskar antalet. I det nuvarande avtalet får nämnden ersättning även för vakanta platser. Det nya ersättningssystemet som börjar gälla den 1 juli 2017 sänker ersättningsnivåerna och ger bara ersättning för belagda platser. I kombination med ett minskat antal barn medför det ett betydande intäktstapp redan 2017, som sedan blir mycket större 2018.

Nämnden har vidtagit flera åtgärder för att underlätta för nyanlända att etablera sig i kommunen, till exempel språkintroduktion i vården, föräldraskapsstöd till nyanlända, kommunala beredskapsarbeten, sommarjobb och mötesplatsen Kramforshjärtat. Svenska för invandrare har tredubblat antalet studerande de senaste åren. Av 14 indikatorer för god kvalitet förbättrades 9. Mer om måluppfyllelse finns att läsa i nämndens verksamhetsberättelse.

Det ekonomiska överskottet berodde på nuvarande ersättningssystem och nivå för ensamkommande asylsökande barn och på att behovet av hemtjänst var lägre årets första månader.

Miljö- och byggnämnden har en lång historia av att klara sin budgetram och 2016 var inget undantag. Nämnden har märkt ett ökat intresse för byggande. Det finns också intresse av att bygga bostäder inne i Kramfors centrum och detaljplanearbete pågår för att förbättra möjligheterna.

Kommunstyrelsen märkte också av ökning på asylområdet en bit in på året genom överförmyndarverksamheten. Ekonomiskt är förändringarna inte lika stora som för BKU och BAS, men det blir försämringar även här. Kommunens nya webb lanserades den i november. Kommunen deltar i länsprojektet eSamverkan och har arbetat aktivt med att ta fram e-tjänster. Totalt 25 e-tjänster finns på webbplatsen och antalet ökar hela tiden. En genomgång av måluppfyllelsen finns i verksamhetsberättelsen. Det stora budgetöverskottet berodde till en del på det tillfälliga stödet för flyktingsituationen. Kostenheten fick trots återbetalningar till de interna förvaltningarna ett överskott som hängde samman med att antalet portioner ökade genom asylbarnen. Gemensamma medel för utveckling och omställning nyttjades inte helt. Dessutom hade samhällsavdelningen överskott i flera verksamheter.

Verksamhet i kommunala bolag och kommunalförbund – den kommunala koncernen

Den kommunala koncernen består dels av en legal koncern med ett helägt moderbolag, Kommunhus, som i sin tur helt äger bostadsbolaget Krambo, industrifastighetsbolaget Kiab och stadsnätsbolaget Mediateknik. Utöver de helägda bolagen har kommunen ett hälftenägande av Höga Kusten Airport tillsammans med Sollefteå kommun. Räddningstjänsten bedrivs i ett kommunalförbund med Sollefteå och Härnösand. Räddningsförbundet tas in till cirka 33 procent i kommunens koncernredovisning.

Mediateknik köpte 2014 den aktiva utrustning som används i bredbandsnätet av Alltele. Bolaget återtog därmed affärsåtagandet i form av åtkomst till Internet mot nätets abonnenter. Bolaget förväntas medverka i utbyggnaden av bredbandsnätet. Till en del kan det göras via bidrag, men delar av utbyggnaden måste finansieras via avgifter eller den kommunala budgeten. Målet för utbyggnaden är att 90 procent av hushållen ska ha åtkomst till en kapacitet på 100 mbit/s. I juli tillträdde Anders Rodin som ny vd för bolaget. Bolaget beviljades medel av landsbygdsprogrammets Leaderprojekt och kunde projektanställa en ny medarbetare från och med årsskiftet 2016–2017.

Det gångna året för Krambo liknar mångt och mycket 2015 med låga räntor och hög uthyrningsgrad. Vi lyckades pressa vakansgraden något genom bättre administrativa rutiner. Vakanserna i december var 1,5 procent, vilket får anses vara lågt med hänsyn till pågående renoveringar, där ett antal lägenheter under perioder står tomma. Varje tiondels procent som vi kan sänka vakansgraden mot svarar 100 000 kr per år i intäkter. Den ekonomiskt gynnsamma situationen medför en fortsatt hög satsning på skötsel och underhåll. Våra tomter och markytor har på många områden fått en rejäl ansiktslyftning och ett stort antal fasader är nymålade. Det är främst fastigheternas funktioner som det mesta av underhållsbudgeten går till. Underhåll av tak, hissar, ventilationsanläggningar, stommar och stambyten är det som kostar mest pengar. Det största renoveringsprojektet 2016 var stambytet i kvarteret Eskulapius på Limstagatan. Stammar, vattenledningar, badrumsinredningar, fönster och delar av köksinredningen byts. Hela renoveringen av fyra huskroppar kostar cirka 14 mkr. Vi har genomfört hälften 2016 och andra hälften genomförs våren 2017.

Bostadssituationen är relativt ansträngd i centrala Kramfors; kötiden är cirka 12 månader. Samtidigt har efterfrågan utanför centralorten minskat. I Nyland och Bollstabruk var kötiden det fjärde kvartalet 1–3 månader.

Styrmodell

Hur kommunen styrs är viktigt när man vill skapa en sammanhållen organisation och kunna utnyttja resurserna så effektivt som möjligt. En del i styrningen är målkedjan, som beskrivs nedan. En annan del är regelstyrningen som finns i lagar, förordningar och lokalt beslutade styrdokument. Den tredje delen är uppföljningarna som görs bland annat i årsredovisningen.

Målkedjan


Vision 2031

Tillsammans har vi mod att skapa livskraft – i hela vår kommun

Visionen är den gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Det är ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Kommunfullmäktige beslutade om visionen i juni. Det betyder att det inte fanns någon vision när fullmäktige beslutade om budgeten för 2016.

Visionen tillsammans med viljeinriktningen för mandatperioden är ledstjärnor för kommande beslut.

Vägen mot visionen följs upp varje år. Visionen nås när

  • åtta av tio invånare rekommenderar andra att flytta till Kramfors kommun.
  • sex av tio män och kvinnor upplever att de har insyn och inflytande över Kramfors kommuns verksamhet.
  • sju av tio män och kvinnor är nöjda med boendemiljön i Kramfors kommun.
  • alla ungdomar i kommunen känner framtidstro.
  • åtta av tio ungdomar går ut gymnasiet med en examen efter tre år.
  • utsläppen av klimatpåverkande gaser i kommunen är 20 procent lägre än 2013.
  • Kramfors kommuns insatser för att stärka näringslivsklimatet når 4.0 i Svenskt Näringslivs ranking.

Viljeinriktning för mandatperioden

De tre prioriterade områdena är hållbarhet, jämställdhet och kultur.

Utmaningen är att vända den nedåtgående trenden och lägga grunden för ett modernt samhällsbygge. I dialog med invånarna formas en politik som är hållbar och bidrar till att förändra bilden av kommunen. Eller som det beskrivs i översiktsplanen: ”Ett bra kvarter i den stora staden.”

Processer som ska leda fram till beslut om ny planering och generera framåtsyftande verksamhetsutveckling påbörjades.

De prioriterade områdena skär rakt igenom den kommunala organisationens alla delar och verksamheter. Med en nyanställd utvecklare för varje område betonas vikten av det gemensamma arbetet. En särskild beredning för utveckling med representanter från nämnderna inrättades. Syftet är nämndöverskridande arbete, att utveckla dagens arbete och ta fram nya projekt.

En nulägesbild för varje område togs fram. I början av 2017 presenteras handlingsplaner. Utvecklarna intervjuade nyckelpersoner samt tog del av befintlig statistik, tidigare undersökningar och rapporter.

Hållbarhet

Granskningen av den kommunala verksamheten visar att det finns en stor förbättringspotential när det gäller hållbarhet. En betydande del av verksamheten är på väg mot minskad miljö- och klimatpåverkan, men eftersom arbetet utgår från ett ekonomiskt fokus känner inte alla till det. Kopplingen mellan ekonomisk och ekologisk hållbarhet kan alltså bli tydligare.

Ett antal förbättringspunkter som gäller hela kommunorganisationen identifierades, till exempel källsortering, upphandling och tjänsteresor. Det finns stora interna skillnader och vissa enheter har kommit betydligt längre mot en hållbar verksamhet än andra. De identifierade möjligheterna och hindren kan användas som underlag för handlingsplaner.

Jämställdhet

Kvinnors höga sjuktal och pojkars sämre meritvärden i årskurs 9 behöver analyseras. Kommunens starka sida är jämställda arbetsvillkor. Både män och kvinnor arbetar heltid i hög utsträckning och lönegapet mellan könen minskar.

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer på jämställdhetsområdet ska följas och kompletteras med ungdomsperspektivet på områdena självskattad hälsa, trygghet, fritid och framtidsplaner efter gymnasiet.

För att underlätta för verksamheterna finns en verktygslåda med förslag på aktiviteter och diskussioner i arbetslagen.

Sedan flera år finns en kommunövergripande arbetsgrupp för jämställdhetsfrågor internt och externt. Under 2016 fokuserade gruppen på den länsövergripande Handlingsplan för jämställdhet och jämställdhetsintegrering.

En arbetsgrupp för högre utbildning fick i uppdrag att inventera vilka åtgärder och insatser som pågår för att höja utbildningsnivån och öka motivationen till bildning.

Kultur

Nulägesbeskrivningen visade att kommunens starkaste sidor är barnkulturen, biblioteket, kulturskolan, projektet Skapande skola, konsthallen, det stora antalet konstnärer och musiker samt kulturarvet. De svaga sidor som framträdde är nöjesutbudet, ungdomskulturen, kommunikationer till och från evenemang, underhåll av skyltning, att det inte finns någon som tar estetiskt ansvar för det offentliga rummet samt utmaningen många verksamheter har i att se hur de kan arbeta med kultur.

Även om handlingsplanen inte är klar pågår flera aktiviteter, bland annat projektansökan Höga Kusten – en resa i tid och rum och samverkansarbetet kring Styresholm, som stärker industriarvet och utvecklar besöksnäringen.

Utvecklingen inom kulturområdet följs genom undersökningar och statistik, till exempel ungdomsundersökningen LUPP, medborgarundersökningen och utlåningen av barnböcker.


Nöjda medborgare och kunder
Indikator Mål
2015
Utfall
2015
Mål
2016
Resultat
2016
Trend
1. Hur stor andel av brukarna är nöjda med den hemtjänst de får? KKiK 1, procent 90 86 86 87
2. Hur stor del av brukarna är nöjda med sitt särskilda boende? KKiK, procent 86 87 86 88
3. Hur många elever i årskurs 8 har en positiv syn på skolan och undervisningen? KKiK, procent 86 80 81 81
4. Vad tycker företagarna om kommunens service? Svenskt Näringslivs enkät till sina medlemmar, skala 1–5 3,20 3,09 3,10 3,01
5. Hur väl gör kommunen det möjligt för invånarna att delta i kommunens utveckling? KKiK, procent 55 74 66 78
1 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). SKL:s mätning av övergripande resultat.
God kvalitet
Indikator Mål
2015
Utfall
2015
Mål
2016
Resultat
2016
Trend
6. Andelen behöriga elever till ett yrkesprogram på gymnasiet, KKiK, procent 92 86,8 86 82,8
7. Hur stor andel av eleverna fullföljer sin gymnasieutbildning med examen inom fyra år? KKiK, procent 2 80 78,7 82 70,1
8. Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? Procent 61 65 71 85
9. Hur stor del av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? KKiK, procent 3 96 100 91 83
10. Hur god är webbinformationen till invånarna? KKiK, procent 89 85 81 83
2 Resultatet redovisas enligt nya läroplanen.
3 SKL har skärpt sin bedömning mellan 2015 och 2016.
Resultaten är därför inte jämförbara med varandra.
Attraktiv arbetsgivare
Indikator Mål
2015
Utfall
2015
Mål
2016
Resultat
2016
Trend
11. Hur många anställda upplever att kommunen har en god förmåga att främja, ta tillvara och bygga vidare på deras engagemang? Totalindex för det hållbara medarbetarengagemanget (HME) 78 78 76 79
God ekonomisk hushållning
Indikator Mål
2015
Utfall
2015
Mål
2016
Resultat
2016
Trend
12. Resultatet ska uppgå till minst 1,1 procent av verksamhetens nettokostnad 1,1 2,1 1,1 1,2
13. Skuldsättningen får inte överstiga 89 741 kr per invånare (nivå den 31 december 2006) 89 741 85 810 89 741 82 035

När skattesatsen jämförs med andra kommuners får man en bild av kommunens handlingsutrymme. Om kommunen har en jämförelsevis låg skattesats kan ekonomin förstärkas genom skattehöjningar. Kommuner som redan har en hög skattesats har däremot svårare att höja skatten. Kramfors hör till de 22 kommuner som har högst totalt skatteuttag 2017.

Skattesats Total skattesats år 2017, % Skattesats i kommun 2017, % Skattesats i landsting 2017, % Skattekraft kronor per invånare taxeringsår 2016 Skattekraft procent av rikets
Hela riket 32,12 20,75 11,36 201 878 100
Kramfors 34,43 23,14 11,29 178 032 88
Källa: SCB:s hemsida Offentlig ekonomi.

22 kommuner har en total skattesats som är högre.

23 kommuner har en högre kommunal skattesats (exklusive Gotland).

102 kommuner hade ett sämre skatteunderlag per invånare taxeringsår 2016 (= inkomstår 2015).

Kramfors kommuns skattesats har varit oförändrad under en lång tid. Ändå har skatten höjts, eftersom kommunen övertagit uppgifter från landstinget och skatteväxlade, det vill säga höjde skatten, lika mycket som landstinget kunde sänka den. Landstinget Västernorrland har höjt skatten vid flera tillfällen från 9:46 kr 1999 till 11:29 kr 2017.

Den egentliga skattehöjningen i landstinget är högre om man tar hänsyn till att vissa verksamheter förts över till kommunerna. År 2014 skatteväxlade kommunen senast med landstinget. Då övertog kommunerna i länet ansvar för hemsjukvården och tog därför över 30 öre i utdebitering från landstinget. Under slutet av 90-talet överfördes ansvaret för funktionsstöd, särskola och delar av psykiatrin. Ännu tidigare överfördes ansvaret för äldreboenden i vad som då kallades sjukhem.


Befolkningsförändring

Skatt och statsbidrag fördelas per invånare. Om invånarantalet krymper minskar också skatt och statsbidrag. Eftersom det finns ett utjämningssystem som även beaktar skillnader i behov, påverkas utfallet av vilka åldersgrupper som minskar. En befolkningsminskning i enbart åldrarna 20–64 år leder till att andelen äldre och yngre ökar. Genom utjämningssystemet mildras effekten de första åren. Om befolkningsminskningen fortskrider en lång tid minskar även antalet barn och äldre med minskande statsbidrag som följd. Negativa befolkningsförändringar påverkar även förmögenheten och skuldsättningen. Skulden per invånare ökar vid oförändrad skuldstock, samtidigt som kvaliteten på tillgångarna (som till stor del är fastigheter och byggnader) försämras genom minskad efterfrågan. Befolkningsförändring är en parameter som kommunen har mycket svårt att påverka. De senaste åren har befolkningsminskningen varit marginell. År 2016 blev första året med plus i befolkningstalen. Flyktingarna påverkade i hög grad statistiken. Flyttnettot mot utlandet var +555 personer.

Utveckling av invånarantal: index basår 1991=100
(Index, basår 1990=100)
Källa: SCB, Befolkning. Index 2016=76,8. Det betyder att invånarantalet minskat med nästan en fjärdedel på 25 år.

Resultat och balanskravsavstämning

Kommunen har positivt resultat som ett av sina finansiella mål. Resultatet kan påverkas snabbt genom åtgärder i form av inköps- och anställningsstopp. Med sådana tillfälliga insatser är det emellertid svårt att få en godtagbar resultatnivå. Om resultatutvecklingen ses över en längre period, får man en bild av den långsiktiga förmågan att upprätthålla godtagbara resultatnivåer.

Resultat före extraordinära poster per invånare
Källa: SCB, Offentlig ekonomi för 2016 enligt redovisning.

Kramfors har klarat balanskravet från och med 2002. Målnivån (grön linje) i diagrammet motsvarar 2,0 procent av skatt och statsbidrag, vilket ligger i det övre intervallet av det beslutade målet på 1,1–2,1 procent. Enprocentsmålet har funnits länge. Det motsvarar 600 kronor per invånare. Resultatutvecklingen för samtliga kommuner i landet var sådan att god ekonomisk hushållning uppnåddes åren 2006–2015. Resultatmålet nåddes inte i Kramfors perioden 2006–2014. År 2010 hade målet nåtts, om det inte hade avsatts 30 mkr för att bilda pensionsstiftelse. Detsamma gällde utfallet 2016, då det också gjordes en avsättning till pensionsstiftelsen. I budgetarna beaktades resultatmålet, men överskridanden från nämnder gjorde att utfallet inte nådde målet. En förändring av utjämningssystemet medförde högre utjämningsbidrag för Kramfors från och med 2014.

Balanskravsavstämning
(tkr) 2016 2015
Årets resultat enligt resultaträkningen 13 170 22 030
- reducering av samtliga realisationsvinster – 1 441 – 1 441
+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet    
+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet    
+ orealiserade förluster i värdepapper    
- justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper    
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 11 729 20 589
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv    
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv    
Balanskravsresultat 11 729 20 589

Resultatet för kommunkoncernen uppgick till 22,6 mkr jämfört med 23,3 mkr 2015. De kommunala bolagen hade ett sammantaget resultat på 7,8 mkr (2,6 mkr). Krambo som gynnades av låg vakansgrad och låga räntor redovisade ett resultat före skatt på +10,1 mkr.

Kramfors Kommunhus AB har erhållit ett ovillkorat aktieägartillskott på 2,6 mkr från ägaren Kramfors kommun. Kramfors Kommunhus AB har i sin tur lämnat ett ovillkorat aktieägartillskott på 2,6 mkr till dotterbolaget Kramfors Mediateknik AB.

Soliditet

Soliditet visar nettoförmögenheten i relation till de totala tillgångarna. Måttet uttrycks i procent. Åtagande för pensioner intjänade före 1998 brukar läggas till. För Kramfors läggs pensionsåtagandet in som ett nettoåtagande med avdrag för överförda medel till pensionsstiftelsen. Soliditeten är mycket svår att påverka på kort sikt. Den brukar ses som ett mått på långsiktig betalningsförmåga.

Soliditet i kommunkoncerner inklusive pensioner före 1998
(Procent)
Källa: SCB, Offentlig ekonomi.

Soliditeten för kommunkoncernen är negativ sedan 1999. Det betyder att skulderna är större än tillgångarna. För hela riket har soliditeten varit stabil på 15–20 procent. För att Kramfors ska hamna på ett riksgenomsnitt krävs att det egna kapitalet förbättras med drygt 400 mkr. Att förbättra soliditeten till genomsnittet för riket via årliga resultat tar därför mycket lång tid.

Nettokostnader

En balanserad ekonomi kräver att nettokostnaderna inte utvecklas snabbare än skatteintäkterna.

Årlig förändring av nettokostnader respektive skatt och statsbidrag 2005–2014
Källa: SCB, Offentlig ekonomi samt egna beräkningar.

Diagrammet visar ett genomsnitt av de årliga procentuella förändringarna.

Diagrammet visar en positiv utveckling för Kramfors. Man ser också att de ekonomiska förutsättningarna för Kramfors avviker markant från kommuner med samma utveckling som rikets.

Nyckeltalet för ett enskilt år kan förändras snabbt genom händelser i omvärlden som påverkar skatteutfall och genom egna åtgärder.

Prognoser och budgetföljsamhet
  2016 2015
  April Delår Utfall April Delår Utfall
BAS-nämnd +7,1 +9,6 +12,2 – 6,2 – 9,5 – 0,8
BKU-nämnd +2,9 +6,5 +3,8 – 5,7 – 6,0 – 2,5
Miljö- och byggnämnd 0 +0,8 +0,9 0,0 +0,3 +0,6
Kommunstyrelse 0 +2,0 +11,8 – 2,0 – 1,5 +1,5
Avvikelse för nämnder +10,0 +18,8 +28,7 – 13,9 – 16,7 – 1,2
Årets resultat +24,1 +37,0 +13,2 +14,0 +9,7 +22,0

Tabellen visar nämndernas budgetavvikelser (för kommunstyrelsen inklusive överförmyndarnämnd och revision). För årets resultat visar tabellen prognos respektive faktiskt utfall. Kommunen fick i december 2015 53,8 mkr av staten för att täcka kostnader för flyktingsituationen. Av det redovisades 9 mkr som intäkt 2015 och nämndernas budgetramar utökades med motsvarande belopp. År 2016 redovisade 10 mkr som intäkt.

Vid prognostillfällena förutsattes att en större del skulle upplösas 2016. En annan avvikelse mellan utfall och prognos är att det gjordes en avsättning för pensionsstiftelsen.

Kommentarer till avvikelserna finns dels i kommande avsnitt i förvaltningsberättelsen, dels i respektive nämnds verksamhetsberättelse.


Summa avvikelse för nämnderna i procent av bruttokostnaderna
(procent)

Diagrammet visar att nämnderna sammantaget historiskt haft svårt att klara budget och att 2016 var ett av få år då nämnderna sammantaget visade överskott.

Skuldsättning

Ett av kommunens finansiella mål är att den reala skulden per invånare inte får öka jämfört med utgången av 2006.

Total skuld per invånare
(kronor)

I måttet ingår samtliga skulder och avsättningar i koncernens balansräkning, pensionsåtaganden som tjänats in före 1998 samt borgensåtaganden mot utomstående. Från den totala skulden dras likvida medel. För 2006 justerades den reala skulden upp med effekten av den sänkta diskonteringsräntan.

I samband med beslutet om budget för 2015 reviderades målet, så att effekten av sänkt diskonteringsränta vid beräkningen av pensionsskulden skulle exkluderas. Diskonteringsräntan sänktes 2013. Det höjde skulden med 56 mkr, vilket motsvarar drygt 3 000 kronor per invånare. Målvärdet i form av skuld per invånare 2006 justerades upp med samma belopp. Skuld per invånare är ett nyckeltal som tar lång tid att förändra. Pensionsåtagandet har nu börjat minska.

Likviditet

Likvida medel andel av externa kostnader
(Procent)
Källa: SCB, Offentlig ekonomi och Kramfors utfall 2016.

Likviditet är ett nyckeltal som kan påverkas mycket snabbt, till exempel genom att man tar nya lån. Ökningen från 2014 till 2015 berodde på att staten betalade ut 53,8 mkr för flyktingsituationen.

Investeringar som andel av skatt och statsbidrag

Nettoinvesteringar andel i procent av skatt och statsbidrag
(Procent)
Källa: SCB, Offentlig ekonomi och Kramfors utfall 2016.

Kommunens investeringsnivå som andel av skatt och statsbidrag har legat lågt. Det är en konsekvens av svaga resultat och målet att hålla skulden per invånare konstant. Från och med 2009 har alla investeringar i verksamhetsfastigheter utförts av det kommunala bostadsbolaget. Genom det ökar skillnaden mellan Kramfors och riket.

Investeringsbudgeten bestäms årligen. Nyckeltal där investeringar ingår kan därför påverkas snabbt.

Kostnadsnivå
(Procent)
Källa: Koladas hemsida.

Diagrammet visar redovisad kostnad jämförd med kostnadsnivån som beräknas i kostnadsutjämningen. Om utfallet ligger på noll, betyder det att kostnaden är exakt densamma som i utjämningssystemet. Om utfallet ligger över noll betyder det att kostnaden är högre.

Kraftiga merkostnader i förhållande till kostnadsutjämningen innebär svårigheter att klara finansieringen med ett normalt skatteuttag.

Förändringen av utjämningssystemet sänkte avvikelsen mot standardkostnaden för samtliga verksamheter år 2013.

Kostnaden för gymnasieutbildning steg kraftigt 2011 och 2012. Det är ett tecken på att kostnaderna inte kunde anpassas till minskade elevkullar. För grundskolan försämrades relationen till standardkostnaden i utjämningssystemet gradvis från 2002 till 2012. Försämringen berodde även här på att kostnaderna inte reducerades i takt med elevminskningarna. Avvikelsen för grundskolan har från 2013 och framåt legat stabilt på nivåer 5–7 procent över den kostnad kommunen skulle kunna ligga på enligt kostnadsutjämningen.

För äldreomsorgen innebar åren 2006–2013 en markant sänkning. Den följdes av ökningar 2014 och 2015.

För förskola och fritidshem var avvikelsen mot standardkostnaden stor hela perioden. Från och med 2015 är verksamheterna separerade. Kostnaden för fritidshem avviker mest från standardkostnaden.

För individ- och familjeomsorgen visar kurvan stor variation under perioden. Enstaka beslut om placeringar av barn får stor påverkan på kostnadsnivån. Sedan 2010 har kostnaderna jämförda med standardkostnaderna sjunkit remarkabelt.

Nyckeltalet kan inte påverkas snabbt annat än marginellt. Större anpassningar av verksamhetskostnader tar tid.

Pensionsåtagande och pensionsstiftelse

Pensioner som tjänats in före 1998 redovisas på det sätt lagen föreskriver, det vill säga som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. I årsredovisningen 1998 fanns åtagandet i balansräkningen som en skuld. Med då gällande beräkningsregler värderades det till 341,7 mkr. I denna årsredovisning värderas samma åtagande till 610,8 mkr. Trots att inget nytt intjänande sker har åtagandets värde nästan dubblerats. Det finns flera anledningar. Dels har antaganden om livslängd ökat i beräkningen, dels värdesäkras åtagandet och räknas därmed upp årligen. Eftersom åtagandet är förmånsbestämt påverkar också förändringar i det allmänna pensionssystemet. De år den så kallade bromsen slår till i det allmänna pensionssystemet ökar åtagandet. Under senare år är det framförallt sänkningar av diskonteringsräntan som lyft åtagandet.

Enligt regelverket för redovisning ska pensionsutbetalningar redovisas som kostnader. Pensionsutbetalningarna och därmed de redovisade kostnaderna väntas vara som störst runt 2030. För att kapa toppåren på utbetalningarna har kommunen bildat en pensionsstiftelse. Vid två tillfällen har pengar förts över till stiftelsen. I början av 2012 insattes en första mindre del och 2013 sattes huvuddelen 75,6 mkr in. Totalt insatt är 99,8 mkr. Kommunen har tagit kostnader för överföringen till stiftelsen och löneskatten det medför. Avsikten är att minska kostnadsbelastningen längre fram genom att hämta gottgörelse från stiftelsen. Underlaget för löneskatt minskar då gottgörelse hämtas, vilket betyder att effekten av löneskatt blir neutral jämfört med motsvarande tillväxt i placeringar i den egna balansräkningen.

Pensionsstiftelsen ska löpande rapportera till kommunstyrelsen vid tre tillfällen under året. Vid den senaste rapporteringen, som grundade sig på avläst värde för innehaven den 31 december 2016, uppgick det aktuella värdet till 128,9 mkr. Andelen aktier och aktiefonder utgjorde då 59 procent av innehavet. Räntebärande placeringar utgjorde 31 procent. Resterande del utgjordes av så kallade alternativa investeringar, där även hedgefonder ingår. Stiftelsens styrelse har fyra möten per år. Styrelsens beslut om placeringar styrs av placeringsriktlinjer. De säger bland annat att andelen aktier får variera mellan 30 och 70 procent med ett normalläge på 50 procent. Stiftelsen har ökat aktievikten, så att den nu ligger något över normalläget. Styrelsens protokoll och rapporteringen till kommunstyrelsen finns att läsa på kommunens webbplats.

Det totala pensionsåtagandet framgår av noten till poster inom linjen. Ansvarsförbindelsen, som är huvuddelen av det totala pensionsåtagandet, uppgår alltså till 610,8 mkr. Pensionsstiftelsen förvaltade ett kapital på 128,9 mkr i slutet av december 2016. För att kunna se hur stor del av åtagandet som stiftelsen täcker, måste man ta hänsyn till att löneskatten redan är betald. Räknar man upp stiftelsekapitalet med löneskatt får man ett totalt värde på cirka 160 mkr. Ställs sedan detta värde i relation till ansvarsförbindelsen visar det sig att stiftelsen täcker cirka 26,2 procent av åtagandet i ansvarsförbindelsen.

Fullmäktige föreslås avsätta ytterligare 25 mkr till stiftelsen. Kostnaden för detta har tagits i 2016 års resultat.

Pensionsåtagande
(mkr) 2016 2015
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 72,6 71,4
Ansvarsförbindelser - pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland avsättningar 612,4 626,2
Intjänat under året 33,3 35,3
Totala förpliktelser 718,3 732,9
Avgår finansiella placeringar avseende pensionsmedel 149,0 124,0
Återlånade medel 569,3 608,9

Drift- och investeringsredovisning

DRIFTREDOVISNING PER NÄMND/STYRELSE
Nämnd/styrelse   Redovisning 2016    
(mkr) Budget
2016
Kostnader Intäkter Netto Avvikelse
2016
Redovisat
2015
BAS-nämnden – 511,2 – 720,5 221,6 – 498,9 12,2 – 493,3
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden – 385,5 – 494,2 112,5 – 381,7 3,8 – 397,4
Miljö- och byggnämnden – 9,2 – 14,4 6,0 – 8,3 0,9 – 8,0
Överförmyndarnämnden – 2,7 – 8,4 5,5 – 2,9 – 0,2 – 2,4
Revisionsnämnden – 1,5 – 1,5 0,0 – 1,5 0,0 – 1,5
Kommunstyrelsen – 192,5 – 410,3 229,9 – 180,4 12,1 – 161,9
Summa nämnder/styrelser – 1 102,6 – 1 649,3 575,5 – 1 073,8 28,8 – 1 064,5
Finansiering 23,9 – 23,2 43,7 20,6 – 3,4 21,3
Totalt – 1 078,6 – 1 672,4 619,2 – 1 053,2 25,4 – 1 043,2
Övriga resultatsteg
Avskrivningar – 38,5 – 38,0 – 38,0 0,6 – 37,5
Jämförelsestörande intäkter 1,4 1,4 1,4 11,5
Jämförelsestörande kostnader – 25,0 – 25,0 – 25,0
Verksamhetens nettokostnader enligt resultaträkningen – 1 117,2 – 1 735,4 620,7 – 1 114,7 2,4 – 1 069,2

NETTOINVESTERINGAR 2016-2012 PER FÖRVALTNING

Förvaltning
(mkr)
Budget
2016
Redovisat
2016
Redovisat
2015
Redovisat
2014
Redovisat
2013
Redovisat
2012
BAS-nämnden 3,6 3,3 2,6 2,0 0,5 0,8
BKU-nämnden 1,9 1,5 1,5 1,8 2,1 1,2
MoB-nämnden 0,2
KS 51,1 53,7 26,3 50,4 32,7 24,4
Summa 56,6 58,5 30,6 54,3 35,3 26,3

Bland 2016 års större investeringar, 58,5 mkr netto, märks:

Östby vattenverk 28,5
Tjänstecenter Folksam 5,0
Beläggningar 2,9
Vägbelysning energieffektivisering 0,9
Ådalshallen byte sportgolv m m 1,5
Beläggning Bäckgatan 1,0
Va-omläggning Renvägen 1,3
Beläggning Renvägen 1,9
Investerat i datorer och skrivare 2,9
Av investering på Östby vattenverk på 28,5 mkr
finansieras 12,4 mkr av avsättning VA-fond.

REDOVISNING AV BESLUT OM INVESTERINGAR

Total budget
(mkr)
Varav ursprunglig
årsbudget1)
Tilläggsbudget2) Ytterligare objekt3) Avgår objekt4)
56,6 26,0 30,6
1) KF Budget § 83/2015.
2) KS § 68/2016. BAS § 26/2016.
3) Omföringar från drift till investeringsbudget i enlighet med revisionens anvisningar.
4) Omföringar från investeringsbudget till driftbudget.

Viktiga händelser

Tillsammans har vi mod att skapa livskraft – i hela vår kommun. Ledorden kommer från Vision 31, som kommunfullmäktige antog i juni. Visionen betonar kreativitet och entreprenörsanda, liksom öppenhet för nya idéer.

Hållbarhet, jämställdhet och kultur är tre prioriterade områden den här mandatperioden. Kramfors ska alltså vara en modern kommun där samhällsbygget genomsyras av dessa utvecklingsområden. För att få fart på arbetet ska en utvecklare för respektive område anställas.

Kramfors har utsetts till en av Sveriges främsta arbetsgivare i offentlig sektor. Kommunen fick utmärkelsen tack vare aktivt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare som skapat förmåner som anställda efterfrågar och ett utvecklingsprogram för chefer.

Befolkningen växer, både för att utflyttningen har minskat, för att nästan lika många föds som dör och för att fler nysvenskar stannar i kommunen.

Genom sitt engagemang, mod och omsorg belönades rektor Mikael Wiklund med Guldlänken av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). För att kunna erbjuda eleverna hemspråk köpte han in distansundervisning, eftersom det inte var möjligt att anställa behörig personal i alla språk. Han belönades för sin ”innovativa förändring av offentlig verksamhet”. Nu anpassas lagen till dagens verklighet.

Två av kommunens medarbetare nominerades i White Guide Junior och Senior för det goda arbetet de gör kring måltiderna i äldreomsorg och skola. Juryn provade luncher i drygt 250 skolor, förskolor och seniorboenden runt om i Sverige.

Bemanningsenheten i äldreomsorgen uppmärksammades med en nominering till Time Care Award för att den genom sitt arbetssätt tar ansvar för all vikarietillsättning vid sjukdom och semestrar. Det blev ingen utmärkelse, men väl topp tre.

Under en särskild kampanjverka mättes hur mycket mat eleverna kastade i sophinken och jämfördes med en vanlig vecka. Resultatet blev att svinnet per elev minskade från 26 till 17 gram – totalt 112,5 kg – vilket motsvarar koldioxidutsläppet från en bilresa Kramfors–Stockholm.

I SKL:s Öppna jämförelser placerade sig Kramfors som en av länets bästa skolkommuner, både vad gällde resultat och elevernas syn på skolan.

Ett utegym vid Hälsans stig i centrala Kramfors invigdes på försommaren. Utegymmet är tillgängligt året om och är ett konkret resultat av de dialoger som hölls i samband med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Kramfors stad.

Genom e-tjänster vill kommunen förenkla för invånarna att göra ansökningar. Under våren öppnades tjänsterna för att söka plats på förskola och fritidshem och för ansökan om lånekort på biblioteket. Via appen Omsorgen går det att få reda på vilken mat som serveras i äldreomsorgen.

Hemtjänsten kan numera erbjuda tillsynsbesök via kamera istället för ett fysiskt besök. Dels kan den gamla sova ostört, dels behöver inte personalen resa långt för att konstatera att personen sov lugnt.

Polisens trygghetsundersökning visade åter att Kramfors är en trygg kommun, oavsett var i kommunen man bor.

Saneringen av Marieberg är äntligen klar och området invigdes i slutet av maj. Arbetet har pågått sedan 2004 och var ett samarbete mellan kommunen och olika myndigheter. Mark, vatten och byggnader var förorenade med dioxin, men nu kan området vid Ångermanälvens kant användas för rekreation.

En ny belysningsplan togs fram som handlar om vilken belysning som ska finnas i kommunen. Här finns cirka 5 600 belysningspunkter och nästan 30 procent av dem finns längs Trafikverkets vägar. Kvicksilverlamporna ska bytas mot LED-belysning och de kvarvarande cirka 1 000 trästolparna byts ut de närmaste åren. I vissa områden släcks belysningen nattetid, men för att öka tryggheten och minska brottsligheten får några områden utökad tändning nattetid.

Ådalsskolan fick ta emot sin HBTQ-certifiering av Riksförbundet för sexuellt likaberättigade (RFSL). I ett års tid arbetade skolan för att öka kunskapen i dessa frågor och för att skapa en skola och arbetsplats där alla behandlas lika.

Ett program för bostadsförsörjning togs fram. Där presenteras en analys av behovet. Bostadsförsörjningen är viktig för kommunen och dess fortsatta utveckling. En handlingsplan för hur arbetet ska gå vidare ska snart tas fram.

En multiarena, alltså en yta med konstgräs som kan användas för olika fritidsaktiviteter beroende på årstid, stod klar i Ullånger. Idén föddes när föräldraföreningen önskade hjälp med att byta en rink. Det lokala engagemanget har varit stort och driften sköts av föräldraföreningen med bidrag från kommunen.

År 2017 firar Kramfors att staden fyller 70 år med en mängd aktiviteter. Föreningar och organisationer har kunnat söka bidrag för att ordna evenemang. Ett krav har funnits – något med siffran 7 ska finnas med, till exempel en tårta på sju meter eller sju artister som framträder.

År 2016 blev ett rekordår när det gällde verksamhet för asylsökande. Med rekordet följde också toppnoteringar för riktade bidrag. Nu minskar antalet asylsökande och det slår kraftigt mot kommunens intäkter redan 2017.

Framtidsbedömning

Kramfors kommun har en historia av sjunkande invånarantal, hög medelålder och hög arbetslöshet. Befolkningsutvecklingen berör och engagerar alla. Kommunen som organisation har ett stort ansvar för att vända trenden, men hjälp behövs från företag och medborgare för att lyckas.

År 2016 bröts trenden och kommunen kunde räkna in en ökning med hela 322 personer. Det var första gången på mer än 65 år som befolkningen ökade.

Även 2017 och 2018 bedöms bli befolkningsmässigt positiva år, men hur det blir därefter är svårare att uttala sig om. Den stora osäkerheten gäller utvecklingen av asyl- och flyktingsituationen, både nationellt och internationellt. Oron i omvärlden och svenska politiska beslut har direkt koppling till Kramfors.

Befolkningsökningen har lett till ökande fastighetspriser och bostadsbrist. I grunden är det positivt för kommunen och privata fastighetsägare, som kan öka sin lönsamhet och utveckla sina bestånd. Krambos planer på ett nytt flerfamiljshus med hyreslägenheter fortskrider.

Ett nytt bostadsförsörjningsprogram antogs och planarbete pågår på flera fronter, vilket sannolikt innebär fler bostadsprojekt de närmaste åren.

Kollektivtrafiken bidrar till bättre förutsättningar för företagen, när upptagningsområdet för rekrytering av kompetent personal blir större. Ur ett medborgarperspektiv kan man vända på synsättet och med Kramfors som utgångspunkt få närhet till intressanta arbeten och ett stort utbud av nöjen och rekreation – allt inom rimliga pendlingsavstånd.

Kramfors ligger geografiskt mycket bra till i Västernorrlands län och kommunen behöver marknadsföra de fördelar som läget innebär.

Enbart ett bra läge räcker inte, utan kommunen måste dessutom vara attraktiv för människor och företag. En utmaning ligger i att bli tydligare i kommunikationen av vad kommunen står för och vill åstadkomma i framtiden.

Den nya visionen Tillsammans har vi mod att skapa livskraft – i hela kommunen fastställdes. Visionen betonar bland annat kreativitet och entreprenörsanda, liksom öppenhet för nya idéer.