Utbildning, kultur och fritid

Resultat 2017

2016 2017
Budget, netto (tkr) 86 026 79 695
Drift, netto (tkr) 90 523 91 488
Avvikelse (tkr) – 4 497 – 11 793
Antal årsarbetare* 222,85
Män* 34,84
Kvinnor* 188,01
Frisktal (%) 93,93 92,99

*Statistik från 31 december respektive år.

Medarbetare

Verksamheterna har haft fortsatt svårt att rekrytera personal till förskola, skola och fritidshem och arbetar för att få fler att utbilda sig till lärare, bland annat genom arbetsintegrerad utbildning, partnerskoleverksamhet1 och samtal för att få lärare att fullgöra utbildningen.

Kompetensutvecklingen inom förskola har varit inriktad på att tydliggöra förskollärarnas roll. Grundskolan har fokuserat på kollegialt lärande, läslyftet och specialpedagogik. Personal i förskola och skola har även fått kompetensutveckling i förhållningssätt, TMO (traumamedveten omsorg) och lågaffektivt bemötande.

Elevhälsan på grundskolan har varit decimerad på grund av sjukdom och vakans.

Skolbibliotekets personal har utökats med omkring 75 procent.

Årets resultat

Budgetåret började med ett konstaterande om att den tilldelade budgeten för året inte skulle räcka, det saknades 9,2 mkr. Skolan kostade mer tidigare år vilket har täckts av överskott i andra verksamheter inom förvaltningsområdet. Ett stort arbete gjordes inför 2017 med att rättvist fördela anslag till för- och grundskola utifrån barn- och elevantal, delvis initierat av Skolinspektionens tillsyn som krävde förbättring av budgetprocessen.

Den interkommunala ersättningen och bidrag till Olympica (privat driven förskola och skola) gav ett underskott på 1,5 mkr.

Intäkterna från Migrationsverket var 1 mkr lägre än budgeterat eftersom fler asylsökande har fått asyl och/eller flyttat från kommunen samt att många har börjat på gymnasiet.

Kommunen har fått statligt bidrag för projektet Nyanländas lärande där verksamheten har planerat åtgärder i förskola och grundskola under två år.

Viktiga händelser

Förvaltningsområdet omorganiserades till utbildning, kultur och fritid och omfattar nu även bibliotek, kultur, simhall och gym.

Två nya förskolor iordningställdes till följd av lokalbrister inom skolan Älvan och Jofsen.

Efter Skolinspektionens tillsyn gjorde förvaltningen förbättringar inom systematiskt kvalitetsarbete med hantering och rutiner kring kränkande behandling i förskolan och i skolan samt trygghet och studiero i skolan. Strax före jul fick förvaltningen godkänt på alla punkter av Skolinspektionen.

Utvecklingen av digitaliseringen i förskola och skola pågår och leds av en IKT-grupp. Från höstterminen 2017 har alla elever i årskurs 8 och 9 egen dator.

Förvaltningen har byggt upp en struktur för kvalitetsarbete med fokus på rutiner, förankring samt dokumentation och kommunikation till den politiska organisationen.

Flera aktiviteter har arrangerats för allmänheten, både på biblioteket och i samarbete med andra aktörer. Biblioteket skapade ett sagorum och under året anordnades jubileet Hooked on a feeling, en hyllning till bygdens son Björn Skifs som fyllt 70 år.

Framtiden

En utmaning är rekryteringen av personal och att utbilda fler lärare genom partnerskoleverksamheten. Kompetensutvecklingen fortsätter för att utveckla undervisning och lärmiljöer i förskola och skola, liksom den digitala utvecklingen och det systematiska kvalitetsarbetet.

Förvaltningen arbetar med att anpassa resurserna till barn och elever i behov av särskilt stöd. Kompetensutvecklingen i specialpedagogik ska så småningom ge resultat.

Skollokalerna ska ses över med syfte att hitta en effektiv lokalanvändning.

Förvaltningen ska utveckla det länsgemensamma biblioteket och skapa en fungerande turismfunktion på hemmaplan.