Nothänvisningar

Not Kommunen Sammanställd redovisning
2017 2016 2017 2016
 
1
Verksamhetens intäkter        
  Verksamhetens intäkter enligt driftredovisningen 115 416 129 550    
  Realisationsvinst 57      
  Inlösen/försäljning bilar 133 62    
  Momsbidrag omsorgsboende 222 221    
  Upplösning investeringsbidrag 295 295    
  Administrationsavgift löneväxling 18 17    
  Återvunnen moms   563    
  Återvunna fordringar 160      
  Ersättning vägrätt E16 556      
  Interna poster – 4 611 – 6 875    
  Verksamhetens intäkter kommunen 112 246 123 833    
 
2
Verksamhetens kostnader        
  Verksamhetens kostnader enligt driftredovisningen – 525 336 – 522 905    
  Personalförsäkringar och pensionskostnader som ej fördelats ut på verksamheterna – 7 235 – 6 049    
  Reservation kundfordringar   – 50    
  Rättelse moms 2014–2016 – 454      
  Kalkylerad kapitalkostnad 18 884 22 379    
  Driftbidrag Utveckling i Dalarna Holding AB 17      
  Justering fastighetsskatt 2016 – 19      
  Interna poster 4 611 6 875    
  Verksamhetens kostnader kommunen – 509 532 – 499 750    
 
3
Avskrivningar        
  Beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde.        
  I underlaget ingår årets investeringar i förhållande till när de togs i bruk – 15 168 – 17 057 – 23 461 – 25 194
  Summa – 15 168 – 17 057 – 23 461 – 25 194
 
4
Skatteintäkter        
  Skatteintäkter        
  Egna skatteintäkter preliminärt för bokslutsåret 278 677 268 901 278 677 268 901
  Prognos slutavräkning för bokslutsåret – 1 387 – 1 381 – 1387 – 1 381
  Rättning av prognos på slutavräkningen för året före bokslutsåret 358 287 358 287
  Summa 277 648 267 807 277 648 267 807
 
5
Generella statsbidrag och utjämning        
  Inkomstutjämning 99 907 91 811 99 907 91 811
  Kostnadsutjämning 24 280 25 629 24 280 25 629
  Regleringsavgift/-bidrag – 66 – 229 – 66 – 229
  Utjämning LSS-kostnader – 14 702 – 10 617 – 14 702 – 10 617
  Fastighetsavgift 12 049 11 882 12 049 11 882
  Tillfälligt statsbidrag för mottagande av flyktingar.        
  Bidraget uppgår totalt till 14 332 tkr varav 1/13 intäktsförts 2015. 0 13 230 0 13 230
  Välfärdsmiljarderna 2017 8 159   8 159  
  Byggbonus 164   164  
  Bidrag för ensamkommande unga över 18 år 560   560  
  Summa 130 351 131 706 130 351 131 706
 
6
Finansiella intäkter        
  Räntor likvida medel 43 47 43 47
  Ränteintäkter kundfordringar 21 63 217 203
  Utdelning aktier och andelar 412 480 412 480
  Ränteintäkt förlagslån Kommuninvest 4 16 4 16
  Ränteintäkt/borgensavgift koncernbolag 493 451 11 11
  Ränteintäkt Rindi 2 039 4 555 2 039 4 555
  Likvidation VÄMO Elnät AB 10   10  
  Avyttring aktier Destination Inlandsbanan AB 16   16  
  Summa 3 038 5 612 2 752 5 312
 
7
Finansiella kostnader        
  Räntekostnad på lån – 1 731 – 1 083 – 3 626 – 3 966
  Räntekostnad leasad biobränsleanläggning   – 3 657   – 3 657
  Ränta på pensionsavsättning – 450 – 197 – 451 – 197
  Kapitaltillskott, förlusttäckning   – 327   – 327
  Bankkostnader med mera – 19 – 10 – 19 – 10
  Summa – 2 200 – 5 274 – 4 096 – 8 157
 
8
Justering för av- och nedskrivningar        
  Avskrivningar enligt not 3 15 168 17 057 23 461 25 194
  Summa 15 168 17 057 23 461 25 194
 
9
Justering för gjorda avsättningar        
  Avsättning för pension 878 – 628 974 – 612
  Summa 878 – 628 974 – 612
 
10
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster        
  Realisationsvinst Vansbro Skålö 64:2 – 57   – 57  
  Upplösning investeringsbidrag – 295 – 295 – 295 – 295
  Realisationsvinst försäljningar Stiftelsen Vansbrohem     – 114  
  Realisationsförlust försäljningar Stiftelsen Vansbrohem       35
  Utrangeringar VA-ledningar Vansbro Teknik AB     237 315
  Realisationsvinst VTAB       – 85
  Summa – 352 – 295 – 229 – 30
 
11
Förvärv av materiella anläggningstillgångar        
  Mark, byggnader och tekniska anläggningar – 10 362 – 12 972 – 41 804 – 25 372
  Maskiner och inventarier – 15 302 – 6 812 – 16 122 – 9 011
  Summa – 25 664 – 19 784 – 57 926 – 34 383
 
12
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar        
  Immateriella anläggningstillgångar 0 – 334 0 – 334
  Summa 0 – 334 0 – 334
 
13
Försäljning av materiella anläggningstillgångar        
  Vansbro Bagaren 9, del av   70   70
  Saltvik 118:1, del av 15 0 15  
  Vansbro Skålö 64:2 1 348   1 348  
  Vansbro Grönalid 3:50 50   50  
  Vansbro Grönalid 3:3, del av 269   269  
  Stiftelsen Vansbrohem fastigheter     350 270
  Stiftelsen Vansbrohem inventarier        
  Vansbro Teknik AB försäljning maskiner       360
  Summa 1 682 70 2 032 700
 
14
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar        
  Karlstads El- och Stadsnät   – 150   – 150
  Inera – 43   – 43  
  Nya Visit Dalarna – 220   – 220  
  Kommunassurans Syd Försäkring AB – 461   – 461  
  Inlandsbanan AB – 15   – 15  
  Vansbroviken KB – 31 111   – 31 111  
  Vansbro Fjärrvärme KB – 119 268   – 119 268  
  Summa – 151 118 – 150 – 151 118 – 150
 
15
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar        
  Äppelbovind, återbetalning av insats 1 1 1 1
  Summa 1 1 1 1
 
16
Minskning av långfristiga fordringar        
  Biobränsleanläggning 118 012 2 495 118 012 2 495
  Stiftelsen Vansbrohem     24  
  Andra långfristiga fordringar       90
  Summa 118 012 2 495 118 036 2 585
           
  Ökning långfristiga fordringar        
  Stiftelsen Vansbrohem        
  Vansbro Teknik AB      
  Summa      
 
17
Erhållna anslutningsavgifter        
  Anslutningsavgifter fiber 990   990  
  Summa 990   990  
 
18
Erhållna investeringsbidrag        
  Nytt bidrag till bredbandsutbyggnaden 274 13 274 13
  Nytt bidrag till invallningen 3 300   3 300  
  Summa 3 574 13 3 574 13
 
19
Förändring av långfristig leasingskuld        
  Förändring av långfristig leasingskuld till kortfristig   – 119 333   – 119 333
  Summa 0 – 119 333 0 – 119 333
 
20
Nyupptagna lån        
  Vansbro kommun 25 000 120 000 25 000 120 000
  Stiftelsen Vansbrohem     12 000  
  Dala Vatten och Avfall AB     0 1 000
  Vansbro Teknik AB     79 799  
  Summa 25 000 120 000 116 799 121 000
 
21
Amortering av skuld        
  Vansbro kommun 25 000   25 000 – 2 507
  Stiftelsen Vansbrohem     19 000  
  Dala Vatten och Avfall AB     175  
  Vansbro Teknik AB     60 849  
  Summa 25 000 0 105 024 – 2 507
 
22
Immateriella tillgångar        
  Ingående värde 724 840 724 840
  Årets investeringar 0 334 0 334
  Avskrivningar – 397 – 450 – 397 – 450
  Summa 327 724 327 724
  Avskrivningstid är 5 år, linjär avskrivning        
           
  Ackumulerade anskaffningsvärden 3 601 3 601 3 601 3 601
  Ackumulerade avskrivningar – 3 274 – 2 877 – 3 274 – 2 877
  Summa 327 724 327 724
 
23
Mark, byggnader och tekniska anläggningar        
  Ingående värde mark, byggnader och tekniska anläggningar 219 191 220 636 435 699 432 480
  Årets investeringar 10 362 12 972 41 991 25 291
  Försäljningar – 1 625 – 70 – 1 970 – 690
  Omklassificeringar        
  Avskrivningar – 12 335 – 14 347 – 19 797 – 21 382
  Summa 215 593 219 191 455 923 435 699
  Avskrivningstid för byggnader och tekniska anläggningar är 10–33 år, linjär avskrivning        
  Två anläggningar har avvikande avskrivning för att matcha användningstiden.        
  Ackumulerade anskaffningsvärden mark, byggnader och tekniska anläggningar 445 719 436 982 794 969 754 948
  Ackumulerade avskrivningar mark, byggnader och tekniska anläggningar – 230 126 – 217 791 – 339 046 – 319 249
  Summa 215 593 219 191 455 923 435 699
 
24
Maskiner och inventarier        
  Ingående värde maskiner och inventarier 17 275 12 723 22 435 16 980
  Årets investeringar 15 302 6 812 16 122 9 010
  Försäljningar     0 – 275
  Omklassificeringar        
  Avskrivningar – 2 436 – 2 260 – 3 267 – 3 280
  Summa 30 141 17 275 35 290 22 435
  Avskrivningstid är 3, 5 eller 10 år, linjär avskrivning        
           
  Ackumulerade anskaffningsvärden 65 683 50 381 82 475 66 353
  Ackumulerade avskrivningar – 35 542 – 33 106 – 47 185 – 43 918
  Summa 30 141 17 275 35 290 22 435
 
 
 
Kommunen har under året haft leasingkostnader för bilar uppgående till 1 853 tkr, 2016 till 1 757 tkr. Framtida förfallobelopp avseende bilar uppgår till 1 945 tkr.
Kommunen har under året haft leasingkostnader för datorer uppgående till 2 393 tkr, 2016 till 2 241 tkr. Framtida förfallobelopp avseende leasade datorer uppgår till 4 157 tkr.
 
25
Finansiella anläggningstillgångar        
  Aktier och andelar 7 095 6 357 7 095 6 357
  Aktier och andelar koncernbolag 153 654 3 275 150 379  
  Långfristiga fordringar 1 188 119 200 1 815 119 851
  Balans enligt lag om bostads- och underhållslån        
  Summa 161 937 128 832 159 289 126 208
 
26
Förråd        
  Sängpaket 10 21 10 21
  Råvaror och förnödenheter Vansbro Teknik AB     564 492
  Råvaror och förnödenheter Stiftelsen Vansbrohem     172 202
  Summa 10 21 746 715
 
27
Fordringar        
  Kundfordringar 6 511 2 998 9 972 6 615
  Diverse kortfristiga fordringar 28 024 50 698 36 464 53 111
  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 293 10 156 9 771 12 712
  Summa 43 828 63 852 56 207 72 438
 
28
Kassa bank        
  Kassa 21 105 21 105
  Bank 54 327 185 755 75 041 216 111
  Summa 54 348 185 860 75 062 216 216
 
29
Eget kapital        
  Avstämning balanskrav        
  Årets resultat – 3 617 6 877    
  Reducering av samtliga realisationsvinster – 57      
  Årets resultat efter balanskravsjusteringar – 3 674 6 877    
  Reservering av medel till resultatutjämningsreserv   – 2 882    
  Disponering av medel från resultatutjämningsreserv        
  Årets balanskravsresultat – 3 674 3 995    
 
30
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser        
  Avsättning för pensionsåtaganden exklusive ÖK-SAP        
  Ingående avsättning 22 758 22 313 22 775 22 313
  Ränteuppräkning 263 261 264 261
  Basbeloppsuppräkning 182 – 64 182 – 64
  Nya utbetalningar – 865 – 854 – 865 – 854
  Sänkning av diskonteringsränta        
  Intjänad PA-KL        
  Slutbetalning FÅP        
  Intjänad förmånsbestämd ålderspension 477 1 027 553 1 041
  Intjänad särskild avtalspension        
  Nya efterlevandepensioner 474 16 474 16
  Övrig post – 15 – 28 – 15 – 28
  Förändring löneskatt 125 87 144 90
  Summa 23 399 22 758 23 512 22 775
           
  Avsättning för pensionsåtaganden ÖK-SAP        
  Ingående avsättning 12 0 12 0
  Ränteuppräkning        
  Basbeloppsuppräkning        
  Utbetalning ÖK-SAP   – 18   – 18
  Sänkning av diskonteringsränta        
  Arbetstagare som pensionerats   28   28
  Ändrad samordning        
  Övrig post – 10   – 10  
  Förändring löneskatt – 2 2 – 2 2
  Summa 0 12 0 12
           
  Avsättning för pensionsåtaganden för förtroendevalda enligt OPF-KL        
  Pensionsavsättning 240 49 240 49
  Löneskatt 58 12 58 12
  Summa 298 61 298 61
           
  Avsättning för visstidspension för förtroendevalda        
  2017:2 personer, 2016: 2 personer 1 960 1 950 1 960 1 950
  Löneskatt 475 473 475 473
  Summa 2 435 2 423 2 435 2 423
           
  Summa avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 26 132 25 254 26 245 25 271
           
  Uppdelning per förmån        
  Avsättning för pensionsåtaganden exklusive ÖK-SAP        
  Pensionsbehållning 1 671 1 782 1 671 1 782
  Förmånsbestämd ÅP 15 757 15 322 15 848 15 336
  Särskild avtalspension 0 0 0 0
  Pension till efterlevande 791 540 791 540
  PA-KL-pensioner 612 670 612 670
  Löneskatt 4 568 4 444 4 590 4 447
  Summa 23 399 22 758 23 512 22 775
           
  Avsättning för pensionsåtaganden ÖK-SAP        
  Särskilda avtalspensioner 0 10 0 10
  Visstidspensioner 0   0  
  Löneskatt 0 2 0 2
  Summa 0 12 0 12
           
  Avsättning för visstidspension för förtroendevalda        
  Ålderspension 1 604 1 594 1 604 1 594
  Efterlevandepension 356 356 356 356
  Löneskatt 475 473 475 473
  Summa 2 435 2 423 2 435 2 423
 
31
Andra avsättningar        
  Avsättning för obeskattad reserv     2 884 2 352
  Summa 0 0 2 884 2 352
 
32
Långfristiga skulder        
  Lån i banker och kreditinstitut 145 000 145 000 364 593 352 818
  Skuld vid finansiell leasing av biobränsleanläggning 0 0   0
  Anslutningsavgifter, ej upplösta 990   990 0
  Investeringsbidrag, ej upplösta 15 034 11 755 15 034 11 755
  Summa 161 024 156 755 380 617 364 573
 
33
Kortfristiga skulder        
  Leverantörsskulder 5 405 10 851 17 142 16 038
  Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 4 435 4 665 4 435 4 665
  Kort del av långfristig leasing 0 119 333 0 119 333
  Övriga kortfristiga skulder 11 261 11 594 15 393 15 449
  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 72 660 58 419 87 192 76 681
  Summa 93 761 204 862 124 162 232 166
 
34
 
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna
       
  Pensionsförpliktelser intjänade före 1998        
  Ingående ansvarsförbindelse 162 930 178 030 162 930 178 030
  Ränteuppräkning 1 305 1 295 1 305 1 295
  Basbeloppsuppräkning 2 527 698 2 527 698
  Gamla utbetalningar – 6 570 – 7 357 – 6 570 – 7 357
  Sänkning av diskonteringsräntan 0 0 0 0
  Aktualisering – 1 820 – 7 072 – 1 820 – 7 072
  Bromsen 0 0 0 0
  Övrig post – 242 284 – 242 284
  Förändring löneskatt – 1 164 – 2 948 – 1 164 – 2 948
  Summa 156 966 162 930 156 966 162 930
           
  Uppdelning per förmån        
  Intjänad pensionsrätt 104 562 107 878 104 562 107 878
  Livränta 3 949 3 885 3 949 3 885
  Utgående pension till efterlevande 707 920 707 920
  PA-KL och äldre utfästelser 17 103 18 437 17 103 18 437
  Löneskatt 30 645 31 810 30 645 31 810
  Summa 156 966 162 930 156 966 162 930
           
  Visstidspension till förtroendevalda        
  Ett pågående intjänande        
  Ett ansvar för samordnad pension, påbörjad utbetalning 300 419 300 419
  Löneskatt 72 102 72 102
  Summa 372 521 372 521
           
  Summa 157 338 163 451 157 338 163 451
 
35
Övriga ansvarsförbindelser        
  Borgen och andra förpliktelser gentemot kommunens företag        
  Stiftelsen Vansbrohem 114 200 121 200    
  Vansbro Teknik AB 97 399 78 449    
  Dala Vatten och Avfall AB 7 219 7 394    
  Summa 218 818 207 043    
           
  Kommunalt förlustansvar för egnahem 24 31 24 31
  Övriga förpliktelser 4 923 5 223 5 029 5 321
           
  Summa 223 765 212 297 5 053 5 352
           
  Vansbro kommun har i november 2007 ingått en solidarisk borgen så som för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vansbro kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 321 kronor. Vansbro kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 391 537 136 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 399 915 754 kronor.