Kassaflödesanalys

(tkr) Kommunen Sammanställd redovisning
2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
         
Årets resultat   – 3 617 6 877 – 1 452 10 856
Justering för av- och nedskrivningar Not 8 15 168 17 057 23 461 25 194
Justering för gjorda avsättningar Not 9 878 – 628 974 – 612
Justering för avsättning uppskjuten skatt       532 644
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Not 10 – 352 – 295 – 229 – 30
           
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet   12 077 23 011 23 286 36 052
 
Ökning/minskning förråd och varulager
  11 – 21 – 31 40
Ökning/minskning fordringar   20 024 – 13 359 16 231 – 16 986
Ökning av kortfristiga skulder   – 111 101 113 459 – 108 004 122 399
Ökning (+)/minskning (–) kortfristiga avsättningar          
 
1. MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
  – 78 989 123 090 – 68 518 141 505
 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
         
Förvärv av materiella anläggningstillgångar Not 11 – 25 664 – 19 784 – 57 926 – 34 383
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Not 12 0 – 334 0 – 334
Försäljning av materiella anläggningstillgångar Not 13 1 682 70 2 032 700
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Not 14 – 151 118 – 150 – 151 118 – 150
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Not 15 1 1 1 1
 
2. MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN
  – 175 099 – 20 197 – 207 011 – 34 166
 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
         
Minskning långfristiga fordringar Not 16 118 012 2 495 118 036 2 585
Ökning långfristiga fordringar          
Erhållna anslutningsavgifter Not 17 990   990  
Erhållna investeringsbidrag Not 18 3 574 13 3 574 13
Förändring av långfristig leasingskuld Not 19   – 119 333   – 119 333
Nyupptagna lån Not 20 25 000 120 000 116 799 121 000
Amortering av långfristig skuld Not 21 – 25 000   – 105 024 – 2 507
 
3. MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
  122 576 3 175 134 375 1 758
 
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL (1+2+3)
  – 131 512 106 068 – 141 154 109 097
 
Likvida medel vid årets början
  185 860 79 792 216 216 107 119
Likvida medel vid årets slut   54 348 185 860 75 062 216 216
Förändring av likvida medel   – 131 512 106 068 – 141 154 109 097