Revisorer

Resultat 2017

2016 2017
Budget, netto (tkr)554554
Drift, netto (tkr)537558
Avvikelse (tkr)17– 4
Revisionskostnad (kr per invånare)7882

Måluppfyllelse

Revisorerna genomförde alla sina planerade granskningar under året. Resultaten av granskningarna har redovisats och meddelats till de berörda verksamheterna. Revisionen bedömer att målen uppfylldes vad gäller planerad och utförd revision.

För 2017 års granskningsarbete fick revisorerna ett anslag på 554 tkr. Kostnaderna blev 558 tkr.

Viktiga händelser

Kommunens revisorer genomförde 2017 en revision inom ramen för god revisionssed. Revisorerna ska förutom god revisionssed också följa kommunallagen och fullmäktiges revisionsreglemente. Nedan sammanfattas revisorernas aktiviteter för att skaffa ett underlag för sin bedömning.

Granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövning

Med ansvarsutövande menas aktiva åtgärder för att styra, följa upp och kontrollera verksamheten och ekonomin.

Granskning av årsredovisning och kommunens delårsrapport per 2017-08-31

Kommunens årsredovisning styrs av den kommunala redovisningslagen, och kommunrevisorerna har i uppgift att bedöma om kommunen i sin redovisning följt denna lag och om redovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ekonomiska ställning.

Fördjupade granskningsprojekt i utvalda delar av verksamheten

Den fördjupade granskningen 2017 omfattade granskning av ”mest sjuka äldre” som var en samgranskning med Landstinget Dalarna och flertalet av länets kommuner.

Revisorerna granskade också hur kommunstyrelsen styr och följer upp arbetsgivarfrågor med fokus på personalförsörjning samt hur kommunen arbetar för att motverka ohälsa och sjukfrånvaro hos de anställda.

Löpande granskningsarbete

Revisorerna följde nämndernas och kommunstyrelsens verksamhet genom studiebesök, träffar med förtroendevalda och anställda, protokollgranskning samt uppföljningar och mindre granskningar utifrån revisorernas iakttagelser. Revisorerna biträddes under året av företaget KPMG AB som har gjort granskningar och uppföljningar på uppdrag av revisorerna.

Framtiden

Eftersom allt mer kommunal verksamhet bedrivs genom samarbete med andra kommuner ska revisionen framöver utveckla samarbetsformerna med revisorerna från Vansbros samarbetskommuner. Det är även viktigt att utveckla lekmannarevisionen i kommunens aktiebolag. Revisionen ska i övrigt fortsätta sitt utvecklingsarbete inom ramen för sin risk- och väsentlighetsanalys samt revisionsplan.