Kommunfullmäktige och övriga nämnder

Kommunfullmäktige

Resultat

(tkr) 2016 2017
Budget, netto509509
Drift, netto 376515
Avvikelse133– 6

Årets resultat

Kommunfullmäktige redovisade ett underskott på 6 tkr.

Viktiga händelser

 • Kommunfullmäktige hade nio sammanträden.
 • Demokratiberedningen hade fem sammanträden.
 • Fullmäktige beslutade om ett antal styrande dokument och åtgärder:
 • Informationssäkerhetspolicy för Vansbro kommun. Policyn initierade ett omfattande arbete med att stärka informationssäkerheten i Vansbro kommun.
 • Taxa för kapacitetstjänster och svartfiber.
 • Bostadsförsörjningsprogram.
 • Kommunstyrelsen fick mandat att införa kommunal parkeringsövervakning.
 • Lokalförsörjningsplan.
 • Kommunen blev delägare i bolaget Inera AB som ska samordna, tillhandahålla och utveckla gemensamma tjänster och lösningar för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, landsting, regioner, samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.
 • Kommunen blev delägare i bolaget Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Bolagets syfte är att erbjuda ägarna ett välanpassat försäkringsskydd.
 • Fullmäktige beslutade att sälja Snöå Bruk.
 • En rad reglementen reviderades.

Jävsnämnd

Resultat

(tkr) 2016 2017
Budget, netto7878
Drift, netto8379
Avvikelse– 5– 1

Årets resultat

Jävsnämnden höll i princip sin budget.

Viktiga händelser

 • Jävsnämnden hade åtta sammanträden.
 • Nämnden antog två tillsynsplaner.
 • Nämnden behandlade ett stort antal tillsynsärenden om kommunens egna fastigheter och verksamheter.
 • Nämnden antog tillämpningsanvisningar för intern kontroll.

Överförmyndare

Resultat

(tkr) 2016 2017
Budget, netto955955
Drift, netto1 9171 042
Avvikelse– 962– 87

Årets resultat

Överförmyndaren redovisade ett underskott på 87 tkr mot budget vilket var bättre än föregående år. Verksamheten har också minskat betydligt i omfattning.

Verksamheten administreras via det kommungemensamma kansliet med säte i Mora. De kommuner som gemensamt finansierar verksamheten är Vansbro, Mora, Rättvik, Leksand, Orsa och Älvdalen. Överförmyndare i Vansbro är Elisabeth Säljgård.

Viktiga händelser

Kommunfullmäktige beslutade att upphäva tidigare beslut om ersättning till gode män då det enligt lag ligger på överförmyndaren. Verksamhetens omfattning minskade under året på grund av färre ensamkommande barn.

Framtiden

Möjligheten att återsöka (få tillbaka) kostnader för ensamkommande upphör 2018 vilket kan medföra avsevärt högre kostnader för kommunen. En farhåga är att de 979 tkr som budgeterats för överförmyndaren 2018 inte kommer att räcka.