Redovisningsprinciper

Redovisningen har skett i enlighet med kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL) samt enligt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Jämförelsestörande poster

Jämförande poster, enligt RKR 3.1, är resultat av händelser eller transaktioner som inte är extraordinära men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder.

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s prognos i cirkulär 17:67 i enlighet med rekommendation RKR 4.2.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar har en livslängd på minst tre år och ett anskaffningsvärde på minst ett prisbasbelopp (44 800 kronor 2017).

Anläggningstillgångarna är i balansräkningen bokförda till anskaffningsvärdet med avdrag för investeringsbidrag och avskrivningar.

Avskrivningarna beräknas på nettoinvesteringar till och med redovisningsåret i förhållande till när de togs i bruk. Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt från RKR:s skrift om avskrivningar men med en egen bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid.

Komponentavskrivningar

Viktiga delar, komponenter, i anläggningstillgångar kan behöva ersättas regelbundet men med olika tidsintervall. Även byggnader har normalt många betydande komponenter som har väldigt olika nyttjandeperioder och därför byts ut med olika tidsintervall i takt med sin förbrukning.

Om skillnaden väntas vara stor mellan förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter ska, i enlighet med RKR 11.4, tillgången delas upp på dessa komponenter och varje komponent ska då skrivas av separat.

Vansbro kommun har inte infört komponentavskrivning men har inlett ett arbete för att införa komponentavskrivning från och med 2018.

Leasingavtal

Leasingavtal med kortare löptid än tre år hanteras som operationell leasing enligt RKR:s rekommendation 13.1.

Även längre avtal avseende bilar och kopiatorer redovisas som operationella leasingavtal. Dessa avtal har en löptid på högst fem år och bedöms därför ha en marginell påverkan på redovisningen.

Den biobränsleanläggning som kommunen tidigare har leasat, har kommunen köpt ut vid optionstillfället 1 januari 2017. Ett arbete pågår med att överföra det köpta kommanditbolaget till kommunen i form av en fastighet.

Fordringar

Fakturafordringar med förfallodag längre tillbaka än tre månader redovisas som osäkra fordringar.

Lånekostnader

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar därmed resultatet för den period de gäller.

Avsättning för pensioner

Pensioner intjänade 1998 och 1999 redovisades till och med 2010 som en avsättning i balansräkningen. Kommunen betalade dessa skulder 2011.

Pensioner intjänade från och med 2000 behandlas som en individuell del och betalas ut till de anställda under påföljande år. Dessa redovisas därför som en kortfristig skuld.

Från och med år 2006 har kommunens ansvar för intjänandet av visstidspension enligt bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda förtydligats under ansvarsförbindelser.

Aktualiseringsgraden i KPA:s beräkningar av pensionsskuld och pensionskostnader är 94 procent.

Löneskulder

Vid beräkning av skulder för sociala avgifter avseende löneskulder använder kommunen ett generellt personalomkostnadspåslag (PO) på 38,33 procent.

Driftredovisningen

I driftredovisningen ingår interna kapitalkostnader för tillgångar samt personalomkostnadspålägg (PO) för sociala avgifter enligt lag och avtal. PO-påslagen uppgick till totalt 38,33 procent. Driftredovisningen påverkas också av intäkter och kostnader mellan verksamheterna.

Intäktsredovisningen

Kommunen tillämpar RKR:s rekommendation 18.1 för redovisning av intäkter. Rekommendationen innebär bland annat att investeringsbidrag och anslutningsavgifter ska periodiseras över anläggningstillgångarnas nyttjandeperiod.

Sammanställd redovisning

I den sammanställda redovisningen ingår bolag som kommunen äger helt eller delvis. Dessa är Stiftelsen Vansbrohem (100 procent), Dala Vatten och Avfall AB (25 procent) Vansbro Teknik AB (100 procent) och VDUF, Västerdalarnas Utbildningsförbund (40,4 procent). Kommunen har inte gjort några justeringar för att anpassa Stiftelsen Vansbrohems redovisning till kommunens redovisningsprinciper, eftersom det inte skulle ha någon väsentlig påverkan på koncernens resultat. Stiftelsens årsredovisning är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. För mer detaljerad information om Stiftelsen Vansbrohems redovisningsprinciper hänvisas till stiftelsens årsredovisning.

Från och med 2011 ingår Dala Vatten och Avfall AB, där kommunen äger 25 procent, och Vansbro Teknik AB, som helägs av kommunen, i den sammanställda redovisningen. All va- och renhållningsverksamhet har skett i bolagen.

Från och med 2016 ingår Västerdalarnas Utbildningsförbund, VDUF, i den sammanställda redovisningen. Västerdalarnas Utbildningsförbund bedriver gymnasieutbildning för Vansbro och Malung-Sälens kommuner. Kommunandelen bestäms av antalet invånare. Den andel Vansbro finansierade 2017 var 40,4 procent.

Systemdokumentation

Systemdokumentation håller på att upprättas men är inte färdigställd.