Finansiering

Nettokostnad (tkr) Bokslut
2016
Bokslut
2017
Budget
2017
Avvikelse
2017
Realisationsvinster och -förluster 63 190 190
Pensionskostnader med mera som inte fördelats på verksamheterna – 6 104 – 7 237 – 7 396 159
Momskompensation, omsorgsboende 220 221 221
Momsjustering 563 – 454 – 454
Ersättning vägrätt 556 556
Utökat medlemsbidrag VDUF 700 – 700
Intäkt löneväxling 17 18 18
Upplösning statliga investeringsbidrag 295 295 295
Kundförluster/återvunna fordringar – 50 160 160
Löneökningar – 2 406 2 406
Avskrivningar – 17 057 – 15 168 – 15 661 493
Kapitalkostnadsintäkt 22 379 18 884 17 004 1 880
Skatteintäkter 267 820 277 648 282 078 – 4 430
Generella statsbidrag 13 230 8 884 8 286 598
Utjämningssystemet 117 211 124 121 117 740 6 380
Utjämning, LSS-kostnader – 10 617 – 14 702 – 14 618 – 84
Fastighetsavgift 11 882 12 048 11 811 237
Finansiella kostnader och intäkter – 519 – 1 199 – 1 009 – 190
Bioenergianläggning 898 2 039 530 1 509
Summa 400 231 406 303 397 059 9 244

Kommentarer

Realisationsvinster och realisationsförluster

Realisationsvinsten blev 190 tkr och kom från försäljning av bilar och en fastighet.

Pensionskostnader med mera som inte är fördelade på verksamheterna

Arbetsgivaravgifter, pensionskostnader, fastighetsförsäkringar och fastighetsskatt fördelades schablonmässigt under året. Det innebär bland annat att samma procentuella påslag gjorts för arbetsgivaravgifter oavsett de anställdas ålder. Fördelningen gjordes via personalomkostnadspålägget som rekommenderats av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Fördelningen av arbetsgivaravgifterna och pensionskostnaderna resulterade i en underfinansiering och därför har kommunen budgeterat för en del av pensionskostnader inom finansiering. Efter avstämning av kostnader för arbetsgivaravgifter och pensionskostnader mot budget blev resultatet ett överskott på 159 tkr.

Momskompensation för omsorgsboende

Kommunen fick momskompensation på 221 tkr för lokalhyror inom omsorgsboende.

Momsjustering

Kommunen har gjort rättelse av moms för åren 2014–2016 och betalat in 454 tkr.

Ersättning vägrätt

Kommunen fick ersättning med 556 tkr av Trafikverket för nyttjande av mark i samband med Trafikverkets ombyggnation av E16.

Utökat medlemsbidrag VDUF

Beslutet om utökat medlemsbidrag till VDUF innebar att budgeten för finansiering minskade med 700 tkr då det i prognosen konstaterats att finansiering förväntades ge ett överskott vid årets slut. Totalt justerades VDUFs medlemsbidrag med 2,6 mkr.

 

 

Intäkt löneväxling

Vid löneväxling för anställda tar kommunen en avgift för att täcka sina administrativa kostnader. Avgiften gav en intäkt på totalt 18 tkr 2017.

Upplösning av statliga investeringsbidrag

Investeringsbidrag ska intäktsbokföras i takt med avskrivningarna för den investering bidraget gäller. Upplösningen av investeringsbidrag 2017 uppgick till 295 tkr.

Kundförluster/återvunna fordringar

Återvunna avskrivna fordringar uppgick till 160 tkr.

Löneökningar

Löneökningarna inklusive sociala avgifter blev 2,4 mkr lägre än budgeterat.

Avskrivningar och kapitalkostnadsintäkt

Med avskrivningar menas en planmässig minskning av anläggningstillgångarnas värde som beräknas på anläggningarnas anskaffningsvärde. Avskrivningen av immateriella tillgångar var 397 tkr, avskrivningen av byggnader och anläggningar 12,3 mkr och avskrivningen av maskiner och inventarier 2,4 mkr. Avskrivningarna blev 493 tkr lägre än budgeterat beroende på att kommunen gjorde större avskrivning än planerat för två objekt för att bättre följa investeringarnas användningstid, samtidigt som andra investeringar inte blev klara i den takt som beräknades för kapitalkostnaden i budget för 2017.

Verksamheterna belastas med kapitalkostnad som ska täcka avskrivningar inklusive ränta. Det blir samtidigt en kapitalkostnadsintäkt inom finansiering. Kapitalkostnadsintäkten blev 1,9 mkr högre än budgeterat av samma orsak som ovan; högre avskrivning än planerat på vissa objekt för att bättre följa investeringens användningstid.

Skatteintäkter

Skatteintäkterna bestäms av dels kommunens skattesats, dels invånarnas totala beskattningsbara inkomst.

I årets skatteintäkter ingår dessa delar

(tkr)
Preliminära skatteintäkter för bokslutsåret 278 677
Prognos över slutavräkning för bokslutsåret – 1 387
Prognos slutavräkning för året före bokslutsåret 358
Summa 277 648

Generella statsbidrag

Kommunen fick 8,2 mkr från de så kallade välfärdsmiljarderna (extra tillskott för kommuner som tagit emot en stor andel flyktingar), 560 tkr i bidrag för ensamkommande unga över 18 år och 164 tkr i byggbonus.

Utjämningssystemet

Syftet med utjämningssystemet är att ge alla kommuner likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Systemet består av fem delar: inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag eller regleringsavgift.

Inkomstutjämning

I huvudsak finansierar staten utjämningen. Alla kommuner garanteras en beskattningsbar inkomst per invånare som motsvarar 115 procent av genomsnittet i landet. Utjämningen sker genom att den beskattningsbara inkomsten i kommunen jämförs med den garanterade beskattningsbara inkomsten. Kommuner som har en lägre skattekraft än den garanterade får ett utjämningsbidrag, medan kommuner som har en högre skattekraft än garantin får vara med och bidra till utjämningen till de andra kommunerna.

Kostnadsutjämning

Kostnadsutjämningen syftar till att jämna ut strukturella behovs- och kostnadsskillnader, exempelvis skillnader i andelen barn eller äldre. Systemet utjämnar däremot inte kostnader som beror på skillnader i service eller avgiftsnivåer, inte heller skillnader i effektivitet.

Strukturbidrag

Strukturbidraget syftar till att stärka kommuner och landsting som har en liten befolkning och/eller problem med arbetsmarknaden.

Regleringsbidrag och regleringsavgift

Regeringen anger i budgetpropositionen nivån på statsbidragen till kommunerna för nästa år. Om det uppstår en skillnad mellan den angivna nivån och den totala summan som behövs för att garantera alla kommuner 115 procent av medelskattekraften, plus kostnader för struktur- och införandebidrag och minus avgiftsintäkterna för de kommuner som ligger över den garanterade nivån, regleras detta genom ett lika stort bidrag eller en avgift i kronor per invånare.

(tkr)
Inkomstutjämning 99 907
Kostnadsutjämning 24 280
Regleringsavgift – 66
Summa 124 121

Utjämning av LSS-kostnader

Kostnader för stöd och service till vissa funktionsnedsatta personer enligt LSS utjämnas genom avgifter eller bidrag. Vansbro kommun fick 2017 betala en sådan avgift på 14,7 mkr.

Fastighetsavgift

Den kommunala fastighetsavgiften, som kommunen får från staten, uppgick till 12,0 mkr. Fastighetsavgiften ersatte 2008 den statliga fastighetsskatten på bostäder. Denna intäkt åts dock upp genom att kommunens anslag till den kommunalekonomiska utjämningen minskades med samma belopp.

Finansiella kostnader och intäkter

Finansnettot var 190 tkr sämre än budgeterat. De finansiella kostnaderna bestod av kostnadsräntor på lån 1,7 mkr, bankkostnader 19 tkr samt ränta på pensionsavsättning 450 tkr. De finansiella intäkterna bestod av ränteintäkter 47 tkr, ränteintäkter på kundfordringar 21 tkr, borgensavgifter 493 tkr, utdelningar 412 tkr, likvidation av Vämo Elnät 10 tkr och avyttring av aktier i Destination Inlandsbanan AB 16 tkr.

Bioenergianläggning

Bioenergianläggningen har Vansbro kommun tidigare hyrt från Nordisk Renting via en finansiell leasing. Under 2017 nyttjade kommunen en option och kommunen finansierar numera anläggningen med banklån. Kommunen hyr ut anläggningen till Rindi Energi AB. För 2012 och 2013 beviljades Rindi ett anstånd med hyran och Rindi återbetalar anståndet under en tioårsperiod, huvuddelen av intäkten avser anståndet. Intäkten var 2,0 mkr.