Kommunkoncernen

Vansbro kommunkoncern omfattar förutom kommunen även bolaget Vansbro Teknik AB som är helägt av kommunen, Dala Vatten och Avfall AB där kommunen äger 25 procent, Stiftelsen Vansbrohem som är en allmännyttig bostadsstiftelse helägd av kommunen och Västerdalarnas utbildningsförbund, VDUF, som är ett gemensamt kommunalförbund bildat av Malung-Sälens och Vansbro kommuner, där Vansbros andel är 40,4 procent 2017. Det här avsnittet redovisar årets händelser och resultat för hela koncernen och de olika koncerndelarna.

2015 2016 2017
Årets resultat, tkr14 25410 856 – 1 452
Nettokostnad genom skatteintäkter, %9596 100
Nettokostnadsandel*, %9697 100
Investeringar, tkr26 11234 556 57 993
Soliditet, %3229 32
Eget kapital, tkr239 218250 073248 936

* Med nettokostnadsandel avses nettokostnader och finansnetto räknat som andel av skatteintäkter.

Vansbro Teknik AB

Vansbro Teknik AB ansvarar för kommunens VA-verksamhet och för avfallsverksamheten i Vansbro, på uppdrag av Vansbro kommun. Både VA-verksamheten och avfallsverksamheten drivs och administreras av Dala Vatten och Avfall AB.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige i Vansbro beslutade om oförändrade brukningsavgifter för både VA- och avfallsverksamheten inför 2017. Anläggningsavgiften för VA-verksamheten ökade med 10 procent. Investeringarna 2017 uppgick till 26 mkr där de projekt som tog de största resurserna i anspråk var arbetet med vattentäkten och nytt vattenverk vid Flögforsen samt förnyelse av ledningsnät och pumpstationer.

Resultat 2017

Vansbro Teknik AB har en stabil ekonomi. Likviditeten i bolaget är god och räcker till normala årliga investeringar. Årets resultat efter finansiella poster var 2,6 mkr mot budgeterade 1,1 mkr.

VA-verksamhetens resultat efter finansiella poster var 2,2 mkr mot budgeterade 1,0 mkr. Överskottet beror främst på större intäkter än beräknat och lägre fakturerade kostnader från Dala Vatten och Avfall AB.

Avfallsverksamhetens resultat efter finansiella poster var 329 tkr mot budgeterade 38 tkr.

 

 

Årets viktigaste händelser

Årets stora händelser var arbetet med vattentäkten och det nya vattenverket vid Flögforsen samt förnyelse av ledningsnät och pumpstationer.

Under året slöt kommunerna i Dala Avfall ett samarbetsavtal om en gemensam anläggning för förbehandling av matavfall. Anläggningen ligger i Borlänge och startades hösten 2017. Efter förbehandlingen i anläggningen rötas matavfallet vilket ger såväl näring till åkermark som biogas till fordonstrafik. Det bidrar till de nationella miljömålen.

Finansiella nyckeltal

tkr 2015 2016 2017
Nettoomsättning32 66632 79733 653
Resultat efter finansiella poster3 4263 0052 573
Balansomslutning101 744104 898128 746
Justerat eget kapital8 95611 29913 303
Investeringar11 08110 68125 997
Långfristiga skulder80 84978 44997 399
Soliditet, %8,810,810,3

Tekniska nyckeltal

2015 2016 2017
Förbrukning, vatten (m³)393 996406 000628 000
Anslutna fastigheter
– antal vatten (m³) st.2 6092 6212 637
– avlopp (m³) st.2 5795 5882 603
Andel otjänligt vatten producerat
– kemiskt, %000
– mikrobiologiskt, %201,5
Antal vattenläckor per 10 km ledning0,060,050,47
Behandlad mängd vatten, reningsverk (m³)1 059 167885 000754 000
Reningsgrad
– fosfor, %969096
– BOD (biologiskt nedbrytbart material), %947284

Framtid

Byggandet av ett nytt vattenverk i Flögforsen tillsammans med en ny ledning till Vansbro startade 2017. Undersökningar fortsätter också i området kring Van för att hitta ytterligare grundvatten så att täkten i Flögforsen inte överbelastas.

Dala Vatten och Avfall AB

Dala Vatten och Avfall AB är ett samordningsföretag som sköter driften och administrerar verksamheterna vatten, avlopp och avfallshantering i Gagnefs, Leksands, Rättviks och Vansbro kommuner via respektive kommuns driftbolag. Ägandet i bolaget fördelas lika mellan Gagnefs, Leksands, Rättviks och Vansbro kommuner. Bolaget startade sin verksamhet 2007.

Resultat 2017

Bolaget har en stabil ekonomi och god likviditet. Kostnaderna blev dock 1,2 mkr högre än budgeterat vilket främst beror på större fordonskostnader. Bolaget vidarefakturerade merparten av sina kostnader till driftbolagen i Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro.

Årets viktigaste händelser

Dala Vatten och Avfall AB har 2017 haft ungefär 45 projekt igång i de fyra kommuner där bolaget arbetar. Projekten har varit allt från reinvesteringar i ledningsnätet till större projekt som ombyggnationer av reningsverk i Leksand, Rättvik och Gagnef, vattenverk i Vansbro och större investeringar i återvinningscentraler i bland annat Leksand. Totalt uppgick investeringarna till 146 mkr i de fyra kommunerna.

Nyckeltal

tkr 2015 2016 2017
Nettoomsättning57 17261 62464 784
Resultat efter finansiella poster– 125– 52– 507
Balansomslutning40 35143 82442 130
Justerat eget kapital1 3391 140645
Soliditet, % 3,32,61,5
Total sjukfrånvaro (inklusive långtidsfrånvaro), %3,154,304,49

Framtid

Under 2018 kommer investeringstakten att bestå med en investeringsbudget på omkring 140 mkr i de fyra kommunerna.

Utöver investeringsbehoven ökar de legala och miljömässiga kraven på verksamheterna kontinuerligt vilket innebär fler utmaningar i framtiden.

För att klara att upprätthålla sina åtaganden på ett effektivt och kvalitetsmässigt sätt, och samtidigt uppfylla de ökande legala och miljömässiga kraven, är det av största vikt att säkra Dala Vatten och Avfalls kompetensförsörjning. Bolaget ska därför arbeta mycket med arbetsgivarvarumärket och för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare i bygden.

Dala Vatten och Avfalls roll i samhället och det stora ansvar bolaget har genom sina verksamheter, gör det extra viktigt att kunder, ägare och medborgare har kunskap om bolagets uppdrag. För att öka förståelsen för verksamheterna är det viktigt att utveckla bolagets externa kommunikation.

Stiftelsen Vansbrohem

Vansbrohem är en bostadsstiftelse som äger, bygger och förvaltar bostäder i Vansbro. Fastigheterna omfattar totalt 685 lägenheter och 43 lokaler samt garage och bilplatser. Den totala ytan är 46 934 kvadratmeter och Vansbrohem har 15 tillsvidareanställda.

Resultat 2017

2017 års resultat var ett överskott med 315 tkr. Under året ökade kostnaderna för underhåll, personal, uppvärmning och skador, vilket har bidragit till att resultatet var lägre än föregående år. Stiftelsen har samtidigt påverkats positivt av de fortsatt låga räntorna och den låga vakansgraden. Resultatet innebär att verksamheten har redovisat överskott de senaste tio åren.

Vansbrohem är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa risker hanterar stiftelsen genom en tydlig finanspolicy, systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet.

Låneskulden minskade med 7 mkr i samband med omsättning av lån. Det innebär att Vansbrohem har sju lån och låneskulden uppgick vid årets slut till drygt 114 mkr.

Viktiga händelser

I april var den resterande delen av Ripstigen 3 iordningställd efter att ha varit tomställd i många år och åtta nya lägenheter skapades. Under hösten såldes ytterligare ett av radhusen längs Säljevägen i Dala-Järna vilket innebär att sju av totalt tretton radhus är sålda.

Uthyrningsgraden var fortsatt hög och i snitt var 12 lägenheter outhyrda (1,6 procent) per månad vilket var samma nivå som 2016.

Hyrorna höjdes från 1 januari 2017 med 0,55 procent efter förhandling med Hyresgästföreningen. Överenskommelsen gav en ökad hyresintäkt med 216 tkr. Förhandlingar har även genomförts om nya hyror för 2018 och resulterade i en höjning med 0,98 procent vilket ökar hyresintäkterna med 440 tkr.

Större projekt som genomfördes 2017 var bland annat installation av ny bergvärmepumpsanläggning vid Mellangården i Äppelbo och vid Elfsborgsvägen i Nås, två sophus har färdigställts vid Tallvägen 1 och Bergheden samt ny ventilation i form av lägenhetsaggregat som ger bättre inomhusmiljö och energibesparing.

Årets underhållskostnader uppgick till 8,5 mkr vilket var 1,5 mkr mer än 2016.

Nyckeltal

2015 2016 2017
Vakansgrad, %3,11,61,6
Soliditet, %8,19,210
Likviditet, %218221165
Driftkostnad/m2596636653
Bokfört värde/m2, kr2 6042 5552 536
Resultat/m2, kr60,2842,156,62

 

 

Västerdalarnas utbildningsförbund, VDUF

Västerdalarnas Utbildningsförbund är ett gemensamt kommunalförbund bildat av kommunerna Malung-Sälen och Vansbro för gymnasie- och vuxenutbildning.

Faktaruta

2016 2017
Intäkter (tkr)36 12750 319
Kostnader (tkr)– 125 051– 159 411
Nettokostnad– 88 924– 16
Medlemsbidrag88 951109 178
Finansnetto– 27– 70
Årets resultat (tkr)00
Investeringar, netto (tkr)00
Antal årsarbetare*108,4144,1
Män (%)47,4
Kvinnor (%)52,6
Frisktal (%)95,3396,32

Resultat 2017

Förbundet redovisade ett sammanlagt underskott på 13,0 mkr 2017. Underskottet täcks, i enlighet med förbundsordningen, av medlemsbidrag som innebär ett nollresultat för året. Verksamheten gymnasieutbildning gav ett underskott jämfört med budget medan övergripande verksamhet och vuxenutbildning gav överskott mot budget. Överskottet för övergripande verksamhet beror på tillkommande medlemsbidrag för täckning av förbundet samlade underskott, lägre personalkostnader än beräknat, lägre intäkter för så kallad tillkommande administration samt lägre kostnader än budgeterat för interkommunala ersättningar. För gymnasieutbildning beror underskottet främst på högre kostnader för personal vilket i sin tur beror på ett ökat antal elever. Vuxenutbildningens överskott beror främst på högre intäkter än budgeterat.

Fördelning av resultat VDUF 2017

Fördelning av underskott

Befolkningsstatistik från SCB Folkmängd 1/11 2016 % Fördelat resultat, tkr
Vansbro kommun 6 801 40,42 – 5 264,0
Malung-Sälens kommun 10 024 59,58 – 7 761,5
Summa 16 825 100,0– 13 027,4

Viktiga händelser

Under 2017 gjorde Skolinspektionen en tillsyn för perioden februari–september på MSG (Malung-Sälens gymnasium). Av nio granskningsområden fick MSG anmärkning på två. IM-programmen omstrukturerades i augusti med syfte att eleverna snabbare ska bli behöriga till nationella program. Verksamheten vid VUC, Vansbro Utbildningscentrum, präglades av ett ökat elevantal. Skolinspektionen gjorde även tillsyn på VUC under hösten och beslut ska meddelas första kvartalet 2018. Under hösten 2017 deltog hela lärarstaben på VUC i kompetenssatsningen läslyftet, en nationell fortbildningsinsats som Skolverket organiserar för lärare. Samarbetet med grundskolan, framför allt Smedbergsskolan, stärktes under hösten. VUC har även gjort insatser inom marknadsföring och information till åk 8 och 9, elevtrygghet inför övergång till gymnasieskolan samt ökad kvalitet på överlämningar inför nästa läsår.

Vuxenutbildningarna i respektive medlemskommun fördes över via en verksamhetsövergång 1 januari 2017. I Malung-Sälen följde alla medarbetare med från Malung-Sälens kommun till VDUF, medan ett fåtal tillsvidareanställda medarbetare följde med i Vansbro kommun efter en omorganisation. Verksamheten i Malung-Sälen fortsatte enligt riktlinjerna, medan verksamheten fick göra en omstart i Vansbro. Under året har den gemensamma rektorstjänsten för vuxenutbildningen i Malung och Vansbro ändrats till en rektorstjänst på heltid i Malung och en rektor på halvtid samt en utvecklingsledare på halvtid i Vansbro. För vuxenutbildningen i Vansbro har året inneburit en infasningsperiod. Många av lärcentrums medarbetare valde att stanna kvar i Vansbro kommun och inte följa med i verksamhetsövergången. Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att bevilja fortsatt drift av spårsvetsutbildningen i flera år framåt.

Inom vuxenutbildningen har SFI vuxit under året. Ny ordförande valdes vid årsskiftet i enlighet med förbundsordningen. Under 2017 hade Vansbro kommun ordförandeskapet och Malung-Sälens kommun vice ordförandeskapet.

 

Framtid

På MSG ökar antalet elever i behov av särskilt stöd samtidigt som antalet hemmasittare ökar. För att kunna möta dessa elevers behov behövs ytterligare en specialpedagog. Antalet lärlingsplatser på utbildningarna behöver också öka och det finns behov av att starta en lärlingsklass, dels som ett sätt att undvika studieavbrott på lärlings- och yrkesutbildningarna, dels för att locka fler elever, men även för att möta arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Erfarenheter från andra gymnasier visar att en avgörande framgångsfaktor för lärlingsutbildning är att lärlingarna läser i en sammanhållen klass (oavsett yrkesinriktning). Bedömningen är att det behövs en lärartjänst för att kunna göra detta (halvtid gymnasiegemensamma ämnen, halvtid yrkesämnen). I den tjänsten ingår även mentorskap för lärlingsklassen. Inför hösten 2018 planerar MSG i samarbete med Malungs IF att erbjuda fotboll som individuellt val med ett upplägg liknande Hockey Academy. VDUF räknar med ett ökat antal elever läsåret 2018–19 i och med den satsningen.

VUC väntas fortsätta växa, dels utifrån prognosticerat elevunderlag och ett möjligt trendbrott (där fler mantalsskrivna elever i kommunen väljer sin egen gymnasieskola), dels för att skolan tilldelas riksintag på särskild variant av fordonsprogrammet. Verksamhetens eget mål är att skolan vid elevintaget hösten 2018 passerar 200-strecket. Med sikte framåt är Vansbro Utbildningscenter en skola med mycket goda framtidsutsikter. Skolan har en stabil personalstab med god kontinuitet och med stor andel behöriga lärare. Att fortsätta satsa på resurser för kompetensutveckling, god arbetsmiljö och goda pedagogiska förutsättningar ger ytterligare möjligheter att växa.

VDUF:s två gymnasieskolor, VUC och MSG, behöver utveckla samarbetet samtidigt som förbundstanken behöver stärkas för att de ska nå samverkansvinster. Exempelvis behöver man se över lokaliseringen av program på grund av att flera program genomförs parallellt på båda gymnasieskolorna med dubbla kostnader som följd. Skolorna behöver även samarbeta mer vad gäller tjänstefördelning och bemanning. Många funktioner kan vara gemensamma för båda skolorna, administrativa såväl som pedagogiska. Från 1 januari 2017 gäller ”Rätt till komvux”. Rätten omfattar utbildningar inom komvux på gymnasial nivå för att nå grundläggande behörighet och särskilda behörigheter för högskole- och yrkeshögskolestudier. Lagen om rätt till komvux samt statens olika satsningar för ökad och breddad målgrupp gör också att VDUF räknar med fler elever vilket kräver utökade lokaler. Kraven på vuxenutbildning samtidigt som det sker olika nationella satsningar, exempelvis genom Arbetsförmedlingen och Skolverket, innebär att vuxenutbildningen får bredare målgrupper och därmed fler studerande. Vuxenutbildningen i Malung är i stort behov av behöriga yrkeslärare. Inom yrkesutbildningen behöver man samutnyttja lokaler bättre. Utvecklingsområden för vuxenutbildningen är att regionalt utveckla yrkesvux och lärlingsvux mer systematiskt och effektivt. Samverkan med näringslivet behöver också öka och VDUF behöver utveckla utbildningar som möter arbetsmarknadens behov.

SFI-undervisningen (svenska för invandrare) ska fortsätta utvecklas för att bli mer effektiv och flexibel utifrån de olika gruppernas nivåer och med riktade insatser utifrån elevens behov. Möjligheten att kombinera SFI och SVA (svenska som andraspråk) med yrkeskurser samt möjlighet att läsa SFI-matte behöver förbättras. VDUF fortsätter att erbjuda SFI på distans för elever som läser på B-, C- och D-nivå. Valideringen behöver utvecklas där Malung är en av tre valideringsnoder i Dalarna med inriktning kök och turism tillsammans med Leksand. Här behövs behöriga kökslärare som kan validering. Malung satsar också på att fortsätta och vidareutvecklas som lärcentrum. Lärcentrum är i första hand en mötesplats för studerande. Här finns bland annat studie- och yrkesvägledare (SYV), mötesverktyg för att underlätta utbildning och kompetensutveckling på hemorten, studielokaler och teknikstöd, möjlighet att tenta på hemmaplan med mera.

Vansbro vuxenutbildning ska försöka rekrytera lärlingselever. Stora delar av lärlingskostnaderna bekostas av statsbidrag från Skolverket. Yrkesutbildning bekostas också till viss del av statliga medel. Tyvärr har anslagen från Skolverket minskat för vårdutbildning samt barn- och fritidsutbildning. Anslaget har dock ökat för till exempel svetsutbildning. Kostnader för vanliga gymnasiekurser får VDUF inga statsbidrag för. Det medför ökade kostnader då VDUF inte kan neka personer att läsa in sin behörighet för högre studier. Om det finns efterfrågan hos de studerande som läser sina yrkesspår idag, kommer VDUF att försöka tillgodose det. Det kräver ett samarbete med näringslivet, för att hitta praktikplatser. VDUF arbetar med att öka volymen för uppdragsutbildning inom järnvägsskolan, vilket skulle ge mer intäkter. Sammanfattningsvis behöver VDUF samarbeta mer och stärka förbundstanken för att uppnå fler samverkansvinster i förbundet och konsolidera verksamheten och elevökningen som VDUF haft de senaste åren.