Samhällsbyggnad

Resultat 2017

2016 2017
Budget, netto (tkr) 28 380 22 999
Drift, netto (tkr) 28 628 22 701
Avvikelse (tkr) – 248 298
Antal årsarbetare* 14,25
Män* 6,00
Kvinnor* 8,25
Frisktal (%) 92,85 93,90

*Statistik från 30 november 2017, ej jämförbart med 2016 på grund av organisationsförändring.

Medarbetare

Flera chefstjänster har varit vakanta hela eller delar av året, bland annat tjänsten som gatuingenjör varit vakant och tjänsten som enhetschef för plan- och byggenheten var vakant fram till november. Miljöchefen har varit föräldraledig.

Årets resultat

Enskilda enheter inom samhällsbyggnad redovisade underskott men totalt höll samhällsbyggnad sin budget. Störst underskott lämnade gata- och parkenheten. Kostnaderna omfördelades under året genom att vissa underhållsåtgärder inom gata och park prioriterades, bland annat beläggningsåtgärder på Norra Allégatan och Järnvägsgatan och ny gång- och cykelväg utanför OK i Vansbro. Dessutom har akuta reparationsåtgärder efter vattenläckor utförts på dagvattennätet i Dala-Järna och i Saltvik. Snöröjningen under december var också mer omfattande än normalt.

Ett nytt avtal för RIB-personal (räddningstjänstpersonal i beredskap) påverkade resultatet med en kostnadsökning på 400 tkr.

Bedömningen är att förvaltningsområdet i stort har uppnått både de ekonomiska målen och verksamhetsmålen.

Viktiga händelser

Samhällsbyggnad påbörjade planläggningen av flera områden i Vansbro, bland annat Skamsberget och Järnvägsgatan.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, beviljade ett extra anslag för kommunens merkostnader för skyddsvallen.

Fiberutbyggnaden fortsatte och stora delar av det ortssammanbindande nätet byggdes ut.

Parkeringsövervakning infördes på försök under årets andra halva.

Lekplatsen vid medborgarhuset i Nås renoverades, och lekplatsen vid Storbyn i Dala-Järna togs bort av säkerhetsskäl.

Stabilitetsutredningen av älvslänterna i centrala Vansbro har dragit ut på tiden men blev klar 2017.

Framtiden

Vansbro kommun står inför stora behov av investeringar i gatunätet och i infrastrukturen framöver. Det behövs även handelsområden och bostadsområden i attraktiva lägen. För att lösa framtidens utmaningar behöver kommunen samverka bättre mellan flera olika områden.

Under 2017 beslutade kommunfullmäktige om att delta i en utredning tillsammans med fem andra kommuner om att bilda ett gemensamt räddningstjänstförbund. Utredningen ska vara klar sommaren 2018 för att gå till politiskt beslut under hösten för en eventuell start av ett räddningstjänstförbund 1 januari 2019.