Balansräkning

(tkr) Kommunen Sammanställd redovisning
2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
 
TILLGÅNGAR
         
Anläggningstillgångar          
Immateriella tillgångar Not 22 327 724 327 724
Materiella anläggningstillgångar          
Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 23 215 593 219 191 455 923 435 699
Maskiner och inventarier Not 24 30 141 17 275 35 290 22 435
Finansiella anläggningstillgångar Not 25 161 937 128 832 159 289 126 208
Summa anläggningstillgångar   407 998 366 022 650 829 585 066
 
Omsättningstillgångar
         
Förråd med mera Not 26 10 21 746 715
Fordringar Not 27 43 828 63 852 56 207 72 438
Kassa och bank Not 28 54 348 185 860 75 062 216 216
Summa omsättningstillgångar   98 186 249 733 132 015 289 369
 
SUMMA TILLGÅNGAR
  506 184 615 755 782 844 874 435
 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
         
Eget kapital          
Årets resultat Not 29 – 3 617 6 877 – 1 452 10 856
Resultatutjämningsreserv   7 786 7 786 7 786 7 786
Övrigt eget kapital   221 098 214 221 242 602 231 431
Summa eget kapital   225 267 228 884 248 936 250 073
 
Avsättningar
         
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Not 30 26 132 25 254 26 245 25 271
Andra avsättningar Not 31     2 884 2 352
Summa avsättningar   26 132 25 254 29 129 27 623
 
Skulder
         
Långfristiga skulder Not 32 161 024 156 755 380 617 364 573
Kortfristiga skulder Not 33 93 761 204 862 124 162 232 166
Summa skulder   254 785 361 617 504 779 596 739
 
Summa avsättningar och skulder
  280 917 386 871 533 908 624 362
 
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
  506 184 615 755 782 844 874 435
 
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
         
 
Panter och därmed jämförliga säkerheter
         
Uttagna pantbrev   1 286 1 286 78 214 78 214
Avgår i eget förvar   – 512 – 512 – 57 200 – 57 200
Summa ställda panter   774 774 21 014 21 014
 
Ansvarsförbindelser
         
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna Not 34 157 338 163 451 157 338 163 451
Övriga ansvarsförbindelser Not 35 223 765 212 297 5 053 5 352
Summa ansvars- och borgensförbindelser   381 103 375 748 162 391 168 803