Kommunkansli, intern service och integration

Resultat 2017

2016 2017
Budget, netto (tkr) 82 206 85 630
Drift, netto (tkr) 77 328 78 432
Avvikelse (tkr) 4 878 7 198
Antal årsarbetare* 109,9
Män* 29,0
Kvinnor* 80,9
Frisktal (%) 5,76

*Statistik från 31 december respektive år.

Medarbetare

Inför 2017 gjordes en omorganisation i förvaltningen och intern service flyttades till kommunkansli, intern service och integration. Integrationsenheten har avvecklats den 31 december 2017.

Inom HVB-verksamheten har antalet medarbetare minskats.

Personalfunktionen och ekonomi- och IT-funktionen har haft hög belastning på grund av föräldraledighet, sjukdom och vakanta tjänster vilket medfört en prioritering av arbetsuppgifter. VDUF utökades med vuxenutbildningen i bägge kommunerna vilket medfört mer hantering av löne- och personalfrågor.

Årets resultat

Från och med 2017 redovisas chefslöner på överordnad chefs ansvar, vilket gör att resultaten inte är jämförbara mellan åren.

Kommunchefs verksamheter lämnade ett överskott på 4,8 mkr på grund av överskott inom integrationsenheten både för HVB-hem och schablonersättningar. Resultatet har även påverkats negativt av kostnader för bland annat telefoniupphandling, omställningskostnader vid övergång till Visit Dalarna, utbildningar, länsövergripande samverkan, digitaliseringsarbete, processkartläggning och informationssäkerhetsarbete.

När det gäller asylsökande ungdomar som får avslag på asylansökan och samtidigt skrivs upp till 18 år har dessa efter kommunstyrelsens beslut fått stanna inom verksamheten om de velat ha insats, och efter IFO:s bedömning. Kommunstyrelsen beslutade även att de som fyller 18 år innan Migrationsverket fattar beslut i deras asylärende ska få stanna tills deras ärende är avgjort. Dessa ungdomar får ingen ekonomisk ersättning av kommunen. Båda besluten är för att ungdomarna ska få fortsätta sin skolgång.

Personal-, ekonomi- och IT-funktionen lämnade överskott på grund av vakanser.

Viktiga händelser

Under hösten 2017 gjorde kommunen en förlikning med Snöå Resort AB och den nya hyresgästen Spejaren har tagit över verksamheten på Snöå Bruk.

Ett omfattande arbete med att höja informationssäkerheten inleddes efter att fullmäktige fastställt en informationssäkerhetspolicy.

Integrationsenheten avvecklades den 31 december 2017 och därmed har HVB-verksamheten flyttats till förvaltningsområdet socialt stöd och omsorg.

Kommunen beslutade att IT-verksamheten inte ska gå samman med MOA (Mora, Orsa, Älvdalen), utan bedrivas i egen regi med möjlighet till samverkan med andra kommuner.

Framtiden

En omfattande kartläggning av alla processer som genererar allmänna handlingar har gjorts och ska leda till informationshanteringsplaner som beslutas i maj 2018.

Internt stöd och service ska fokusera på det byggnadstekniska brandskyddet på medborgarhuset, att göra klar entreprenaden och starta det nya LSS-boendet. Nybyggnation eller ombyggnation av särskilda boenden på Bäckaskog ska utredas.

Utvecklingsområden framöver är arbetet med prognoser och effektiviseringar inom ekonomiområdet, en kommunövergripande systemförvaltningsmodell inom IT-området och att utveckla IT-säkerheten.

Arbetet med bemanningsenheten startar i mars 2018.