Resultaträkning

(tkr) Kommunen Sammanställd redovisning
Utfall
2017-12-31
Utfall
2016-12-31
Utfall
2017-12-31
Utfall
2016-12-31
 
Verksamhetens intäkter
Not 1 112 246 123 833 232 409 232 770
Verksamhetens kostnader Not 2 – 509 532 – 499 750 – 616 489 – 592 708
Jämförelsestörande intäkt          
Avskrivningar Not 3 – 15 168 – 17 057 – 23 461 – 25 194
 
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD
  – 412 454 – 392 974 – 407 541 – 385 132
 
Skatteintäkter
Not 4 277 648 267 807 277 648 267 807
Generella statsbidrag och utjämning Not 5 130 351 131 706 130 351 131 706
Finansiella intäkter Not 6 3 038 5 612 2 752 5 312
Finansiella kostnader Not 7 – 2 200 – 5 274 – 4 096 – 8 157
 
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER
  – 3 617 6 877 – 886 11 536
 
Extraordinära intäkter
         
Extraordinära kostnader          
Skattekostnader       – 34 – 36
Uppskjuten skatt       – 532 – 644
 
PERIODENS RESULTAT
  – 3 617 6 877 – 1 452 10 856