Året som gått

Tillbakablick är viktigt. I synnerhet när man befinner sig i en verksamhet där man aldrig blir klar. Att göra avslut på ett projekt som pågått en längre tid är viktigt för känslan av att ha slutfört arbetet för att sedan kunna ta sig an något annat i högen som aldrig krymper. När vi ser tillbaka på 2017 kan vi konstatera att det är mycket som har hänt, både positivt och negativt. Vi inser också att vi lever i en föränderlig värld med varierande förutsättningar och nya uppdrag för kommuner att ta sig an. I en liten kommun som Vansbro, fortfarande Dalarnas minsta kommun, måste vi ha en stor uppfinningsrikedomen för att möta alla dessa utmaningar.

Något utöver det vanliga som hände var att vi fick möjlighet att vara med på tidernas födelsedagskalas när Björn Skifs fyllde 70 år och firades rejält på hemmaplan. Det blev en hyllning i världsklass med fem fullsatta föreställningar i vår fina teater. Detta evenemang hade inte varit genomförbart utan en stor dos ideellt engagemang, samverkan mellan föreningar och makalöst proffsiga artister och medhjälpare. Ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt bidrog till denna fantastiska helg!

Vi upplever att 2017 var ett positivt år i kommunen som helhet. Näringslivet går bra och arbetslösheten är låg. Vansbro kommun tilldelades 2017 priset ”Bästa tillväxt” i länet. Det är kreditupplysningsföretaget Syna som har kartlagt alla svenska aktiebolags senaste bokslut för att utse vinnarna. Priset ”Bästa tillväxt” delas varje år ut till den kommun i varje län där företagen växer bäst och som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst. Syna-undersökningen visar bredden av företag som är framgångsrika. Sårbarheten blir mindre och möjligheterna till tillväxt större när många företag går bra.

Det är vår ambition att Vansbro kommun ska undanröja hinder och underlätta för företagen att verka i kommunen. Vi har därför under året startat ett kommungemensamt projekt med Falun, Borlänge, Rättvik och Malung-Sälen för att införa arbetsmodellen ”Tillväxt och tillsyn”, för att skapa en mer stödjande och lärande myndighetsutövning mot såväl enskilda som företag. När det gäller företagsklimat stärkte kommunen sin position ytterligare under 2017 och klättrade till plats 60 i Sverige och en andraplats i länet. Det är ett mycket bra resultat och kräver kontinuerligt arbete.

En hel del större satsningar pågår som är viktiga för framtiden. Äntligen är arbetet med den nya sträckningen av E16 mellan Hulån och Vansbro igång, och enligt Trafikverkets plan ska den stå klar hösten 2019. En annan strategiskt viktig satsning är att Västerdalsbanan rustas och under året har framför allt slipersbyten pågått. Arbetet fortsätter 2018 och totalt ska 35 000 sliprar bytas. Enligt Trafikverket fortsätter slipersbyten på sträckan Rågsveden–Repbäcken. För att säkra vattenförsörjningen bygger kommunen ett nytt vattenverk.

Kommunen beslutare att återinföra habiliteringsersättning och att bygga ett LSS-boende (LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Boendet med sex lägenheter blir klart hösten 2018. Ett kvitto på att detta uppskattas är att FUB i Dalarna nyligen utsåg Vansbro kommun till årets LSS-kommun i Dalarna. FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

Ett beslut om nytt äldreboende kommer allt närmare då vi under 2017 tagit fram ett program för utformningen och förslag på placering i anslutning till vårdcentralen och det befintliga boendet vid Bäckaskog.

Eftersom Vansbro kommun har tagit emot många nyanlända fick vi möjlighet att delta i Skolverkets riktade insatser i projektet ”Nyanländas lärande”. Efter kartläggning av behov beviljades kommunen 4 miljoner för utvecklingsarbete i skolan, vilket påbörjader under året och pågår till våren 2019.

Under året har SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) valt att lyfta fram behoven av effektiviseringar inom kommunsektorn för att möta framtidens utmaningar när det gäller att både leverera välfärd på hög nivå och god ekonomisk hushållning. I en fördjupad analys har vi jämfört Vansbro kommuns kostnader för olika verksamheter med kostnaderna i jämförbara kommuner. Syftet var att identifiera de områden där det krävs åtgärder. Utifrån resultatet beslutade kommunstyrelsen om besparingar med 15 miljoner kronor till 2020 och det budgeterade besparingsbehovet för 2018 är 7,5 miljoner. Kommunens ekonomiska resultat för 2017 blev ett underskott med 3,7 miljoner. Orsaken är att kostnaderna för VDUF (vårt gemensamma utbildningsförbund med Malung-Sälens kommun) kraftigt översteg budget. Detta underskott påverkar kommunens resultat som annars hade varit positivt.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det hänt mycket under 2017 och att vi på flera områden har tagit betydande steg i positiv riktning när det gäller en långsiktigt hållbar utveckling i kommunen och våra verksamheter. Vi gläds åt det fina föreningsliv som bedrivs i Vansbro och som bidrar till livskvalitet och gemenskap. Vi vill tacka alla medarbete för ett väl genomfört arbete. Vi har många utmaningar framför oss men vi får inte glömma att stanna upp och klappa varandra på axeln med jämna mellanrum. Det är en viktig del i ett långsiktigt, hållbart arbete att vi hjälps åt och sprider positiv energi till varandra i vardagen!

Stina Munters,
kommunstyrelsens ordförande
Oscar Fredriksson,
kommunchef