Socialt stöd och omsorg

Resultat 2017

2016 2017
Budget, netto (tkr) 146 146 146 414
Drift, netto (tkr) 147 050 152 169
Avvikelse (tkr) – 904 – 5 755
Antal årsarbetare* 231,4 255,55
Män* 19,6 23,49
Kvinnor* 211,8 232,06
Frisktal (%) 93,02 91,46

*Statistik från 31 december respektive år.

Medarbetare

Medarbetare har fått utbildning i bland annat dokumentation, åldrande, våld i nära relationer och demens. En sjuksköterska och två undersköterskor har påbörjat utbildning till Silviasjuksköterska respektive Silviasyster. Vissa grupper med personliga assistenter har fått handledning.

Två nya enhetschefstjänster inrättades inom särskilt boende och aktivitetscentrum har rekryterat en coach till verksamheten.

Årets resultat

Äldreomsorgen redovisade ett underskott på 500 tkr. Alla verksamheter inom äldreomsorgen utom hälso- och sjukvårdsenheten lämnade underskott mot budget. Den största avvikelsen uppstod då ansvaret för ersättning för personlig assistans gick över till kommunen istället för Försäkringskassan.

Till underskottet bidrog även höga personalkostnader och sjuklönekostnader. Individ- och familjeomsorgen redovisade ett underskott på 5 mkr på grund av många nya ärenden inom barn och unga, vuxna och missbruk samt ekonomiskt bistånd. Det har krävt mer personal vilket gjort att verksamheten behövt använda bemanningsföretag. Antalet ärenden inom ensamkommande barn minskade däremot.

Vansbro kommun fick stimulansmedel på 450 tkr för att öka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Äldreomsorgen har haft statliga stimulansmedel på 1,9 mkr för ökad bemanning.

Viktiga händelser

Inför den nya lagen om säker utskrivning från slutenvård har ett avtal om reglering av kostnader för medicinskt färdigbehandlade tecknats mellan alla länets kommuner och landstinget Dalarna. Gemensamma riktlinjer för samverkan har också utarbetats.

Verksamheten arbetade hela året med ett systematiskt kvalitetsledningsarbete, som innefattar att kartlägga processer och ta fram riktlinjer för alla verksamheter, rutiner för klagomålshantering, avvikelsehantering samt egenkontroller och riskanalys.

Alla trygghetslarm i ordinärt boende byttes ut till digitala trygghetslarm, bland annat för att öka driftsäkerheten.

Verksamheten började övergå från varma till kalla matlådor, vilket medför mer kostnadseffektiv och säker leverans till de vårdtagare som har matdistribution.

Kommunen beslutade att bygga ett LSS-gruppboende med sex platser, och att återinföra habiliteringsersättning inom daglig sysselsättning och sysselsättningsverksamhet.

IFO fick en stor ökning av orosanmälningar under andra halvåret och behövde därför hyra in socialsekreterare på konsultbasis för att klara det ökade antalet ärenden.

Framtiden

Det kvalitetsledningssystem som nu utarbetas ska bli klart under 2018 och kommer att bli ett stort stöd för all personal inom socialt stöd och omsorg.

Regeringen och SKL har tagit fram en vision för e-hälsa, med mål att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att bland annat uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd. Alla verksamheter inom socialt stöd och omsorg behöver samverka för att nå denna vision.

Med allt fler äldre i kommunen framöver är det viktigt att planera hur socialt stöd och omsorg ska tillgodose omsorgsbehovet, exempelvis genom olika boendeformer och användning av ny teknik.

Rekrytering av medarbetare på alla nivåer är en utmaning där Vansbro konkurrerar med både näringsliv och grannkommuner. En strategi för att möta behovet är att utbilda nyanlända både i svenska språket och med kompetens inom omvårdnad, där praktikplatser kan vara en del.

Arbetet med ny gruppbostad påbörjas med planerad inflyttning under hösten 2018.

Caféverksamheten på medborgarhuset ska starta i början av 2018 och bli en del av aktivitetscentrum.

Från och med 2018 ingår HVB-verksamheterna i förvaltningsområdet socialt stöd och omsorg. I och med de sänkta ersättningarna till kommunen för placering av ensamkommande behövs en omställning från HVB till stödboende.