Balansräkning

Löpande prisnivå, mkr KOMMUNEN KONCERNEN
Not 12/31/2017 12/31/2016 Not 12/31/2017 12/31/2016

TILLGÅNGAR
           
Anläggningstillgångar            
 – Goodwill med flera immateriella tillgångar            
 – Mark, byggnader och tekniska anläggningar 13 521,2 507,7 8 1 444,8 1 450,6
 – Maskiner och inventarier 14 30,7 25,9 9 76,4 70,3
 – Konst 15 3,2 3,1 9 3,2 3,1
 – Finansiella anläggningstillgångar 16 79,8 79,8   30,3 7,8
Summa anläggningstillgångar   634,9 616,5   1 554,7 1 531,9

Omsättningstillgångar
           
 – Förråd, exploateringsfastigheter 17 5,1 4,7   5,1 4,7
 – Kortfristiga fordringar 18 117,5 118,6 10 106,9 115,6
 – Kassa och bank 19 161,8 171,5 11 161,9 171,6
Summa omsättningstillgångar   284,4 294,8   273,9 291,9
Summa tillgångar   919,3 911,2   1 828,6 1 823,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
           
Eget kapital            
 – Eget kapital   348,7 335,5   407,0 385,8
 – Nedskrivning eget kapital, komponentavskrivning   0,0 0,0   0,5 – 2,0
 – Årets resultat   31,7 13,2   36,7 22,6
Summa eget kapital 20 380,3 348,7 12 444,1 406,4
Minoritetsintresse         0,0 0,0

Avsättningar
           
 – Avsättningar för pensioner och förpliktelser 21 73,8 72,6 13 85,3 83,2
 – Andra avsättningar 22 40,6 36,1 14 43,9 39,3
Summa avsättningar   114,4 108,7   129,2 122,6

Skulder
           
 – Långfristiga skulder 23 132,4 138,0 15 944,6 948,6
 – Kortfristiga skulder 24 292,1 315,8 16 310,7 346,2
Summa skulder   424,5 453,8   1 255,3 1 294,8
Summa eget kapital, avsättningar och skulder   919,3 911,2   1 828,6 1 823,8

Poster inom linjen
           
Pensionsåtaganden före 1998   601,0 612,4   601,0 612,4
Insatt i pensionsstiftelse inklusive löneskatt på detta   149,0 149,0   149,0 149,0
Borgensåtaganden 25 862,1 862,5   0,8 1,2