Kassaflödesanalys

Löpande prisnivå, mkr KOMMUNEN KONCERNEN
Not 2017 2016 2017 2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
         
Årets resultat   31,7 13,2 36,7 22,6
Justering för ej likviditetspåverkande poster, not 1   37,4 40,6 77,0 86,3
Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar          

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
  69,0 53,7 113,6 108,9
–Ökning/+minskning kortfristiga fordringar 18 1,1 – 10,6 – 15,2 – 7,3
–Ökning/+minskning förråd och varulager 17 – 0,4 – 0,4 – 0,4 – 0,4
+Ökning/–minskning kortfristiga skulder 24 – 23,8 28,5 – 11,4 33,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten
  45,9 71,2 86,6 134,5

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
         
Investering i materiella anläggningstillgångar   – 55,9 – 58,5 – 98,7 – 110,8
Försäljning av materiella anläggningstillgångar   0,3   0,3  
Investering i finansiella anläggningstillgångar 11 0,0 – 1,5   – 1,5
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar          

Kassaflöde från investeringsverksamheten
  – 55,6 – 59,9 – 98,4 – 112,3

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
         
Nyupptagna lån       4,9  
Amortering av långfristiga skulder       – 4,0 – 4,8
Ökning långfristiga fordringar       0,0 0,0
Minskning av långfristiga fordringar 12 0,0 0,0    
Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar          

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
  0,0 0,0 0,9 – 4,8

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur
         
ÅRETS KASSAFLÖDE   – 9,7 11,2 – 10,9 17,4
Likvida medel vid årets början   171,5 160,2 177,8 160,4
Likvida medel vid årets slut   161,8 171,5 166,9 177,8

Not 1 Specifikation av ej likviditetspåverkande poster
         
Justering för av- och nedskrivningar   38,2 38,0 74,5 72,6
Justering för gjorda avsättningar   5,7 9,6 6,6 10,4
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster   – 6,5 – 7,0 – 4,1 3,3