Kommunstyrelsens ordförande

Inledning

År 2017 var ett bemärkelseår för Kramfors kommun. Då fyllde vår stad 70 år och jubileumsåret invigdes i Christoffergallerian. Runt om i kommunen följde en mängd arrangemang som sammantaget manifesterade den mångfald vi har. Vi kunde bland annat uppleva Ytterlännäskören som jubilerade, en musikalisk tidsresa, fotoutställning, sparkrace på Grössjön, Rockbåt 47 och en succé­artad avslutningskonsert under ledning av Fredrik ­Högberg. Länets yngsta stad kan därmed gå vidare i sitt moderniserings­arbete. Om 29 år fyller staden 100.

Befolkningsmål

I samband med budgetbeslutet i juni 2017, stärkta av befolkningsökningen året innan, beslutade vi om ett befolkningsmål för kommunen

”…att vi tillsammans med lokala näringslivet samt regional och nationell nivå skapar livskraft i och för hela vår kommun. Kopplat till vår Vision 2031 har vi därför formulerat ett befolkningsmål: Kramfors kommun ska ha minst 20 000 invånare år 2031.”

Då detta inte bara är en from förhoppning formulerades också följande:

”För att nå detta mål behöver vi en solidarisk tillväxtstrategi för Kramfors kommun. Vi ­behöver opera­tiva planer som beskriver hur nyutbildade och nyanlända ska attraheras av Kramfors och bosätta sig i kommunen. Och hur befintlig befolkning ska attraheras av utvecklingsmöjligheterna i Kramfors kommun. Tillgången på arbete, bostäder, utbildnings­möjligheter och bra kommunikationer är därför avgörande om vi ska stärka konkurrens­kraften och öka befolkningen.”

Nya bostäder

Antalet barn har också ökat och därför behövs nya förskoleplatser på flera orter. Ett antal byggprojekt har också initierats. Krambo ska bygga 20–25 lägenheter och ett gruppboende centralt i Kramfors och privata Husindustrier AB bygger ett flerbostadshus på den så kallade lucktomten utmed Limstagatan. Dessutom pågår planering för att utveckla om­­rådet vid Haga och Kyrkviken med park och bostäder. Kommunen har också tagit fram en plan för flera områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) för att utveckla boende och näringsliv.

Utvecklingsprojekt

Som ett led i att göra kommunen mer attraktiv för inflyttning och besök startades projektet Besöks­näring Höga Kusten – en resa i tid och rum för att utveckla vattenvägarna till de orter som förknippas med ­Ådalens industrilandskap. Projektet Framtidsbygget – en hel kommun gick in i ett mer intensivt skede med medborgardialoger om våra tätorter och den service­plan som ska antas av kommunfull­mäktige i ­slutet av 2018. Avgörande för om ”en hel ­kommun” ska kunna bli en realitet blir ambitionen om en ­tätortssammanbindande kollektivtrafik; en funktionell kollektiv­trafik för arbete, handel, skola och nöje.

Modern framtid

Till den politiska viljeinriktningen antog kommunen program för jämställdhet och kultur. Programmen syftar till utveckling och beskriver våra ambitioner för en modern framtidsinriktad politik. Program för hållbarhet och folkhälsa kommer inom kort. Den politiska viljeinriktningen blir avgörande för om kommunen ska nå befolkningsmålet på sikt.

Tillsammans har vi mod att skapa livskraft – i hela vår kommun!

Att hantera balans och svackor i ekonomin

När vi nu summerar 2017 kan vi konstatera att vi lägger ytterligare ett år till raden av år som vi klarat balanskravet – en obruten kedja sedan 2002.

Den kraftiga minskningen av antalet asyl­sökande till Sverige märks även i Kramfors. Det gör att ­statens riktade intäkter minskar kraftigt, ­vilket i sin tur gör att kommunen behöver anpassa ­verksamheten till nya ekonomiska förutsättningar. Minskningen av antalet asylsökande gör också att befolknings­utvecklingen inte blev lika positiv som 2016. Prioriteringar och effektiviseringar blir ­därmed viktiga inslag i arbetet de kommande åren, liksom vikten av att vi snarast tar fram handlings­planer för befolkningsmålet.

Det faktum att Kramfors är en del av den globala och nationella ekonomin gör oss väldigt sårbara. Vår egen ekonomi är inte tillräckligt stark för att utjämna de svackor som kan uppstå; vi tvingas hantera underskotten här och nu och vår handlingskraft blir försvagad. Om vi ska kunna leva upp till visionen Tillsammans har vi mod att skapa livskraft i hela vår kommun behöver vi stärka kapaciteten att långsiktigt utjämna svackorna, sänka kostnads­utvecklingen och öka vårt fokus på (skatte)intäkter.

Jan Sahlén (S)
Kommunstyrelsens ordförande