Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) ska tillsammans med andra förvaltningar och det omgivande samhället främja goda levnadsförhållanden och ge vård, omsorg, stöd och service till familjer och enskilda som behöver det. Nämnden ansvarar även för utbildning för vuxna, kommunala arbetsmarknadsinsatser, att hjälpa nyanlända i vissa praktiska avseenden och för att samordna kommunens roll i asylmottagandet.

Verksamheten styrs till stora delar av socialtjänstlagen, skollagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lag om vård av missbrukare i vissa fall samt hälso- och sjukvårdslagen.

Verksamheten är organiserad i en förvaltningsledning, en avdelning för administration och information, en för kvalitetsledning och hälsa samt sedan den 1 oktober 2017 fyra verksamhetsområden: stöd, vård och omsorg (SVO), individ- och familjeomsorg (IFO), funktionsstöd (FS) samt vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad (VIA).

Viktiga händelser under året

Nöjda äldre i kommunen

Den årliga undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? redovisade åter goda resultat för Kramfors. Det gällde både särskilt boende och hemtjänst. Hemtjänsten ökade sin andel nöjda brukare med flera procentenheter. Andelen brukare som tycker att personalen tar hänsyn till önskemål och åsikter minskade. Det ska följas upp.

Välfärdsteknik

Kramfors insatser i teknikutveckling i vård och omsorg uppmärksammades av både Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Kommunens förmåga att möta behov ur brukar-, personal- och verksamhetsperspektiv genom tekniska lösningar beskrevs som ett gott exempel. Kommunens 18 trygghetskameror ökar exempelvis tryggheten för brukaren och ger möjlighet till ostörd nattsömn. Kamerorna ersätter nattliga tillsynsbesök.

I särskilt boende uppdateras larm med ny teknik, genom virtuella kommunikationsservar istället för fysiska. Det gör det möjligt att hantera larm via arbetstelefoner. Det innebär också att personalen på särskilda boenden kan få sina scheman digitalt. Förändringen sparar tid, papper och pengar. Wifi på de särskilda boendena gör att brukare och besökare kan koppla upp sig mot ett gästnätverk. All legitimerad personal och alla biståndshandläggare har tillgång till trådlös uppkoppling via sina bärbara datorer på plats hos brukare.

En bred satsning på mobilitet i arbetet genomfördes. Den ska göra det möjligt att dokumentera i direkt anslutning till ett besök eller en aktivitet. Ett test som genomfördes med legitimerad personal vid hälso- och sjukvårdsenheten visade bland annat att stressnivåerna minskade och effektiviteten höjdes.

Daglig verksamhet med nya möjligheter

Två nya lokaler togs i anspråk, Navet och Återbruket. Daglig verksamhet heter numera DISA (delaktig i sitt arbete). Ett jobb i DISA betyder gemenskap, att vara efterfrågad och att få bidra med något utifrån sin förmåga. DISA består också av servicetjänster och enskilda placeringar på företag.

Vuxenutbildning på frammarsch

En samlad vuxenutbildning gör det lättare att styra, leda och kunna erbjuda god kvalitet och attraktiv studiemiljö som kan motivera studerande att välja Kramfors som studieort. Ett nytt och modernt vägledningscenter uppfördes. Studie- och yrkesvägledningen är nu samlad och centralt placerad i lokalerna på Campus Kramfors. Arbetet med ytterligare samlokalisering och skapande av ett fullgott lärcenter fortsätter.

Yrkeshögskolan lämnade in ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskolan om att få starta nya utbildningar till hösten 2018: psykiatrispecialiserad undersköterska/vårdare/stödpedagog, arbetsledare inom bygg och anläggning samt butiksledare. De två förstnämnda beviljades statsbidrag i januari 2018.

Fler till arbete eller studier

Projektet TRIA avslutades efter två år med gott resultat. Det riktade sig till ungdomar mellan 15 och 24 år. Målet var att stödja och hjälpa dem som inte hade arbete eller studerade att komma vidare i livet. Av projektets 61 deltagare gick 34 vidare till arbete, studier eller åtgärd hos arbetsförmedlingen. Erfarenheter och arbetssätt från projektet ska användas i befintlig verksamhet i samverkan med barn-, kultur- och utbildningsnämnden.

Målgrupper som står allra längst från arbetsmarknaden ska prioriteras. Därför tog arbetsmarknadsenheten tillsammans med HR-avdelningen fram rutiner och aktualiserade extratjänster i kommunal verksamhet. Cirka 20 extratjänster fanns igång vid årets slut.

Insatser för integration

Kramforshjärtat blev en etablerad mötesplats framför allt för nyanlända, där de kunnat mötas för att umgås, träffa nya människor eller för att ta del av samhällsinformation och träffa representanter för civilsamhället. De flesta besökarna på Kramforshjärtat var män, men riktade insatser görs för att öka andelen kvinnliga besökare.

Antalet elever som studerar svenska för invandrare (SFI) fortsatte att öka. Totalt var 461 elever inskrivna. SFI kombinerat med vårdintroduktionsutbildning startade för tredje året. De flesta eleverna går över till den reguljära undersköterskeutbildningen efter avslutad introduktion. Ytterligare två kombinationer av SFI med yrkesutbildning planeras: SFI-Folksam och SFI-besöksnäring.

Stöd till unga

Nämnden beslutade i början av året att öppna ett stödboende för unga 16–20 år. Därför gjordes lägenheter i andra verksamheter om. Syftet är att ge insatser på hemmaplan till äldre tonåringar i behov av stöd. Både ensamkommande och andra unga beviljades insats i boendet.

Arbetsbelastningen i hela individ- och familjeomsorgen, som i Kramfors även omfattat funktionsstöd, har varit mycket hög de senaste åren. Antalet orosanmälningar har ökat kraftigt och antalet placerade barn och unga har ökat med 55 procent på tre år. Anmälningarna kräver ett snabbt agerande av socialtjänsten.

I efterdyningarna av det stora mottagandet av ensamkommande barn, många nyanlända och det tuffa samhälls- och arbetsklimatet blev svårigheten att rekrytera socialsekreterare akut. Vakanta tjänster innebar att konsulter måste anlitas för att kommunen skulle uppfylla lagkraven. Det var svårt att möta nya behov med fler tidiga och förebyggande insatser, eftersom cheferna fick lösa akuta bemanningsfrågor snarare än att styra och stötta. För att kunna utveckla verksamhetens kvalitet till en lägre kostnad och för att ge chefer rimlig arbetsbelastning, beslutades att verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg delas i två: funktionsstöd samt individ- och familjeomsorg.

Uppföljning av nämndens mål

Nämndens mål för samtliga indikatorer är att behålla eller förbättra redan goda resultat och förbättra resultat som kan tyda på brister i verksamhetens kvalitet och styrning.

Av 10 indikatorer för målet nöjda medborgare var värdet för 6 oförändrat eller förbättrat och för 3 marginellt försämrat. Det är dock oroande att antalet personer som fick vänta mer än tre månader på särskilt boende ökade från 3 till 21. Det kan innebära att det finns behov av fler platser.

För indikatorer som rör målet god kvalitet förbättrades 6 och 6 försämrades marginellt. Att allt färre unga som haft insatser från socialtjänsten kommer tillbaka inom ett år brukar betyda att insatserna fungerat.

För indikatorer med koppling till målet om att vara en attraktiv arbetsgivare ökade de som rörde styrning, motivation och ledarskap, medan nämnden fortfarande brottades med stigande sjuktal. Antalet delade turer i SVO ökade marginellt.

Målet god ekonomisk hushållning uppnåddes på helår. När det gäller målet prognoser ska vara tillförlitliga, påverkades måluppfyllelsen av att en tilläggsbudget lades till sent, vilket förbättrade det bedömda resultatet påtagligt.

Uppföljning av ekonomiskt resultat

Område
(tkr)
2017
Brutto-
kostnad
2017
Brutto-
intäkt
2017
Netto-
kostnad
2017
Budget-
avvikelse
2016
Netto-
kostnad
BAS-förvaltningen gemensamt67 86119 82848 033– 9 696– 398
Område SVO316 49538 718277 777– 5 141296 628
Område IFO315 435130 649184 78613 875178 422
Område VIA65 47338 12927 34454624 278
Summa765 264227 324537 940– 416498 930

Orsaker till ekonomiska avvikelser – övergripande

Basnämnden gick in i 2017 med en budget i stor obalans. Skillnaden mellan bedömda behov och nämndens ram uppgick till dryga 29 mkr. Skälet till den stora differensen var främst minskade intäkter från Migrationsverket, men även behovs- och kostnadsökningar på flera områden. Vid nämndens sammanträde i mars presenterades en handlingsplan med konkreta åtgärder och utredningar för att minska kostnaderna. Följande åtgärder beslutades: avsluta sjukskrivningstjänsten Sjuk & frisk, minska kostnaderna för beredskapsanställda, upphöra med SFI till personer på anläggningsboende, avveckla en gruppbostad inom LSS, avveckla värmestugan, införa nya, billigare larm på SÄBO, teckna nytt avtal om tolktjänster, avveckla tjänster som praktiksamordnare, flyktingsamordnare, språkstödjare, samordnare mot våld i nära relationer och en enhetschef för högre utbildning. De beslutade åtgärderna fick en begränsad effekt 2017 (cirka 3,5 mkr), men ger en helårseffekt 2018. En sent beslutad tilläggsbudget innebar ett resultat om –0,4 mkr.

SVO – stöd, vård och omsorg (–5,1 mkr)

Hemtjänsten uppvisade ett underskott på 4,0 mkr. Stora svängningar i behov ställer krav på flexibilitet för att verksamheten ska kunna fungera kostnadseffektivt med hög produktivitet. Sett över året låg volymen drygt 3 procent över budget.

Särskilt boende summerade vid årets slut ett underskott på 3,0 mkr. Underskottet skapades främst i början av andra halvåret. De huvudsakliga förklaringarna var att många vikarier behövde långa inskolningstider och även speciallösningar som busskort och övernattningslägenhet. Svårigheter att rekrytera vikarier till vissa områden ledde till ökade kostnader för fyllnadslön och övertid.

Andra faktorer som bidrog till underskotten var att kostnaderna för sjuklöner steg och omsättningen av ledningspersonal ökade.

Bostadsanpassning summerade avsevärt lägre kostnader än förväntat och visade ett överskott på nästan 1,8 mkr. En minskning av antalet anpassningar och av medelkostnaden per anpassning bidrog.

IFO – individ- och familjeomsorg (+13,9 mkr)

En del av överskottet i individ- och familjeomsorgen (IFO och FS – det nya verksamhetsområdet funktionsstöd) var intäkter som enligt försiktighetsprincipen inte uppbokades 2016. De kom därför in i resultatet först 2017. Nettokostnaden ökade dock med cirka 10 mkr. Kostnadsökningarna förklarades i huvudsak av fler placerade barn, fler ärenden om personlig assistans och höga kostnader för socionomkonsulter. HVB (hem för vård och boende) för ensamkommande barn uppvisade ett bättre resultat än väntat. Det berodde på att personalkostnaderna minskade tack vare en snabb omställning till färre platser. Något fler unga än planerat fanns kvar i verksamheten, vilket innebar högre intäkter. Eftersom fler fick sysselsättning eller arbete minskade även kostnaderna för bidrag till enskilda.

Gruppbostäder inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) redovisade ett överskott som berodde på att en momsintäkt inte blev inlagd i budget och att brukare med stora omvårdnadsbehov inte längre fanns kvar i verksamheten. Gruppbostaden i Prästmon avvecklades under hösten.

VIA – vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad (+0,5 mkr)

VIA gick med drygt en halv miljon kronor i överskott. Det var framför allt Komvux som gick plus, om än i mindre omfattning än bedömningen i delårsprognosen. Komvux överskott förklaras i första hand av att statsbidrag för att utveckla SFI beviljades så sent att medlen inte fanns med i budgeten.

Arbetsmarknadsenhetens omställningsarbete från beredskapsanställningar till extratjänster kom igång sent på grund av ett försenat avtal med Kommunal. Arbetet gick sedan trögare än beräknat. Vid årsskiftet hade 17 extratjänster kommit igång – målet är minst 50.

Viktiga uppgifter

Nyckeltal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
STÖD, VÅRD OCH OMSORG (SVO)
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, procent8,19,95,8– 5,62,65,68,2
Dygnskostnad särskilt boende, kr per dygn Kramfors------1 7561 7141 7651 8481 835
Alla kommuner, ovägt medel 1 5901 6701 6911 7281 7501 8091 858
Kostnad per beviljad hemtjänsttimme, kr per timme Kramfors------481465469480506
Alla kommuner, ovägt medel421409433447445461477

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG (IFO)
Nettokostnadsavvikelse IFO, procent38,018,013,40,5– 1,5– 17,6– 4,0
Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr per invånareKramfors1 120889945980899801863
Alla kommuner, ovägt medel9701 0031 0451 0621 0391 0191 001
Invånare 0–20 år placerade i institution eller familjehem, antal per 1 000Kramfors17,212,415,921,617,822.219,2
Alla kommuner, ovägt medel8,510,211,813,511,912,110,6
Nettokostnadsavvikelse LSS, procent– 7,7– 7,3– 10,4– 14,5– 10,4– 6,7– 2,8
Invånare 0–64 år med insatser enligt LSS, andel (procent)Kramfors1,161,121,171,121,10 1,181,16
Alla kommuner, ovägt medel0,800,810,820,830,840,860,87
Dygnskostnad gruppboende vuxna LSS, kr per dygn Kramfors------2 144 1 8522 0692 5612 532
Alla kommuner, ovägt medel2 3912 5062 5602 6632 7232 9002 952

VUXENUTBILDNING, INTEGRATION OCH ARBETSMARKNAD (VIA)
Nettokostnad grundläggande vuxenutbildning, kr per invånareKramfors745545596389113
Alla kommuner, ovägt medel696771808795103
Andel elever i kommunal vuxenutbildning som läser grundläggande vuxenutbildning, procentKramfors10,612,410,414,717,723,221,3
Alla kommuner, ovägt medel14,414,014,514,715,117,318,4
Andel invånare 20–64 år som deltar i Komvux, procent-------------25,56,8
Antal deltagande elever i SFI Uppgift baseras på antal registrerade per år------------280326418
Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr per invånareKramfors272385366250378443628
Alla kommuner, ovägt medel321350371393421433461

Uppgifterna är hämtade från Kolada, KPB, Skoldatabasen och egna uppgifter. Uppgifter för 2017 är ännu inte publicerade.