Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden är myndighet för ärenden som rör miljö- och hälsoskydd, livsmedel, alkohol och tobak samt bygglovsfrågor och planering.

Nämnden är också trafiknämnd, samordnar och utvecklar kommunens geografiska informationssystem (GIS) och har energirådgivning.

Planering och byggande

Två detaljplaner i Kramfors centrum ändrades för att göra det möjligt att bygga flerbostadshus. Det var länge sedan miljö- och byggnämnden fick lämna bygglov för ett nytt flerbostadshus.

Även i övrigt var byggviljan stor och för första året på länge var alla handläggartjänster bemannade.

Annan planering handlade om att förbättra parkeringen vid Willys och om en framtida förskola i centrala Kramfors. Flera förslag diskuterades och resultatet blev ett planförslag om en förskola på Skarpåkern. Förslaget skickades ut i december för att grannar ska kunna tycka till.

Detaljplaneringen för fritidshus i Mädan har pågått i flera år och i juni kunde planen antas.

Kommunens interna karta blir bättre och bättre och nu är det möjligt att enkelt se exempelvis befolkningsstatistik på kartan. Den blir ett bra hjälpmedel vid planeringen för många kommunala verksamheter. På kommunens webbplats kan man nu med hjälp av kartor se var skolor och förskolor ligger, vem som ansvarar för snöröjningen med mera.

Miljö- och hälsoskydd och livsmedel

Utöver den ”vanliga” tillsynen vid stora verksamheter som besöks ofta, bedrivs tillsyn i projektform. Det kan gälla en speciell bransch eller inriktas på en speciell fråga.

I början av året fick 108 jordbrukare tillsyn som handlade om hanteringen av gödsel, kemikalier, bränsle och avfall. Under sommaren besöktes 19 småbåtshamnar. Flera av dem fick tillsynsbesök för första gången. Även här var fokus på hanteringen av kemikalier, bränsle och avfall, men även på målning, slipning och tvättning av båtar.

Det fanns 54 fastigheter i registret över cisterner i vattenskyddsområden. En genomgång visade att drygt hälften av cisternerna hade slutat användas, vilket medför mindre risk för att eldningsolja påverkar de kommunala vattentäkterna.

Avloppsinventeringarna fortsatte och tyvärr måste nämnden konstatera att det fortfarande finns många dåliga avloppsanläggningar.

Det gjordes ovanligt mycket hälsoskyddstillsyn 2017. Migrationsverkets lägenheter för asylsökande kontrollerades med inriktning på ventilation och städning. Även HVB-hem, campingar och hotell besöktes med samma inriktning på kontrollen. I slutet av året fick alla förskolor besök. Där ägnades mest tid åt ”att vara kemikaliesmart”. Samtidigt kontrollerades ventilation och städning. Ett litet, men viktigt, tillsynsprojekt var att gå igenom fastighetsägares rutiner för att förebygga legionella i vårdboenden.

Livsmedelskontrollen tog en hel del prover. Finns det campylobacter i färdiga kycklingrätter? Hur har rengöringen fungerat? Finns det gluten i det som säljs som glutenfritt? Har restaurangerna is och vatten av bra kvalitet? Det är några av de frågor som fått svar under året.

Uppföljning av nämndens mål

Av de mätbara målen har ett ännu inte kunnat följas upp. Nämnden väntar där på svaret från SKL:s servicemätning Insikt. Resultatet 2016 var mycket bättre än 2014. Förbättringarna hade skett inom alla områden (tillgänglighet, information, bemötande, kunskap och effektivitet).

Målet om överprövade beslut uppfylldes med råge och för första gången uppfylldes även målen om kompetensutveckling och utbildning.

Även 2017 saknades det handläggare för att nämnden skulle hinna med allt arbete den ansvarar för. Nämndens prioritering var att inkommande ärenden ska gå först, vilket de korta handläggningstiderna också visade.

Indikatorer

Mål 2016 Utfall 2016 Mål 2017 Utfall 2017
Överprövade beslut ska bedömas likartat i nästa instans, procent80 96 80 98
Alla fastanställda har minst 5 dagars kompetensutveckling eller utbildning, procent75 71 75 87
Alla fastanställda har minst 2 dagars kompetensutveckling eller utbildning, procentInget mål 2016100 100

Uppföljning av ekonomiskt resultat

Lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster i kombination med några ovanligt höga byggsanktionsavgifter medförde ett stort överskott.

Område 2017
Brutto-
kostnad
2017
Brutto-
intäkt
2017
Netto-
kostnad
2017
Budget-
avvikelse
2016
Netto-
kostnad
Miljö och bygg14 9866 2188 7687838 339

Nyckeltal och antalsuppgifter

Totalt antal diarieförda ärenden (inkomna) 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt1 1081 1821 2721 2501 295
Ärendetyp20132014201520162017
Bygg – totalt
varav
- nybyggnad bostadshus
- nybyggnad fritidshus
386

3
13
364

2
16
418

5
14
386

3
20
373

5
17
Strandskydd – totalt
varav båthus och sjöbodar
41
1
52
2
64
3
60
2
95
 
Avlopp6375121109129
Värmepumpar1161201378572
Miljö – totalt
varav miljörapporter
189
86
213
87
188
86
174
84
196
89
Livsmedel3233232831
Hälsoskydd3498165
Alkohol, tobak 68748179

Verksamheter som miljö och hälsa ska ha tillsyn över

Antal, cirka
Miljö – miljöfarliga verksamheter500
Miljö – övrigt (köldmedia, cisterner, försäljning med mera)250
Livsmedel280
Hälsa250
Alkohol, tobak, receptfria läkemedel90
Totalt1 370

Verksamheter som plan och bygg ska ha tillsyn över

Antal, cirka
Obligatorisk ventilationskontroll325
Lätt avhjälpta hinder100
Hissar och andra motordrivna anordningar30
Totalt455