Höga Kusten Airport

Ordförande: Gudrun Sjödin (S)
Vd: Per Enroth

Höga Kusten Airport AB bedriver flygplatstjänst som infattar trafikledning, flygplatsräddningstjänst, fälthållning, ramptjänst, tankning, stationstjänst samt drift av flygplatsens byggnader och anläggningar. Verksamheten bedrivs i huvudsak med egen personal. Inhyrd personal utför en del säkerhetskontroller och ersätter personal vid sjukdom och semester.

Ändamålet med bolaget är att främja flygtrafik till och från Höga Kusten Airport för att tillgodose invånarnas och näringslivets behov av flygresor.

Verksamheten ska bedrivas enligt kommunala principer och med affärsmässiga förutsättningar. Flygsäkerheten är prioriterad framför andra mål. Flygplatsen arrenderas av kommunen. Bolaget har 22 anställda.

Säkerhetskontroll och incheckning

Ombyggnaden av flygplatsens incheckning och säkerhetskontroll påbörjades. Det ingår i en strävan att förbättra för passagerarna vid ankomsten till flygplatsen och skapa en bättre och smidigare upplevelse. Bakgrunden är att kraven på luftfartsskydd har ändrats betydligt de senaste fem åren. Det har lett till mer teknisk utrustning i kontrollen och därmed krav på utrymme, både för utrustningen och för själva säkerhetskontrollen. Ombyggnaden anpassades för att kunna hantera större flöden vid till exempel charterflygningar.

Fälthållning

Snöröjningen av en flygplats ställer stora krav. Under vinterhalvåret vidtogs följande åtgärder:

  • 461 registrerade friktionsprov
  • 120 plogningar eller sopningar
  • 61 sandningstillfällen
  • 3 halkbekämpningar med urea
  • 43 slungningstillfällen.

En nyare snöslunga inköptes som ger betydligt bättre driftsäkerhet, ökad kapacitet och som gör det lättare att nå målet för fälthållningen. Även arbetsmiljömässigt är det en stor förbättring. Med denna investering håller nu merparten av fordonsflottan en hög nivå både då det gäller kapacitet och driftsäkerhet.

Uppföljning av mål

Flygplatsen rapporterar årligen nyckeltal för flygsäkerhetsarbetet till Transportstyrelsen. Rapporteringen 2017 visade att bolaget klarade målen för de olika flygsäkerhetsområdena:

  • Runway- eller taxiway-incursion: Fordon som kör ut på landnings- eller taxibana utan giltigt tillstånd från flygtrafikledningen.
  • Foreign object debris, FOD, som upptäcks utöver planerade kontroller: föremål på landnings- eller taxibana eller på plattan, exempelvis stenar, skruvmejslar eller snöklumpar.
  • Vilt och fågel: Flygplatsens system för hantering av vilt och fågel ska se till att förekomsten och därmed risken för skador minimeras.

Uppföljning av ekonomiskt resultat

Område (tkr) 2015 2016 2017
Bruttokostnad19 37918 56419 404
Bruttointäkt11 55910 46011 258
Nettokostnad7 8208 1048 146
Bokslutsdispositioner– 1901 015– 1 025
Kommunalt driftsbidrag7 6309 1227 122
Budgetavvikelse– 1901 015– 1 025

Utveckling

Passagerartalen återhämtade sig något och landade på totalt 11 374, en ökning på nästan 31 procent. Det återstår mycket jobb för att öka antalet passagerare ytterligare; mycket av arbetet ligger hos flygbolaget. HKAAB måste fortsätta att påverka operatören för att kunna öka antalet passagerare. Arbetet med att utveckla och förbättra flygverksamheten fortsätter 2018. Bolaget ser med försiktig optimism på Trafikverkets förslag om trafikplikt på Höga Kusten Airport. Beslut väntas komma i mars 2018.

Samtidigt fortsätter arbetet för att om möjligt påbörja chartertrafik från och till Höga Kusten Airport. Inriktningen gäller framför allt charterflygningar från Tyskland och Nederländerna. Eftersom intresset för Höga Kusten som område är väldigt stort ser bolaget en stor utvecklingspotential i att kunna flyga turister hit. Samtidigt vill bolaget också kunna erbjuda regionen resor till större städer i Europa för weekendcharter.

Investeringar

Ombyggnaden av säkerhetskontrollen beräknas vara klar i februari 2018. Till stor del finansieras den via ett avgiftssystem som hanteras av Transportstyrelsen för luftfartsskydd på svenska flygplatser.

Viktiga uppgifter

Nyckeltal och antalsuppgifter

2013 2014 2015 2016 2017
Passagerarantal16 90817 82913 5338 69911 374