Kramfors Mediateknik AB

Ordförande: Rainor Melander (S)
Vd: Anders Rodin

Bolagets verksamhet är att bygga och förvalta data- och telekommunikationsnät samt att mot ersättning upplåta nät på marknadsmässiga villkor. Bolaget ska också långsiktigt trygga kommunens behov av infrastruktur inom koppar, fiber och tele.

År 2017 var händelserikt med många pågående projekt. Både samförläggningar i DIG2020-projektet och bygge av accessnät runt om i kommunen pågick. Flera arbeten pågår över årsskiftet och återupptas eller blir färdiga 2018.

Under 2017 stängdes 17 telestationer i kommunen. I några stationer påverkades ADSL-kunder av nedläggningarna.

En teknik med trådlös bredbandsuppkoppling installerades i stadsnätet och driftsattes i en första etapp i Dal-Hällsjöområdet.

Stadsnätet utökades med två nya tjänsteleverantörer.

Viktiga händelser under året

  • Första etappen accessnät Nyland. I projektet ingår även en del kommunala verksamhetslokaler och Krambo AB:s hyresfastigheter i området. Projektet fortsätter 2018.
  • Accessnät i Klockestrand samt Klocke by.
  • Första etappen accessnät i Bollstabruk.
  • Första etappen accessnät i Kramfors: Skarpåkern, Mården och Björsta.
  • Första etappen accessnät Air2Fibre i Kyrkdal-Hällsjö. Projektet fortsätter 2018.
  • Kanalisationsarbete DIG2020 sträckan Herrskog-Lugnvik.
  • Uppgraderingen av teknik och nätinfrastruktur fortsatte för att garantera och höja kvaliteten i stadsnätets leveranser.

Uppföljning av ekonomiskt resultat

Resultatet på +747 tkr låg något över budget.

En tidig vinter gjorde att flera av projekten ligger som pågående arbeten över årsskiftet och intäkten landar på 2018.

Ökad kundtillströmning i stadsnätet bidrog till resultatet och gjorde det möjligt att göra en meravskrivning på 748 tkr.

Område (tkr) 2017
Brutto-
kostnad
2017
Brutto-
intäkt
2017
Netto-
resultat
2017 Budget-
avvikelse
2016
Netto-
resultat
12 78512 784– 1– 436+1