Revisionen

Den kommunala revisionen styrs av kommunallagen samt av kommunfullmäktiges revisionsreglemente och revisorernas arbetsordning. Revisorerna ska årligen granska all verksamhet i den omfattning som följer av god revisionssed. Revisionen har en central roll när det gäller insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommunen ansvarar för. Genom sina granskningar ska revisorerna förmedla både väsentlig och nödvändig kritik samt ge förslag till förbättringar och utveckling.

Revisorerna biträds i sitt arbete av sakkunniga revisionskonsulter från KPMG.

Revisionsnämnden har nio ledamöter. Bertil Wiklund (C) är ordförande.

Revisionsgranskningar 2017

Varje år genomför revisionen grundläggande granskningar, där bland annat delårsrapport och årsbokslut ingår. Som en del i planeringen av övriga granskningsprojekt genomför revisionen årligen en riskanalys. För 2017 beslutades följande projekt:

  • grundskolans och gymnasieskolans ledningsfunktion
  • behörigheter och loggkontroll
  • upphandling (även bolagen ingick i denna granskning)
  • hemsjukvård
  • näringslivsverksamheten
  • styrmodellen (en granskning som avser både 2017 och 2018).

Lekmannarevisorerna i kommunens bolag har till uppgift att granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Lekmannarevisionen granskade bolagen genom träffar med styrelser och tjänstemän samt tog del av protokoll och andra handlingar, inklusive delårsrapporter och årsredovisning. Även en fördjupad granskning av upphandling genomfördes.