Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ansvar för kommungemensam ledning och utveckling, men också för kostverksamhet, näringslivsfrågor, samhällsplanering och gemensamma ekonomi- och personalfrågor. Målen i kommunstyrelsens verksamhetsplan ska bidra till uppfyllelsen av de kommunövergripande målen.

Framtidsbygget

År 2017 fortsatte kommunstyrelseförvaltningens arbete med projektet Framtidsbygget – en hel kommun. I framtidsbygget arbetar kommunen med att bli ännu bättre på att ge alla som bor i, verkar i och besöker kommunen insyn och inflytande i kommunens verksamhet samt möjligheten att vara med och utveckla sin egen närmiljö. En viktig del i projektet är att undersöka vilka behov av service som finns i kommunens olika delar. Några kärnfrågor är: Vilken service kan vi förvänta oss? Vad innebär rimligt avstånd? Vad är kommunens ansvar? Att ha en serviceplan som är väl underbyggd, förankrad och har ett långsiktigt perspektiv är väsentligt. Service är en viktig del av både den attraktiva boendemiljön och det goda företagsklimatet.

Våren 2017 startade arbetet med att identifiera vilka serviceslag som uppfattas som mest angelägna att fördjupa dialogen om. Genom medborgardialoger under hösten inhämtades tankar, synpunkter och idéer som ska användas i det fortsatta arbetet. Dialogmöten hölls med olika teman: äldreomsorg, polis, räddningstjänst, skola, kommersiell service, sjukvård och infrastruktur.

Möten genomfördes också med asylsökande, nyanlända och ungdomar för att ta reda på vad de tycker. Vidare genomfördes en webbenkät för att erbjuda ytterligare en möjlighet att ge synpunkter och förslag.

Framtidsbygget infattar också ett arbete med att utveckla kommunorganisationen. Genom projektet deltog mer än 200 anställda och politiker i utbildning i dialog och värdskap.

Viljeriktning för mandatperioden

Arbetet tog fart med de tre prioriterade områdena i viljeriktningen: hållbarhet, jämställdhet och kultur. Kommunstyrelsen antog program för kultur och jämställdhet och gav i uppdrag till samtliga nämnder att skapa handlingsplaner som strävar efter att uppnå målen i programmen. År 2018 tillkommer program för hållbarhet. Centrala aktiviteter genomfördes inom alla områdena.

Tillgänglighet och service

Ett strukturerat arbete med tillgänglighetsfrågor på telefon och e-post har pågått i flera år. Kommunens kundtjänst Kom in har här en viktig roll. Trots ett ständigt stigande antal telefonsamtal och kontakter via e-post och webb fick kommunen åter goda resultat i servicemätningen. På delen bemötande tillhör Kramfors den absoluta Sverigetoppen med 92 procent som anser att de får ett gott bemötande när de ställt en enkel fråga till kommunen.

E-tjänster

En viktig del i kommunens utvecklingsarbete är att skapa e-tjänster som förenklar servicen för invånare och besökare. Många nya e-tjänster togs fram, bland annat ansökan om bidrag för bostadsanpassning och ansökan om specialkost. Införande av e-tjänster är ett steg i utvecklingen för bättre tillgänglighet och serviceinriktade tjänster för kommuninvånarna. Att via så kallad självservice kunna ansöka när som helst på dygnet oberoende av kontorstider, telefontider eller pappersblankett, ger tillgänglighet på egna villkor. Målet är att hela tiden utveckla webbplatsen med tjänster som underlättar kontakten med kommunen. Även inom kommunorganisationen pågår arbete med att skapa e-tjänster för intern service som gör organisationen effektivare.

Uppföljning av mål

Kommunstyrelsens verksamhetsplan har 10 mål. Varje mål har minst en indikator och det totala antalet indikatorer är 20. Av indikatorerna uppfylldes 11 (55 procent).

Bidragen till de kommunövergripande målen var bland annat ett högt resultat i bemötande via telefon och goda resultat för målområdet attraktiv arbetsgivare.

Uppföljning av ekonomiskt resultat

Område (tkr) 2017
Brutto-
kostnad
2017
Brutto-
intäkt
2017
Netto-
kostnad
2017
Budget-
avvikelse
2016
Netto-
kostnad
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen25 748025 748025 071
Förvaltningsledning9 1931779 0169701 767
0
Utvecklings- och omställningsmedel1 68201 682419502
Stöd och service99 58368 81430 7691 08033 974
HR-avdelningen11 58234611 2363029 396
Samhällsavdelningen130 99933 73097 269– 5 46088 347
Tekniska avdelningen92 54965 82626 723-66521 441
0
Vatten- och avloppsverksamheten61 93561 060874– 874– 122
Summa kommunstyrelsen433 269229 953203 316– 4 228180 376

Kommunstyrelsen uppvisade ett negativt resultat på drygt 4 mkr. Den huvudsakliga förklaringen fanns i samhällsavdelningen, med avsättningar för rivningsobjekt 7 mkr och ett extra driftsbidrag till Höga Kusten Airport 4 mkr. Tekniska avdelningens negativa resultat berodde på ökade kostnader för till exempel vinterväghållning, vattentransporter och entreprenörer. Vatten- och avloppsverksamheten visade ett underskott på 0,9 mkr efter avsättning med 3,5 mkr till en investeringsfond.

Investeringar

Avdelning (tkr) 2017
Nettokostnad
2017 Budgetavvikelse
Stöd och service5 8603 899
Samhällsavdelningen18 75012 274
Tekniska avdelningen11 6993 346
Vatten- och avloppsverksamheten14 240– 5 344
Summa kommunledningsförvaltning50 54914 175

Årets investeringar för avdelningen stöd och service bestod till största delen av investeringar i datorer och it. Samhällsavdelningen gjorde investeringar i ett tjänstecenter, på näridrottsplatsen i Bollstabruk och i en ismaskin till Latbergets ishall. Några av de större investeringarna hos tekniska avdelningen var upprustning av bussplanen i Bollstabruk, investeringar i Östby vattenverk, ombyggnad av Nylands reningsverk och en ny avfallskross till Högberget. I vatten- och avloppsverksamheten avsåg investeringarna de årligen återkommande insatserna i vatten- och avloppsnätet.

Budgetavvikelserna förklaras till stora delar av att planerade investeringar skjutits till 2018. Samhällsavdelningens huvudsakliga förklaring till avvikelsen var att utgifter för tjänstecentret kommer 2018. Vatten- och avloppsverksamhetens negativa avvikelse berodde till stor del på åtgärder som hör ihop med investeringen i Östby vattenverk.

Viktiga uppgifter (nyckeltal)

2014 2015 2016 20171
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (procent)26282732
Tillagade matportioner i 1 000-tal, antal 905898931951
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, andel (procent)282728
Insamlat hushållsavfall kommun, kilo per invånare466463464
Kostnadstäckningsgrad hushållens avfall, procent101101100100
Kostnad färdtjänst och riksfärdtjänst, kr per invånare339400 460
Nettoinpendling till kommun, andel (procent)– 11 0
Nettokostnad infrastruktur, skydd med mera, kr per invånare4 2034 6774 489
Nettokostnad fritidsverksamhet, kr per invånare1 4611 3401 064
Kostnadstäckningsgrad vatten och avlopp, procent100100100100
Produktionskostnad, kr per m3 sålt vatten11,7410,7310,6510,61
Vägbelysning, kostnad per ljuspunkt, kr696633---586
Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel (procent)75,875,675,3
Invånare 16–84 år med bra självskattat hälsotillstånd, andel (procent)66676767
Nyregistrerade företag, antal per 1 000 invånare3,93,2 4,03,2
Antal synpunkter som kommit in via webbens Synpunkt186176148128
Registrerade frågor i kundtjänsten Kom in, antal 5 2906 863

1 När uppgift saknas beror det på att resultaten för 2017 inte rapporterats ännu.