Redovisningsprinciper

Kramfors kommun följer den kommunala redovisningslagen och tillämpar rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Enstaka undantag redovisas även i notapparaten.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sanno­likt att de ekonomiska tillgångarna tillgodogörs kommunen och om intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Periodiseringar av inkomster och utgifter sker enligt god redovisningssed. Det innebär att inkomster och utgifter bokförs på de perioder de intjänats respektive förbrukats.

Fordringar upptas till de belopp de beräknas inflyta med.

Jämförelsestörande poster redovisas på separata rader i resultaträkningen under verksamhetens nettokostnader och specificeras i not till respektive post.

För att en post ska betraktas som jämförelse­störande ska den uppgå till ett väsentligt belopp och vara av sådant slag att den är sällan förekommande. Sådana transaktioner är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. Realisationsvinster vid fastighetsförsäljning redovisas alltid som jämförelsestörande.

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendationen RKR 4.2. Efter det att bok­slutet upprättades publicerade SKL en ny prognos i ­februari, som pekar på ett utfall som avviker från den tidigare prognosen med –130 tkr.

Investeringsbidrag

Erhållna bidrag till anläggningstillgångar tas upp som förutbetald intäkt i enlighet med rekommen­dationen RKR 18 och periodiseras över anläggnings­tillgångens nyttjandeperiod.

Flyktingbidraget

I bokslutet för 2016 gjorde kommunen en avvikelse när det gällde redovisningen av det särskilda ­statliga flyktingbidraget som mottogs i december 2015. Avvikelsen bestod i att 35 mkr av bidraget periodi­serades till 2017, genom att kommunen lät dem ligga kvar som skuld med avsikten att intäktsredovisa dem kommande år. Det var emot RKR:s ­regler för hur generella statsbidrag ska redovisas. Anledningen var att kommunen ville uppnå en korrekt matchning mellan extra kostnader för det ökade flyktingmottagandet och det riktade statsbidraget, intäkterna.

Den uppbokade skulden i bokslutet 2016 upp­löstes i bokslutet 2017, eftersom bidraget i dess helhet intäktsfördes 2017.

Anläggningstillgångar

RKR:s rekommendation 11.4 om materiella anläggningstillgångar innehåller ett explicit krav på kompo­nentavskrivning. Eftersom avskrivningarna ska spegla hur tillgångars värde successivt förbrukas, måste skillnader i förbrukning och nyttjande­perioder av betydande komponenter i en anläggnings­tillgång beaktas. Om skillnaden förväntas vara väsentlig ska tillgången delas upp på komponenter. Respektive komponent skrivs av separat.

Kramfors införde komponentavskrivningar 2015 och valde att fokusera på tillgångar med ett bokfört restvärde som översteg 1 mkr, och där kvar­varande nyttjandeperiod var mer än 10 år. Objekten för­delades på komponenter enligt en nyckel, om det inte tydligt framgick att objektet kunde hänföras till en viss komponent.

Komponentgrupper

Efter en genomgång av anläggningsrutinen delades objekten in i objekttyper. Alla typer behöver inte komponentindelas, eftersom de inte innehåller komponenter som skiljer sig väsentligt från anläggningen i övrigt när det gäller förbrukningstid. Följ­ande uppdelning och bedömning gjordes av befintliga objekt som delades upp i komponenter:

Objekttyp Grupp
Kontor och offentliga lokaler1
Äldreboenden och sjukhem2
Simhallar3
Ishallar4
Sporthallar och idrottshallar5
Vattenverk och avloppsreningsverk6
Gator och vägar 7
Höga Kusten Airport8
Kyrkdal markbäddar 9
Högbergets avfallsstation 10
Kramfors IP 11
Gångbro över riksväg 90 12
Projekt säker ledning 13
Serverrum 14
Leasingfastigheter 15

Avskrivning av anläggningstillgångar

Planenlig avskrivning baseras på ursprungligt anskaffningsvärde och sker utifrån förväntad ekonomisk livslängd. Avskrivningarna påbörjas månaden efter anskaffning eller färdigställande. Finansiella anläggningstillgångar, mark och konst avskrivs inte.

Huvudsakligen tillämpas följande linjära avskrivningstider:

 • byggnader och anläggningar, 20–60 år
 • maskiner, fordon och inventarier, 3–10 år.

För komponentavskrivning delas varje komponentgrupp upp i sex komponenttyper. Typernas avskrivningstider varierar mellan 10 och 60 år.

Gränsdragning mellan underhåll och investering

Löpande underhåll ska liksom tidigare kostnads­föras, medan tillkommande komponenter och sådana som byts ut läggs till anskaffningsvärdet. Tidigare ­gjordes bedömningen om vad som var löpande underhåll och vad som var investering oftast så att aktiveringen skedde när åtgärden förbättrat anläggningens prest­anda. Aktivering ska nu ske om åtgärden ­sannolikt leder till större intäkter eller annan framtida ekono­misk nytta. Det innebär att framför allt planerat underhåll sker som investering. Finns inget nedskrivningsbehov på grund av gamla oavskrivna komponenter leder det, åtminstone inledningsvis, till lägre driftkostnader och större behov av investeringsmedel.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod på minst tre år klassificeras som anläggningstillgång, om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Beloppsgränsen är ett halvt basbelopp.

Avsättningar

Kramfors kommun redovisar följande avsättningar:

 • avsättningar för pensioner och liknade förpliktelser
 • andra avsättningar
  • Avsättning för Högbergstippen
   Avsättningen gäller åtgärder för att återställa och bevaka Högbergets avfallsstation efter avslutad drift. Den totala kostnaden i dagens penningvärde uppgår till 29,3 mkr för återställning och 1,5 mkr för bevakning. Årets avsättning beräknas som kalkylerad kostnad i relation till tillförd mängd. Det gör att tidigare avsättningar räknas upp genom kostnads­höjningar i kalkylen. År 2017 ökade kostnaderna med 1,1 mkr, vilket påverkade årets resultat.
  • Avsättning för förlusttäckning gymnasieförbundet.
  • Investeringsfond för va.
   Kommunstyrelsen § 55 med diarienummer KS 2015/151 beslutade att 7,6 mkr ska avsättas till en investeringsfond för va. Avsättning till ­fonden gjordes 2016 med 6,5 mkr och 2017 med 3,5 mkr. Enligt investeringsplanen ska medlen tas i anspråk för investeringar 2015–2020 och successivt upplösas under avskrivningstiden.

Redovisning av lånekostnader

Lånekostnader i samband med investeringar kan enligt rekommendationen RKR 15.1 redovisas både enligt huvudmetoden och enligt alternativregeln. Kommunen följer huvudmetoden. Lånekostnader belastar alltså resultatet för perioden de hör till.

År 2017 användes en ränta på 2,5 procent när man beräknade värdet av de finansiella kostnader som ingår i tillgångens bokförda värde.

Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kommunen beräknas enligt RIPS 07. Pensions­åtaganden för anställda i de företag som ingår i kommun­koncer­nen redovisas enligt Bokföringsnämnden. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske.

En pensionsskuld som intjänats före 1998 tas upp som ansvarsförbindelse enligt blandmodellen. En pensionsskuld som uppstått efter 1998 tas upp som avsättning i balansräkningen. Pensionskostnaden redovisas i resultaträkningen inklusive den särskilda löneskatten på 24,26 procent.

En pensionsstiftelse inrättades 2012. Medel på 24,1 mkr sattes in då och 75,6 mkr sattes in 2013 samt 20,1 mkr 2017. På insättningarna betalas löneskatt året efter.

Förtroendevalda med mer än 40 procents syssel­sättningsgrad har visstidsbegränsande arvodesvillkor med visstidspension. Den regleras i PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) som antogs av kommunfull­mäktige 2003-01-27 § 56, att gälla från och med den 1 ­januari 2003. Antalet förtroendevalda med dessa arvodesvillkor var 2 vid årets slut. En förtroendevald har en vilande visstidspension på grund av att personen har ett annat förtroendeuppdrag. Ett avtal OPF-KL (Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda) antogs av kommunfullmäktige 2014-10-27 § 6. Det tillämpas för förtroendevalda som tillträtt nya uppdrag efter valet 2014 eller senare. För tillfället omfattas 3 personer av avtalet.

Sammanställd redovisning

I den kommunala koncernen ingår det helägda moderbolaget Kramfors Kommunhus AB som omfattar Kramfors Bostads AB, Kramfors Industri AB och Kramfors Mediateknik AB.

I den sammanställda redovisningen ingår också ett hälftenägande av Höga Kusten Airport. Räddningstjänsten, som är ett kommunförbund, tas in till cirka 33 procent.

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsoli­dering. Metoden innebär att vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital i kommunala bolag elimineras, varefter intjänat kapital räknas in i koncernens eget kapital. Den proportionella metoden innebär att endast den andel kommunen äger av bolaget tas in i redovisningen. Det finns vissa olikheter i redovisningsprinciperna mellan kommun och bolag, men de bedöms inte vara så stora att man behöver göra några justeringar. Inom koncernen förekommer omfattande transaktioner mellan de ingående enhet­erna. Alla sådana transaktioner av väsentlig karaktär elimineras.