Personalredovisning 2017

Personal

Kramfors kommun är den största arbetsgivaren i kommunen med 1 702 tillsvidareanställda. En stor andel är fyllda 60 år och kommunen behöver rekrytera många nya medarbetare de närmaste åren. Det har blivit svårare och svårare att rekrytera och för en fortsatt välfungerande välfärd är kompetensförsörjning en viktig fråga.

Antal medarbetare

Antalet tillsvidareanställda ökade med 47 personer. Antalet innehavare (tillsvidareanställda och visstidsanställda) ökade från 1 821 till 1 865. Antalet ökade generellt lite grann i alla verksamheter. Några av orsakerna var fler förskoleavdelningar och ökade behov i hemtjänsten.

Utveckling antal tillsvidareanställda och innehavare 2013–2017

Åldersstruktur

Medelåldern hos de tillsvidareanställda sjönk något och var 48,7 år, vilket var den lägsta på många år. Antalet tillsvidareanställda under 30 år fortsatte att öka, vilket är positivt med tanke på att kommunen haft väldigt få yngre medarbetare. Andelen tills­vidareanställda som fyllt 60 år sjönk, men var fortfarande hög, 20 procent, vilket innebär att var femte medarbetare beräknas gå i pension de närmaste fem åren. Det är en stor utmaning att kunna rekrytera kompetenta medarbetare för att ersätta dem.

Åldersfördelning av antalet personer (tillsvidareanställda) den 31/12 respektive år

  2013 2014 2015 2016 2017
20–29546298114132
30–39211201225225246
40–49404414417403411
50–59531556551562575
60–331335338351337

Könsfördelning

Sedan 2011 har andelen män varit relativt konstant, runt 19,5 procent, men 2017 ökade andelen och är nu 20,4 procent. Det är en ganska typisk köns­fördelning i en kommun.

Medelsysselsättningsgrad

Medelsysselsättningsgraden ökade marginellt och var drygt 98 procent. Tidigare var skillnaden mellan män och kvinnor tydlig, men den blir allt mindre. Männens medelsysselsättningsgrad var 99 procent och kvinnornas 98.

Personalkostnader

Personalkostnader är den enskilt största kostnaden i budgeten. År 2017 var den 58 procent av bruttokostnaderna.

Medellönen den 31 december var 28 621 kr för tillsvidareanställda. Kvinnorna tjänade 93 procent av vad männen tjänade. Kvinnornas medellön var 28 197 kr och männens 30 271 kr.

Medellön (tillsvidareanställda) den 31/12 respektive år

  2013 2014 2015 2016 2017
Totalt25 60926 30026 99727 95728 621
Kvinnor 25 14325 81126 52527 50428 197
Män27 55328 26828 98129 82330 271
Kvinnors lön i procent av männens91,2591,3191,6292,2393,14

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ökade något till 7,61 procent av arbetstiden (7,51). Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningens (BKU) och bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningens (BAS) sjukfrånvaro ökade, medan övriga förvaltningars sjönk något. Det var sjukfrånvaron dag 15–90 som ökade, vilket är oroande, eftersom frånvaron riskerar att övergå i längre sjukskrivningar. De senaste åren har antalet sjukdagar längre än 90 dagar ökat kraftigt. År 2017 avstannade takten och årets ökning var väldigt liten. Kvinnornas sjukfrånvaro fortsatte att öka medan männens var oförändrad. Kvinnornas sjukfrånvaro var nästan dubbelt så hög som männens. Sjukfrånvarokostnaden ökade från 13,5 mkr till 18,3 mkr, vilket berodde på att kort sjukfrånvaro upp till 14 dagar ökade en del och att 15–90-dagarsfrånvaron ökade.

Sjukfrånvaro i procent av arbetstid

År Totalt Kvinnor Män
20177,618,574,60
20167,518,424,60
20157,498,155,20
20146,457,074,26
20135,626,183,63

Sjukfrånvaro i procent av arbetstid fördelat på förvaltning

År BKU BAS KL MoB
20175,059,864,131,81
20164,929,485,392,53
20155,199,165,884,37
20144,637,994,303,47
20134,306,814,293,83

Ur Kramfors perspektiv

Kommunen har två stora utmaningar inom personal­området de närmaste åren: kompetens­försörjningen och det ökade sjuktalet. Att jobba för att ­kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare blir om möjligt ännu viktigare. Många positiva delar finns att lyfta i arbetet med Kramfors som attraktiv arbetsgivare. Bland annat visade medarbetarundersökningen 2017 att allt fler skulle rekommendera Kramfors kommun som arbetsgivare. Kommunens chefer var nöjda med förutsättningarna för att vara chef, vilket märktes extra tydligt när fyra tidigare chefer i Kramfors kommun valde att återvända efter att ha arbetat några år i andra kommuner i området.