Resultaträkning

Löpande prisnivå, mkr KOMMUNEN KONCERNEN
Not 2017 2016 Not 2017 2016

Verksamhetens intäkter
1 469,1 472,3 1 596,9 600,6
Verksamhetens kostnader 2 – 1 616,0 – 1 525,5 2 – 1 707,6 – 1 588,7
Avskrivningar 3 – 38,2 – 38,0 3 – 74,5 – 72,6
Jämförelsestörande intäkter 4 1,3 1,4 4 0,4 0,0
Jämförelsestörande kostnader 4 0,0 – 25,0 4 0,0 – 25,5
Verksamhetens nettokostnader   – 1 183,7 – 1 114,7   – 1 184,8 – 1 086,3

Skatteintäkter
5 832,6 809,9   832,6 809,9
Generella statsbidrag, netto 6 382,7 317,8   382,7 317,8
Finansiella intäkter 7 4,4 4,5 5 2,7 2,8
Finansiella kostnader 8 – 4,4 – 4,3 6 – 18,8 – 19,2
Skatter och minoritetsandelar       7 22,3 – 2,4
Resultat före extraordinära poster   31,7 13,2   36,7 22,6

Bokslutsdispositioner, skatter med mera
           
ÅRETS RESULTAT 9 31,7 13,2   36,7 22,6