Räddningstjänsten
Höga Kusten-Ådalen (33 procent)

Direktionsordförande: Rune Danielsson (S)
Räddningschef: Andreas Hoff

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen är ett kommunalförbund mellan Sollefteå, Kramfors och Härnösand. Förbundet ska svara för den gemensamma verksamheten inom området skydd mot olyckor åt medlemskommunerna, i enlighet med vad som åligger var och en.

Räddningschefen summerar året

År 2017 var ett bra år. Antalet insatser ökade, men trots det nådde verksamheten målen.

Det finns utmaningar när det gäller personalförsörjningen, både för heltid och RIB (räddningspersonal i beredskap). Räddningstjänsten behöver rekrytera eftersom det pågår en generationsväxling med många medarbetare som har möjlighet att gå i pension. Det i kombination med att rörligheten i branschen ökat gör att rekrytering av brandpersonal till heltidsorganisationen pågår konstant.

Även i RIB-organisationen har det funnits ett konstant rekryteringsbehov de senaste åren och vakanser på flera orter.

Antalet automatlarm ökade. Det berodde till viss del på att antalet objekt ökade, men den största anledningen var ett fåtal objekt som stod för ett stort antal onödiga larm orsakade av matlagning eller intryckta larmknappar. Insatserna gällande IVPA (i väntan på ambulans) minskade. Orsaken tros vara att SOS i början av året korrigerade sina instruktioner till operatörerna för när IVPA ska larmas.

Under året uppmärksammades #MeToo i flera branscher, så även i brandförsvaret under #larmetgår. De upplevelser som där beskrivs vittnar om att det finns mycket att arbeta med. Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen stödjer självklart detta arbete och jämställdhetsarbetet måste intensifieras. På vårens personaldagar diskuterades jämställdhet, synen på branschen och mäns våld mot kvinnor, vilket ledde till nya lärdomar och bra diskussioner.

Inom branschen pågår två nationella utredningar: 112-utredningen och En effektivare kommunal räddningstjänst.

112-utredningen syftar till att analysera och föreslå hur en nationell alarmeringsfunktion ska inrättas, för att samhällets alarmeringstjänst ska kunna samordnas på ett bättre sätt.

Utredningen En effektivare kommunal räddningstjänst ska ur ett brett effektivitetsperspektiv se över kommunernas brandförebyggande verksamhet och räddningstjänst. En del av uppdraget innebär att utredaren ska analysera och lämna förslag till hur kommunerna ska få bättre förutsättningar att rekrytera RIB-personal. Utredaren ska vidare undersöka och utarbeta förslag till hur kommunernas samverkan på räddningstjänstområdet kan förstärkas. Dessutom ska utredaren analysera och föreslå hur statens stöd till och tillsyn över kommunernas brandförebyggande verksamhet och räddningstjänst kan förstärkas, utvecklas och förtydligas.

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen deltog i flera träffar och forum för att föra fram åsikter och funderingar kring dessa två utredningar. Bägge utredningarna redovisas våren 2018 och påverkar verksamheten på olika sätt.

Verksamhet

Förbundet har en övergripande verksamhetsplan som utgår från handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. Verksamhetsplanen innehåller 7 mål: 4 verksamhetsmål och 3 finansiella mål, som alla utgår från god ekonomisk hushållning. Nedan följer en redovisning av måluppfyllelsen.

Uppföljning av mål

1. Under 2017 ska 100 % av inkommande larm som definieras som räddningstjänst rendera en insats.
Organisationen hade resurser för att kunna åka på alla insatser (1 463 stycken inklusive IVPA) som definierats som räddningstjänst. Antalet låg på samma nivå som 2016.
Målet anses uppfyllt.

2. Minst 110 tillsyner ska utföras under året.
Antalet handlagda ärenden om tillsyn var 112.
Målet anses uppfyllt.

3. Minst 1 400 personer ska utbildas under året.
Under året utbildades 1 745 personer i olika olycksförebyggande utbildningar.
Målet anses uppfyllt.

4. Under 2017 ska HKÅ träffa minst 2 200 barn och ungdomar.
Räddningstjänsten träffade 3 070 barn och ungdomar i samband med utbildningar och informationstillfällen.
Målet anses uppfyllt.

5. Årets resultat ska uppgå till minst 0,01 % av omsättningen.
Årets resultat var ett överskott på 0,9 mkr.
Målet anses uppfyllt.

6. Årets avskrivningar ska inte överskrida budgeterad avskrivning.
Årets avskrivningar (3,2 mkr) var lägre än de budgeterade (3,8).
Målet anses uppfyllt.

7. Årets investeringar ska göras med eget kapital.
Alla investeringar skedde med eget kapital.
Målet anses uppfyllt.

Kommentar verksamhet

Alla fyra verksamhetsmålen uppnåddes. Vid delårsredovisningen kvarstod en viss osäkerhet om verksamhetsmålet tillsyn, på grund av att flera av brandinspektörerna var nya på sina tjänster och fick ägna en del arbetstid till introduktion och erfarenhetsutbyte. Tillsynsantalet nådde ändå upp till målnivån.

Räddningstjänsten utbildade och träffade fler ungdomar än planerat. Förskoleveckor, besök på ungdomsgårdar och information till nyanlända var viktiga aktiviteter. Det utförs till största delen av personal i utryckningstjänst.

Kommentar ekonomi

De tre finansiella målen uppfylldes. Det ekonomiska resultatet var ett överskott på 0,9 mkr, vilket översteg det finansiella målet på 0,01 procent (9 000 kr). Däremot var resultatet ungefär 200 tkr lägre än vad som prognostiserades vid delårsredovisningen, vilket har sin förklaring i att pensionskostnaderna ökade jämfört med den senaste prognosen.

Årets avskrivningar översteg inte de budgeterade. Alla investeringar skedde med egna medel, det vill säga utan upptagande av lån.

Ekonomi

Resultaträkning
(tkr)
Resultat 2017 Resultat 2016 Budget 2017
Verksamhetens intäkter8 0106 2245 535
Verksamhetens kostnader– 79 953– 75 913– 77 819
Avskrivningar– 3 240– 3 217– 3 817
Jämförelsestörande intäkter0
Verksamhetens nettokostnad– 75 183– 72 906– 76 101
Kommunbidrag76 74574 72776 745
Finansiella intäkter063
Finansiella kostnader– 659– 279– 638
Resultat före extraordinära poster9031 5489
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader00
Årets resultat 9031 5489

Årets resultat var 903 tkr.

Intäkter

Av förbundets totala intäkter utgörs 90 procent av medlemskommunernas bidrag. Resterande är avgifter i samband med myndighetsutövning, försäljning av olika tjänster som förbundet erbjuder samt ersättningar för till exempel hyror.

Intäkterna för automatlarm, både årsavgifter och avgifter för felaktiga larm, var 1,8 mkr högre än budgeterat. Redan den sista maj hade intäkterna nått de budgeterade värdena för helåret. Det berodde på att antalet felaktiga larm fortsatte att öka från en redan hög nivå. Enstaka objekt stod även 2017 för ett stort antal felaktiga larm.

Även intäkterna för extern utbildning översteg budget (+400 tkr), vilket innebar ytterligare höjning från den höga nivån 2016. Under en tvåårsperiod har intäkterna nästan fördubblats, vilket tyder på att det finns stort intresse för räddningstjänstens kompetens i brandförebyggande arbete bland kommunernas anställda och företag.

Försäljningen av egendom avsåg begagnade motorsprutor, en svarv, en släckbil och en traktor.

Kostnader

Av förbundets totala kostnader står personalen för cirka 75 procent (löner, arvoden, arbetsgivaravgifter, pensioner). Resterande 25 procent handlar framför allt om driftskostnader, såsom hyror, inventarier, fordon samt underhåll och drift av maskiner.

Personalkostnaderna översteg budgeten med 1,4 mkr. Det berodde till största delen på höga pensionskostnader, vilket som tidigare år förklaras med den stora diskrepansen mellan pensionsprognosen och de faktiska kostnaderna.

Lönekostnaderna översteg budgeten med drygt 300 tkr, trots att tjänsten som ställföreträdande räddningschef fortfarande är vakant. Anledningen var relativt många sjukskrivningar samt tjänst- och föräldraledigheter, vilket i kombination med svårigheter att rekrytera vikarier med rätt kompetens ledde till höga kostnader för övertidsersättningar (1,9 mkr).

Kostnaderna för reparation och underhåll av förbundets fordon översteg budgeten med drygt 300 tkr. Orsakerna håller på att utredas.

Kostnaderna för avskrivningarna låg däremot 500 tkr lägre än budgeterat, vilket berodde på att den enskilt största investeringen, ett höjdfordon (stegbil), levererades i december och avskrivningskostnaderna inte kommer igång förrän 2018.

2017
Brutto-
kostnad
2017
Brutto-
intäkt
2017
Netto-
resultat
2017
Budget-
avvikelse
2016
Netto-
resultat
83 85284 755903+8941 548

Belopp i tkr