Nothänvisningar

Kommunen

Löpande prisnivå, mkr 2017 2016

Not 1 Verksamhetens intäkter
   
Verksamhetens intäkter enligt driftredovisningen 620,2 619,2
Avgår interna poster – 151,1 – 146,9
Summa 469,1 472,3
Interna poster består av interna hyror, kapitalkostnader samt interna tjänster.

RKR 18 Redovisning av intäkter
Erhållna bidrag till anläggningstillgångar tas upp som en förutbetald intäkt i enlighet med rekommendationen RKR 18 och periodiseras över anläggningstillgångens nyttjandeperiod.

Not 2 Verksamhetens kostnader
   
Verksamhetens kostnader enligt driftredovisningen 1 767,1 1 672,4
Avgår interna poster – 151,1 – 146,9
Summa 1 616,0 1 525,5
Interna poster består av interna hyror, kapitalkostnader samt interna tjänster.

Därav pensionskostnader
   
Årets ökning av pensionsavsättning – 0,4 – 0,5
Årets utbetalningar 35,6 33,0
Årets intjänade individuella del för utbetalning 38,5 33,3
Insatt i pensionsstiftelse 0,0 25,0
Summa 73,8 90,8
Beloppen inkluderar löneskatt.

Not 3 Avskrivningar
   
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 24,6 24,5
Maskiner och inventarier 13,6 13,5
Summa 38,2 38,0

Avskrivningar
   
Planenlig avskrivning baseras på ursprungligt anskaffningsvärde och sker utifrån förväntad ekonomisk livslängd. I kommunen påbörjas avskrivningarna månaden efter anskaffning/färdigställande. Finansiella anläggningstillgångar, mark och konst avskrivs inte.
Huvudsakligen tillämpas följande linjära avskrivningstider:
Byggnader och anläggningar 20, 33, 50 och 60 år.
Maskiner, fordon och inventarier 3–10 år.

Not 4 Jämförelsestörande poster
   
Jämförelsestörande intäkter    
Reavinst försäljning diverse fastigheter 1,3 1,4

Jämförelsestörande kostnader
   
Utbetalning medel till pensionsstiftelsen 0,0 – 25,0

Summa netto
1,3 – 23,6
Löpande prisnivå, mkr 2017 2016

Not 5 Skatteintäkter
   
1. Preliminära månatliga inbetalningar 835,4 813,0
2. Slutavräkning avseende förra året rättelse 1,0 0,8
3. Slutavräkning avseende innevarande år prognos – 3,8 – 3,8
Summa 832,6 809,9

Not 6 Generella statsbidrag netto
   
Inkomstutjämning 229,7 206,1
Kostnadsutjämning 14,8 34,0
Strukturbidrag 2,0 2,0
Regleringsbidrag/-avgift – 0,2 – 0,6
Särskilt statsbidrag LSS 39,5 32,0
Fastighetsavgift 34,6 34,4
Tillfälligt stöd flyktingsituation/kompensation sociala avgifter 62,3 10,0
Summa 382,7 317,8

Not 7 Finansiella intäkter
   
Räntor egna medel, dröjsmålsräntor 4,4 4,5
Summa 4,4 4,5

Not 8 Finansiella kostnader
   
Räntor anläggningslån med mera 2,8 3,7
Finansiell kostnad pensioner 1,6 0,6
Summa 4,4 4,3
Finansiell kostnad pensioner avser den ränta som utgår på intjänad pension som redovisas i balansräkningen. Kvarstående avsättning som ränteberäknas utgörs av intjänad kompletterande ålderspension samt efterlevandepension och särskild ålderspension.
Kommunen följer huvudregeln enligt RKR 15.1. Lånekostnader belastar således resultatet för den period till vilken de hänför sig.

Not 9 Årets resultat
   
Kommunal redovisningslag föreskriver att avstämning ska göras mot balanskravet:    
Årets resultat enligt resultaträkningen 31,7 13,2
Avgår realisationsvinster – 1,3 – 1,4
Årets resultat enligt balanskravet 30,3 11,7
Realisationsvinster består av reavinst vid försäljning av fastigheter till Krambo.

Not 11 Kassaflödesanalys
   
Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,0 1,5
Kommuninvest särskild medlemsinsats    
Avser aktier i nybildade bolaget Ostkustbanan AB    

Not 12 Kassaflödesanalys
   
Minskning av långfristiga fordringar 0,0 0,0
Löpande prisnivå, mkr 2017 2016

Not 13 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Allmän markreserv    
Ingående bokfört värde 21,2 21,2
Försäljning    
Nyanskaffningar 0,1  
Nedskrivning    
Utgående bokfört värde 21,4 21,4

Verksamhetsfastigheter
   
Ingående bokfört värde 120,2 126,1
Försäljning    
Nyanskaffningar 2,8 2,0
Avskrivningar 7,6 7,8
Utgående bokfört värde 115,4 120,2

Fastigheter för affärsverksamhet
   
Ingående bokfört värde 151,6 127,0
Försäljning    
Nyanskaffningar 16,3 31,9
Avskrivningar 7,4 8,1
Justering IB från föregående år   0,8
Utgående bokfört värde 160,5 151,6

Publika fastigheter
   
Ingående bokfört värde 136,7 134,7
Försäljning    
Nyanskaffningar 7,4 8,8
Avskrivningar 6,8 6,8
Justering IB från föregående år   0,0
Utgående bokfört värde 137,3 136,7

Fastighet för annan verksamhet
   
Ingående bokfört värde 40,8 37,0
Försäljning    
Nyanskaffningar 14,8 5,5
Avskrivningar 2,0 1,7
Utgående bokfört värde 53,6 40,8

Leasingtillgång Krambo
   
Ingående bokfört värde 37,2 41,3
Nyanskaffningar    
Avskrivningar 4,1 4,1
Utgående bokfört värde 33,0 37,2

Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar
521,2 507,7
Löpande prisnivå, mkr 2017 2016

Not 14 Maskiner och inventarier
   
Ingående bokfört värde 25,9 24,4
Försäljning    
Nyanskaffningar 12,8 10,2
Avskrivningar 8,0 7,9
Justering IB från föregående år   – 0,8
Utgående bokfört värde 30,7 25,9

RKR 12.1 Immateriella anläggningstillgångar
Utgifter hänförliga till vad som enligt RKR 12.1 kan klassificeras som immateriella tillgångar har kostnadsbokförts och således redovisas inga immateriella anläggningstillgångar i balansräkningen.

RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till 1/2 basbelopp.

Not 15 Konst
   
Ingående bokfört värde 3,1 3,1
Nyanskaffningar 0,1 0,1
Utgående bokfört värde 3,2 3,1

Not 16 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar    
Kramfors Kommunhus AB 72,0 72,0
Övriga bolag 3,6 2,1
Delsumma 75,6 74,1

Långfristiga fordringar
   
Långfristiga fordringar på koncernbolag    
Långfristiga fordringar på övriga bolag/föreningar    
Förlagslån Kommuninvest 4,2 5,7
Avgår: kortfristig del av långfristig fordran    
Delsumma 4,2 5,7
Summa 79,8 79,8

Not 17 Förråd, exploateringsfastigheter
 
VA-material med mera 1,8 1,4
Exploateringsfastigheter 3,3 3,3
Summa 5,1 4,7

Not 18 Kortfristiga fordringar
   
Fakturafordringar 29,6 25,3
Övriga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 88,0 93,3
Kortfristig del av långfristig fordran    
Summa 117,5 118,6
Löpande prisnivå, mkr 2017 2016

Not 19 Kassa och bank
   
Checkräkning (kommunens eget koncernkonto) 110,7 130,0
Checkräkning (netto övriga koncernkonton) 51,1 41,4
Kontantkassa 0,0 0,0
Summa 161,8 171,5

Koncernkontotillgodohavanden, brutto
   
Kramfors kommun1) 112,8 132,6
Kramfors Kommunhus AB – 1,3 – 1,2
Krambo Bostads AB 25,8 11,8
Kramfors Industri AB – 6,1 – 5,3
Kramfors Mediateknik AB – 8,5 – 4,4
Höga Kusten Airport AB 3,1 3,7
Räddningstjänstförbundet 35,8 34,3
Summa 161,7 171,4
1) Avvikelsen mot kommunens bokföring förklaras av olika bokföringsdatum i bankens och kommunens bokföring samt ej fördelat saldo på koncernens räntekonto. Övriga enheters konton balanseras av en lika stor kort skuld.

Not 20 Eget kapital
   
Ingående eget kapital enligt balansräkning 348,7 335,5
Årets resultat 31,7 13,2
Utgående eget kapital 380,3 348,7

Not 21 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
   
Avsättning exklusive särskild ålderspension 67,1 65,3
Avsättning för särskild ålderspension 6,7 7,3
Summa 73,8 72,6

Ingående avsättning
72,6 71,4
Pensionsutbetalningar – 3,9 – 3,3
Nyintjänad pension 2,9 3,7
Ränta 1,2 0,9
  varav ändrad diskonteringsränta 0,3 0,0
Indexering 0,8 – 0,2
Övrigt – 0,1 – 0,1
Förändring av löneskatt 0,3 0,3
Utgående avsättning 73,8 72,6

Specifikation
   
Särskild avtalspension 0,7 0,9
Förmånsbestämd ålderspension 58,5 57,3
PA-KL-pensioner    
Efterlevandepension 0,1 0,3
Visstidspensioner    
Summa pensioner 59,4 58,4
Löneskatt 14,4 14,2
Summa pensioner inklusive löneskatt 73,8 72,6
Aktualiseringsgraden avläst 2017-12-31 var 96 procent.

Upplysningar om pensionsförpliktelser RKR 2.1
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS 07. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt Bokföringsnämnden. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske.
  Intjänade pensioner avseende år 2017 ligger som kortfristig skuld. Intjänade pensioner före 1998 redovisas inom linjen som åtagande. En pensionsstiftelse inrättades i början av 2012. Medel på 24,1 mkr sattes in 2012 och medel på 75,6 mkr sattes in 2013, på detta betalas löneskatt året efter. År 2016 har medel på 25,0 mkr avsatts för att sättas in i pensionsstiftelsen. Förtroendevalda med mer än 40 procent sysselsättningsgrad har visstidsbegränsande arvodesvillkor med visstidspension. Pensionen regleras i PBF antaget av kommunfullmäktige 2003-01-27 § 56, att gälla från och med 2003-01-01. Antalet förtroendevalda med dessa arvodesvillkor uppgick 2017-12-31 till 2. En förtroendevald har en vilande visstidspension på grund av annat förtroendeuppdrag. Ett nytt avtal OPF-KL är antaget av fullmäktige 2014-10-27 § 6. Det tillämpas på förtroendevalda som nytillträder uppdrag efter valet 2014 eller senare. För tillfället är det 3 personer som omfattas av detta avtal.

Totala pensionsåtaganden 31/12
   
Avsättningar 73,8 72,6
Ansvarsförbindelse 601,0 612,4
Intjänat under året 38,5 33,3
Avgår det som täcks via pensionsstiftelse inklusive löneskatt på insatta medel 149,0 149,0
Totalt åtagande för pensioner 564,3 569,3

Not 22 Andra avsättningar
   
Avsättning för återställande av Högbergstippen 22,8 21,7
Avsättning förlusttäckning gymnasieförbundet 0,3 0,3
Avsättning VA-fond 17,5 14,1
Summa 40,6 36,1

Avsättning till miljöåtgärder efter avslutad drift Högbergets avfallsstation
Posten avser avsättning till åtgärder som erfordras för återställning och bevakning efter avslutad drift av Högbergets avfallsstation. Den totala kostnaden beräknas i dagens penningvärde att uppgå till 29,3 mkr för återställning samt 1,5 mkr för bevakning. Årets avsättning beräknas som kalkylerad kostnad i relation till tillförd mängd vilket medför att tidigare avsättningar räknas upp genom kostnadshöjningar i kalkylen. Kommunstyrelsen § 55 med diarienummer KS 2015/151 beslutade att 7 590 tkr ska avsättas till en investeringsfond för VA. Avsättning görs även 2016 och 2017 med totalt 10 000 tkr till investeringsfonden. Enligt investeringsplan ska medlen tas i anspråk för investeringar under tiden 2015 till 2020 och ska successivt upplösas under avskrivningstiden.
Löpande prisnivå, mkr 2017 2016

Ingående balans återställning
20,7 18,9
Årets avsättning 1,0 1,8
Utgående balans återställning 21,7 20,7

Ingående balans eftervård
1,0 0,9
Årets avsättning 0,1 0,1
Utgående balans eftervård 1,1 1,0

Not 23 Långfristiga skulder
   
Lån i bank i svenska kronor 87,4 87,4
Långfristig skuld Krambo 0,5 0,5
Finansiell lease 44,6 50,1
Summa 132,4 138,0
Finansiell lease avser försäljning av fastigheter till Krambo 2009 som sedan hyrs tillbaka av kommunen. Redovisning av leasingavtal ska göras enligt RKR 13.2. Kommunen ska klassificera och dokumentera sina leasingavtal i operationella respektive finansiella. Vi har gjort bedömningen att vi endast har operationella leasingavtal med en avtalstid som understiger tre år.

Sammanställning operationella avtal helår 2017-12-31

  Betalningar
t.o.m. 2017-
12-31
näst kom-
mande 12 mån
13 till
60
mån
efter
60
mån
Operationell leasing inventarier och utrustning 2,9 2,1 0,9 0,0
Operationell lease fordon 5,5 4,4 2,4  
Total operationell lease 8,4 6,6 3,3 0,0
 
Löpande prisnivå, mkr 2017 2016

Not 24 Kortfristiga skulder
   
Leverantörsskulder 54,1 46,2
Källskatt med flera lönerelaterade 105,2 103,5
Intjänad pensionsrätt 38,5 33,3
Skulder koncernkontotillgodohavanden 51,1 41,4
Övriga skulder och upplupna kostnader 43,1 56,6
Särskilt flyktingbidrag 0,0 34,8
Summa 292,1 315,8

Not 25 Inom linjen
   
Krambo Bostads AB 846,8 846,8
Kramfors Industri AB 2,2 2,2
Kramfors Mediateknik AB 6,8 6,8
Höga Kusten Airport AB 5,5 5,5
Egnahem 40 procent förlustansvar 0,8 1,2
Summa 862,1 862,5
Under 2004 såldes fastigheten där Kramfors vårdcentral är belägen. Kommunen och landstinget har separata hyreskontrakt med den nye fastighetsägaren. Kommunens hyreskontrakt sträcker sig över 30 år. År 1–5 är årshyran 1 202 372 kr. År 6–10 är årshyran 1 206 092 kr. År 11–15 är årshyran 1 250 972 kr +/–2 660 kr per punkt som den 5-åriga swap­räntan avviker från 4,5 procent. Åren därefter minskar regleringen för ränteavvikelsen.
Kramfors kommun har i juni 2005 ingått en solidarisk borgen så som för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförpliktelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kramfors kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 321 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 046 236 760 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 068 461 990 kronor.
 
Pensionsåtaganden
   
Ränte- och basbeloppsuppräkning 16,4 8,9
Utbetalningar – 30,8 – 29,0
Sänkning av diskonteringsränta 0,0 0,0
Aktualisering 0,0 0,0
Övriga förändringar netto 3,2 6,0
Årets förändring – 11,2 – 14,1

Ansvarsförbindelse pensioner
   
Ingående balans 612,4 626,2
Ränte- och basbeloppsuppräkning 16,4 8,9
Utbetalningar – 30,8 – 29,0
Aktualisering 0,0 0,0
Sänkning av diskonteringsränta 0,0 0,0
Förtroendevalda – 0,2 0,2
Övriga poster 3,2 6,0
Utgående balans ansvarsförbindelse pensioner 601,0 612,4

därav täckt via pensionsstiftelsemedel
149,0 149,0