Nothänvisningar

Koncernen

Löpande prisnivå, mkr 2017 2016

Not 1 Verksamhets intäkter
   
Kommunen 432,1 436,1
Kommunhus 140,8 138,8
Övriga 24,0 25,7
Summa 596,9 600,6
Noten visar intäkterna så som de redovisas i koncernresultat­räkningen, det vill säga ägd andel multiplicerat med totala intäkter reducerade med interna mellanhavanden.

Not 2 Verksamhets kostnader
   
Kommunen 1 467,4 1 380,6
Kommunhus 206,6 176,3
Övriga 33,6 31,8
Summa 1 707,6 1 588,7
Noten visar kostnaderna så som de redovisas i koncernresultat­räkningen, det vill säga ägd andel multiplicerat med totala intäkter reducerade med interna mellanhavanden.

Not 3 Avskrivningar
   
Kommunen 38,2 38,0
Kommunhus 34,2 32,5
Övriga 2,1 2,2
Summa 74,5 72,6

Not 4 Jämförelsestörande poster
   
Jämförelsestörande intäkt 0,4 0,0
Jämförelsestörande kostnad 0,0 25,5
Utbetalning medel till pensionsstiftelsen 25 mkr.

Not 5 Finansiella intäkter
   
Kommunen 1,8 1,9
Kommunhus 0,8 0,9
Övriga 0,0 0,0
Summa 2,7 2,8

Not 6 Finansiella kostnader
   
Kommunen 4,4 4,3
Kommunhus 14,3 14,8
Övriga 0,2 0,1
Summa 18,8 19,2

Not 7 Skatter, minoritetsandelar
   
Skatter betalda 0,0 – 1,6
Uppskjuten skatt/minoritetsintresse 22,3 – 0,9
Summa 22,3 – 2,4

Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Kommunen 521,2 507,7
Kommunhus 921,8 941,1
Övriga 1,8 1,9
Summa 1 444,8 1 450,6
Löpande prisnivå, mkr 2017 2016

Not 9 Maskiner och inventarier
   
Kommunen 30,7 25,9
Kommunhus 33,9 33,6
Övriga 11,8 10,9
Summa 76,4 70,3

Not 10 Kortfristiga fordringar
   
Kommunen 98,4 109,7
Kommunhus 6,5 4,4
Övriga 2,0 1,5
Summa 106,9 115,6

Not 11 Kassa och bank
   
Externt saldo koncernkonto* 161,8 171,5
Övrig kassa och bank 0,1 0,1
Summa 161,9 171,6
*Se vidare kommunens balansräkning för specifikation till koncernkontot. Skillnaden mellan externt saldo och den summering av respektive underkontosaldo som görs i kommunens not förklaras av bankens tekniska hantering av kapitalisering av räntor.

Not 12 Eget kapital
   
Ingående eget kapital 406,4 381,2
Justeringar efter föregående bokslut 0,6 4,6
Justerad ingående balans 407,0 385,8
Direktbokat mot eget kapital 0,5 – 2,0
Årets resultat 36,7 22,6
Summa 444,1 406,4

Not 13 Avsättningar pensioner och liknande
Kommunen 73,8 72,6
Kommunhus 1,0 1,0
Övriga 10,5 9,6
Summa 85,3 83,2

Not 14 Andra avsättningar
   
Kommunen 40,6 36,1
Kommunhus 3,0 2,8
Övriga 0,3 0,4
Summa 43,9 39,3

Not 15 Långfristiga skulder
   
Kommunen 87,4 87,4
Kommunhus 851,8 855,8
Övriga 5,5 5,5
Summa 944,6 948,6

Not 16 Kortfristiga skulder
   
Kommunen 242,2 290,0
Kommunhus 60,5 49,2
Övriga 8,0 7,0
Summa 310,7 346,2