Fem år i sammandrag

  2013 2014 2015 2016 2017

Antal kommuninvånare
18 450 18 435 18 359 18 681 18 610

Kommunen
         
Skatte- och utjämningsbidrag, mkr 1 009 1 058 1 094 1 128 1 215
Nettokostnader i procent av skatter och utjämning 98,6 98,4 97,7 98,8 97,4
Finansnetto, mkr – 8,1 – 1,8 – 2,9 0,2 0,0
Årets resultat, mkr 6 15 22 13 32

Eget kapital, mkr
315 330 336 349 380
Eget kapital, kr/kommuninvånare 17 046 17 877 18 276 18 666 20 438
Låneskuld, kr/kommuninvånare 4 763 4 767 4 786 4 704 4 722
Soliditet, % 36 39 39 38,3 41,4

Antal tillsvidareanställda
1 531 1 568 1 629 1 655 1 701
Antal årsarbetare* 1 511 1 536 1 578 1 702 1 744
Personalkostnader 793 823 861 936 987

Koncernen
         
Årets resultat, mkr – 30 – 2 23 23 37
Eget kapital, mkr 367 368 381 406 444
Soliditet, % 21 22 22 22 24
Antal tillsvidareanställda 1 709 1 751 1 818 1 855 1 887

Skattesats (%)
         
Kramfors kommun 22,84 23,14 23,14 23,14 23,14
Västernorrlands läns landsting 10,99 10,69 10,69 11,29 11,29
Begravningsavgift, genomsnitt** 0,42 0,42 0,41 0,39 0,25
Medlemsavgift Svenska kyrkan, genomsnitt 1,37 1,37 1,39 1,38 1,38

Totalt
35,62 35,62 35,63 36,21 36,06

*Måttet på årsarbetare definieras som månadsanställda inklusive arbetade timmar för timavlönade utifrån schablon 165 timmar per månad.
**Begravningsavgiften är från och med 2017 lika över hela landet.