Överförmyndarnämnden

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt reglerna i föräldrabalken och andra författningar. I nämnden finns fem ledamöter och fem ersättare. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Ensamkommande flyktingbarn

Antalet ensamkommande barn som placerades i Kramfors kommun var färre än tidigare år. Behovet av att hitta gode män för ensamkommande barn var därför inte så omfattande. De barn som kom 2015 och 2016 är fortfarande i asylprocessen, så administrationen med att arvodera, beställa tolkar och återsöka för kostnader från Migrationsverket för de gode männen var omfattande även 2017. En ny lag trädde i kraft den 1 juli som innebär att kommunens ersättning för kostnader som uppstår för de ensamkommande barnen minskar. Nämnden antog därför en ny arvodesriktlinje som också trädde i kraft den 1 juli och som innebär att arvodena likställs med övriga ställföreträdares.

Uppföljning av mål

Nämnden beslutade om fyra egna mål i enlighet med fullmäktiges övergripande mål:

  • Ställföreträdarna ska känna sig trygga i sina uppdrag utifrån deras förordnande.
  • Granskningen av årsräkningarna ska vara effektiva.
  • Tillgängligheten ska vara god.
  • Nämnden ska hålla sin budget.

För att mäta målet om ställföreträdarnas trygghet, skickades enkäter till nya ställföreträdare. Av enkätsvaren framgick att 55 procent känner sig helt nöjda och trygga i sitt uppdrag, medan 45 procent vill få ytterligare kunskap för att känna sig trygga. Målet nåddes alltså inte. För att se till att ställföreträdarna känner sig trygga behövs fler aktiviteter 2018 för att följa upp vad de nya ställföreträdarna behöver.

Alla årsräkningar var granskade den 30 september och målet nåddes. Däremot nåddes inte målet om tillgänglighet, eftersom det fanns några ärenden där det inte gick att hitta en ställföreträdare inom tre månader. Målet att hålla budget uppfylldes.

Uppföljning av ekonomiskt resultat (tkr)

Område 2017
Brutto-
kostnad
2017
Brutto-
intäkt
2017
Netto-
kostnad
2017
Budget-
avvikelse
2016
Netto-
kostnad
ÖFN5 1282 2952 833+1 0082 927

För att garantera en ekonomi i balans antog nämnden en ny riktlinje för arvoden för gode män för ensamkommande barn efter den nya lagen om minskad ersättning till kommunerna. För att nämnden skulle kunna hålla sig inom sin ram bad den om och beviljades ett tillskott från kommunfullmäktige på 846 000 kronor.

Migrationsverket beslutade om övergångsregler, som innebar att kommunen trots allt fick möjlighet att återsöka medel för gode män för ensamkommande även hösten 2017. Därmed visade nämnden ett stort positivt resultat 2017.

Viktiga uppgifter

2013 2014 2015 2016 2017
Ärenden vid överförmyndarnämnden (aktiva under året), totalt antal360386482508481
– varav godmanskap203213197204207
– förvaltarskap5457615556
– förmyndarskap (under 18 år)79636789111
– ensamkommande flyktingbarn2453157160107
Utbetalda arvoden, tkr
– Kommunen betalat till god man eller förvaltare742
786
592
908
1 007
– Huvudmannen betalat7039268901 2581 567
Granskade årsräkningar
– Andel granskade vid juni månads utgång, procent72 100 80 78 80
– Andel granskade vid september månads utgång, procent100 100 100 100 100
Antal ställföreträdare (aktiva den 31 december)229232267
– varav kvinnor143159
– varav män89108
Antal huvudmän (god man eller förvaltare aktiva den 31 december)332370
– varav kvinnor165170
– varav män167200