Äldreomsorg

Verksamhetsbeskrivning

Personer som har svårighet att klara sin personliga omvårdnad, sitt hushåll eller andra vardagliga ting erbjuds stöd i den egna bostaden efter biståndsbeslut. I stödet kan ingå till exempel matdistribution, trygghetslarm, service, städning, dagverksamhet och personlig omvårdnad. Dessutom erbjuds hemsjukvård, rehabilitering och tekniska hjälpmedel i det särskilda boendet eller för den som inte kan ta sig till vårdcentralen, i det egna hemmet. Det finns också möjlighet att ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att anpassa den egna bostaden.

Särskilt boende beviljas då omsorgsbehovet inte kan tillgodoses i det egna hemmet.

Det finns sex särskilda boenden i kommunen, varav två med inriktning mot personer med demenssjukdom.

Utöver detta finns det korttidsplatser för rehabilitering, avlösning och korttidsvård.

Servicelägenheter finns på Kärnan och Ängsgården samt i anslutning till dagcentralerna i Vollsjö och Lövestad.

I kvarteret Viljan finns bra bostäder för äldre som hyrs ut av förvaltningen.

Förvaltningens dagcentraler har ett stort utbud av aktiviteter som är viktigt ur målgruppens folkhälsoperspektiv då ensamhet är ett problem i målgruppen enligt senaste brukarundersökningen.

I hemtjänsten erbjuds i dagsläget valfrihet avseende service- och omvårdnadsinsatser. Valfriheten innebär att det är möjligt för den enskilde att välja utförare av de insatser som beviljats.

Förändringar i verksamheten

Betalningsansvarslagen ändras för somatisk vård den 1 januari 2018 och kommer att innebära stora förändringar för den planeringstid som kommunen har till sitt förfogande när kunden kommer åter från sjukhus till sin bostad. Idag är planeringstiden fem arbetsdagar men kommer att minska till tre kalenderdagar.

Vårdplaneringsteamet inleder nu en process för att effektivisera sina arbetsmetoder, se över arbetssätt för att kunna planera snabbare och tillgodose tryggheten och det säkra omhändertagandet för kunden.

Hälso- och sjukvårdsavtalet har trätt i kraft och ska utvecklas under de närmaste åren. Avtalet innebär att en del kunder kan få behandlingar i sin egen bostad, behandlingar som tidigare endast gavs på sjukhus. Kommunen ansvarar för sjuksköterskeinsatser och insatser från omvårdnadspersonal medan regionen ansvarar för läkarstöd. Konsekvenserna av detta är i nuläget svåra att överblicka.

Viktigt att notera är att avtalet inte är knutet till ålder eller funktionsnedsättning vilket kan innebära helt nya målgrupper för förvaltningen och ett stort behov av kompetensutveckling.

Verksamheten har under 2016 och 2017 arbetat med att byta verksamhetssystem. För detta ändamål erhöll verksamheten en temporär utökning av kommunbidraget med 0,5 mnkr. Då verksamhetssystemet nu är bytt minskas kommunbidraget med 0,5 mnkr.

Resursfördelningsmodellen inom äldreomsorgen baseras på hur befolkningen förändras inom olika åldersklasser. Utifrån förändringarna av antalet individer i respektive åldersklass har kommunbidraget ökats med 5,1 mnkr till följd av åldrande befolkning.

Kompensationen för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader medför en ökning av kommunbidraget med 4,7 mnkr.

Effektiviseringskrav om 0,38 procent medför att kommunbidraget minskar med 0,8 mnkr. Sammanlagt har kommunbidraget ökat med 8,5 mnkr.

Investeringsmedel har tilldelats bland annat för inköp av bilar, för att utöka IT-stödet, för att möjliggöra kundorienterade tekniska lösningar samt för att installera wifi i gemensamma utrymmen på boenden och dagcentraler.

Mål

Inriktningsmål Indikatorer
Ett gott liv och en aktiv fritid Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras.
Tillgänglighet och delaktighet Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras.
Mångfald och valfrihet Antalet externa aktörer ska öka.
Fortsatt satsning på ”de gröna näringarna” Andelen avtal med små och medelstora livsmedels­företag ska öka.
Ett livskraftigt näringsliv Andelen kommunala verksamheter som konkurrensutsätts enligt lagen om offentlig upphandling/anbud ska öka.
Samverkan med forskning och utbildning Samarbetet med forskning, utbildning och innovatörer ska öka.
Hållbar utveckling Andelen miljöbilar i den kommunala verksamheten ska öka.

Framtid

Antalet äldre kommer att öka kraftigt, i första hand i åldersgruppen 65–79 år. Ökningen beräknas i genomsnitt bli 46 personer per år i åldersgruppen 2018–2020. Även de personer som är 80–89 år ökar, särskilt stor är ökningen 2018 och 2019. Befolkningsökningen kommer att ställa ökade krav på service och innebära ett ökat vårdbehov.

Verksamheten erhåller statsbidrag för vilka det angetts att de gäller till och med 2018. Någon information om vad som gäller därefter finns inte i nuläget.

Ekonomi

mnkr Bokslut
2016
Budget
2017
Budget
2018
Intäkter 70,9 64,3 65,1
Kostnader 250,6 258,9 268,2
Kommunbidrag 179,7 194,6 203,1
Investeringar 1,4 1,5 8,4

Prestationstal

Bokslut
2016
Budget
2017
Budget
2018
Antal invånare
65–79 år 3 254 3 293 3 332
80–89 år 815 830 874
90 år – 187 186 187
Antal platser i särskilt boende 168 168 168
– varav demensplatser 45 53 53
– varav platser för växelvård/avlösning 4 1 1
– antal platser korttidsvård/avlösning 8 8 8
Antal personer över 65 år- med insats enligt SoL i ordinärt boende 1 okt 467 475 480
– varav med hemtjänst 208 205 215
– varav med trygghetslarm 434 415 445
– varav med mat­distribution 75 100 85
Antal timmar hemtjänst äldre dag/kväll per år 68 000 78 000 75 000
Andel av befolkning över 65 år med insats 1 okt. 15,0 15,0