Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-14, §56

1. Mål och inriktning för Sjöbo kommuns olika verksamhetsområden godkänns enligt bilaga.

2. Driftbudget för år 2018 godkänns inklusive kommunbidrag för respektive verksamhet och nämnd enligt bilaga.

3. Investeringsbudget för 2018 godkänns enligt bilaga.

4. Exploateringsbudget för 2018 godkänns enligt bilaga.

5. Resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget för 2018 godkänns enligt bilaga.

6. Ekonomisk plan för åren 2019 och 2020 godkänns enligt bilaga.

7. Ram för Sjöbo kommuns upplåning 2018 fastställs till 75 mnkr inkl. checkkrediten.

8. Skattesats för kommunalskatt 2018 i Sjöbo kommun fastställs till 20,92 %.

9. Kommunstyrelsen bemyndigas att inom ramen för beviljade anslag i 2018 års budget besluta om justering av kommunbidrag i ärenden av icke principiell karaktär.

10. Fastställa styrprinciper för Sjöbo kommun enligt bilaga.