Kulturverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Biblioteken erbjuder informationsförmedling och mediaförsörjning samtidigt som de utgör viktiga mötesplatser. Bibliotek finns i Sjöbo, Blentarp, Lövestad och Vollsjö. I både Lövestad och Blent­arp har meröppna bibliotek startats. Det ger låntagarna tillgång till biblioteken med självservice utanför den bemannade öppettiden, och ger en ökad tillgänglighet.

Folkbiblioteken i Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Simrishamn och Ystad har ett samarbete, Biblio­tek Skåne Sydost, vilket ger låntagarna tillgång till ett större utbud av medier.

Kulturskolan erbjuder utbildning i musik, dockteater, drama, film och dans till kommunens barn och unga 6–19 år.

Kulturaktiviteter bokas för barn och unga i skolor och förskolor. Aktiviteterna har ökat de senaste åren, och finansieras framförallt genom externa medel såsom Skapande skola och bidrag från Svenska Filminstitutet.

Stöd lämnas i olika former till kulturföreningar och studieförbund. Dessutom anordnas kulturprogram tillsammans med föreningar och organisationer i kommunen.

I Sjöbo kommun finns även kommunal kulturverksamhet i form av museet Elfstrands krukmakeri, film- och biografverksamhet på Flora och utställningar på Sjöbo konsthall.

Förändringar i verksamheten

Ett meröppet bibliotek som blir tillgängligt för låntagare utöver den bemannade öppettiden startas i Sjöbo 2018.

Kommunbidraget har utökats med 0,6 mnkr som kompensation för ökade pris- och lönekostnader, inklusive kapitalkostnader.

Effektiviseringskrav om 0,38 procent medför att kommunbidraget minskar med 0,1 mnkr. Sammanlagt har kommunbidraget ökat med 0,5 mnkr.

Investeringarna innefattar bland annat investering i meröppet bibliotek i Sjöbo samt inventarier till kulturskolan och bibliotek. Investeringarna innefattar även viss upprustning av kommunens kulturbyggnader.

Idrottsanläggningarna och kulturhistoriska miljöer i Sjöbo är i behov av upprustning. Samtidigt hyser föreningslivet och kommuninvånarna stora förhoppningar på nya anläggningar som friidrotts- och ridanläggningar och föreningslokaler. För att hantera både kultur­historiska miljöer och idrottsanläggningar krävs en strategisk planering som utgår från vilka behov som finns, hur efterfrågan ser ut och vilket ekonomiskt utrymme som finns. En underhållsplan för Ora camping och idrottsanläggningarna har tagits fram och arbetet med att ta fram en underhållsplan för de kulturhistoriska miljöerna pågår. Därefter kvarstår att ta fram en underhållsplan för utomhusbaden. Med det arbete som är gjort kan det konstateras att underhållet är eftersatt och att det framöver kommer krävas en ökad nivå på underhållet. Kommunstyrelsen kommer hösten 2017 att kalla till ett möte för en strategisk diskussion kring framtida prioriteringar.

Mål

Inriktningsmål Indikatorer
Ett gott liv och en aktiv fritid Nöjd-Region-Index ska förbättras.
Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras.
Tillgänglighet och delaktighet Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras.
Samverkan med forskning och utbildning Samarbetet med forskning, utbildning och innovatörer ska öka.

Framtid

På sikt kan det bli aktuellt med meröppna bibliotek på fler platser i kommunen. Den statliga kulturskoleutredningen har pekat på behov av nationell samordning och utveckling av landets kulturskolor. Slutsatserna i utredningen kan på sikt komma att påverka verksamheten i Sjöbo. Framförallt pekas på behovet av att nå ut till fler barn och unga, och på att ha ett brett och aktuellt kulturutbud att erbjuda.

Ekonomi

mnkr Bokslut
2016
Budget
2017
Budget
2018
Intäkter 1,9 1,1 1,0
Kostnader 17,4 17,0 17,4
Kommunbidrag 15,5 15,9 16,4
Investeringar 0,6 1,1 1,9

Prestationstal

Bokslut
2016
Budget
2017
Budget
2018
Kulturskola
Antal elever i kulturskolan 358 430 430
Andel inskrivna elever i aktuell åldersgrupp 14,0 % 16,2 % 16,1 %
Antal ämnen/kurser 32 30 30
Bibliotek
Antal besökare 55 749 62 000 62 000
Antal utlån 81 778 100 000 100 000
Antal utlån per invånare 4,4 5,3 5,3
Antal besökare på Elfstrands krukmakeri 400 400
Antal besök ordinarie biografprogram 6 605 6 000 6 000
Antal besökare i konsthallen 10 296 15 000 15 000