Kommunstyrelsens
ordförande

En satsning på hållbarhet

Mycket går bra i Sjöbo. Bostadsbyggandet är på en hög nivå, skolresultaten ökar och arbetslös­heten sjunker både totalt och bland unga. Kommunens ekonomi är fortsatt stabil. Vi står dock inför ständiga utmaningar i arbetet med att skapa förutsättningar så att de som valt att bo och verka i vår kommun får ett gott liv och goda förutsättningar för sitt företagande. I den borgerliga alliansens budget för Sjöbo kommun finns förslag och mål med ett tydligt fokus på de fyra hållbarhetsperspektiven: socialt, ekologiskt, ekonomiskt och medarbetare. Dessa som alla är beroende av varandra för att hålla i längden.

Goda sociala livsbetingelser

Sjöbo växer och utvecklas. Här byggs fler bostäder än på många år och skolresultaten förbättras. Samtidigt håller de kommunala verksamheterna en hög kvalitet och vi ska även framöver ha en äldreomsorg som håller hög kvalitet så att alla får en rik och värdig ålderdom. En generell förstärkning av samtliga nämnders budget möjliggör en fortsatt utveckling av kommunens verksamheter. Att vi blir fler medborgare och att efterfrågan ökar innebär att ytterligare 9 mnkr tillförs förskolan, skolan och äldreomsorgen 2018, utöver den generella kompensationen. Genom åtgärderna skapas förutsättningar för en ökad social hållbarhet som berör människors livs­betingelser i samhället.

För att fortsätta den positiva utvecklingen i skolan med de förbättrade skolresultaten görs en särskild högstadiesatsning. En satsning som även kommer att bidra till en förbättrad folkhälsa för våra ungdomar. Extra viktigt då folkhälsan behöver förbättras, framförallt för våra flickor, som får sämre resultat än pojkarna i genomförd undersökning.

Arbetet med att modernisera trafikmiljön fortsätter. Sjöbo kommun kommer fortsätta att investera för att förbättra trafikmiljön och utöka gång- och cykelvägarna. Genom åtgärderna ökar trafiksäkerheten samtidigt som det skapas möjlighet för minskad koldioxidbelastning.

För att öka Sjöbobornas möjligheter till en aktiv fritid planeras det för en aktivitetspark. Här möts vi över generationsgränserna med aktiviter för såväl äldre som yngre i form av banor för boule, parkour och skateboard.

Arbetet mot att utveckla helt ny stadsdel till en dynamisk plats för boende, handel och kollektivtrafik påbörjas genom utformningen av detaljplanen för spårområdet.

Steg på vägen mot ekologisk hållbarhet

Vi ska vidta åtgärder för att långsiktigt bevara jordens ekosystem och dess önskade funktioner, till exempel produktion av mat, energi och tillhandahållande av rent vatten. Sommarbyarna får nu successivt tillgång till kommunalt vatten och avlopp. En stor satsning som innebär en ökad service till de boende i sommarbyarna, samtidigt som vi minskar belastningen på miljön och värnar vårt vatten.

Genom att minska elförbrukningen i våra fastigheter och öka andelen förnyelsebar energi bidrar vi till att förbättra hållbarheten, vilket ytterligare förstärks genom att vi ska öka andelen miljöbilar.

För att minska våra transporter planeras det för en omlastningscentral för hushållsavfall och en återbrukscentral, vilket ger möjlighet till återanvändning istället för återvinning. Det ska även vara möjligt att på området upplåta plats för behandling av trädgårdsavfall och liknande.

Genom att öka andelen inköp från små och medelstora livsmedelsföretag förväntas det också resultera i att transporterna minskar. Våra företagare får också större möjlighet att leverera till våra verksamheter.

Vår kommun ska leverera även i sämre tider!

Genom att ta ansvar för ekonomin och samtidigt ge en god service till Sjöboborna skapar vi goda förutsättningar att klara finansieringen av välfärdtjänsterna även på sikt. Ett positivt resultat skapar utrymme för att kunna parera svängningar i den ekonomiska utvecklingen och enklare hantera försämringar i ekonomin. Det positiva resultatet skapar även ett utrymme för investeringarna så att vi inte behöver låna till dessa. Vi ser med andra ord till att hantera dessa kostnader nu istället för att skjuta över dem på kommande generationer.

Under många år framöver består utman­ingen i att de invånare som efterfrågar kommunal service i form av förskola, skola och äldreomsorg växer i sådan omfattning att kostnaderna ökar snabbare än kommunens intäkter. Samtid­igt ökar kraven på den kommunala servicen. Skattebetalarnas pengar ska användas på bästa sätt och för att klara kommunens ökade kostnader kommer vi att fortsätta effektivisera arbetet i de kommunala förvaltningarna. Här kommer det årligen krävas effektiviseringar motsvarande 1 procent för att vi ska klara verksamheten.

Arbetsgivaren som attraherar

Genom våra engagerade medarbetare, som bidrar till att hålla en hög servicenivå gentemot medborgarna, kan vi öka kundnöjdheten. Då det nu börjar bli allt svårare att rekrytera utbildad personal inom många områden och bristen på arbetskraft pressar upp lönerna har medel för strategiska lönesatsningar åter avsatts i budgeten.

Tillsammans med våra medarbetare måste vi ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet för att den ska svara upp mot Sjöbobornas krav och behov. För att hantera de ekonomiska utmaningarna krävs ett ökat fokus på effektiviseringar. Det kommer också att krävas av oss som politiker att vi prioriterar och lika väl som vi tillför uppdrag måste vara beredda att välja bort delar i servicen.

 

Magnus Weberg
Kommunstyrelsens ordförande