Räddningstjänst

Verksamhetsbeskrivning

Räddningstjänstverksamheten ska bidra till att skapa en trygg och säker miljö för människor att bo, vistas och verka i.

Förebyggande arbete bedrivs i syfte att minska olyckorna genom att räddningstjänsten bistår med råd och anvisningar.

Räddningstjänsten är organiserad i kommunalförbundet Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. I kommunalförbundet ingår Simrishamns, Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner.

Brandvärn finns i Klasaröd, Äsperöd och Bjärsjölagård.

Förändringar i verksamheten

Medlemsavgiften är baserad på invånarantalet. Kommunbidraget har utökats med 2,8 procent eller 0,4 mnkr, som kompensation för ökade pris- och lönekostnader, inklusive kapitalkostnader. Utökningen avser även en beräknad hyresökning till följd av ombyggnation av stationerna i Ystad och Tomelilla.

Framtid

Inom räddningstjänstområdet pågår en diskussion om medlemskommunernas eventuella inträde i Räddningstjänsten Syd. Sotning utförs från hösten 2013 i SÖRF4:s regi, varför ansvaret för denna del av verksamheten kan komma att återgå till kommunen vid ett förändrat förbundsmedlemskap.

Mål

Inriktningsmål Indikatorer
Ett gott liv och en aktiv fritid Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras.
Hållbar utveckling Andelen miljöbilar i den kommunala verksamheten ska öka.

Ekonomi

mnkr Bokslut
2016
Budget
2017
Budget
2018
Intäkter 0,0 0,0 0,0
Kostnader 13,5 13,8 14,2
Kommunbidrag 13,5 13,8 14,2