Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxen­utbildning, svenska för invandrare och särvux bedrivs i egen regi. Yrkesinriktad vuxenutbildning bedrivs i såväl egen regi som i extern regi.

Kommunen har ett ansvar för att ta emot och tillhandahålla lämpligt boende, skolgång och stöd för ensamkommande barn och unga som anvisats Sjöbo.

Enheten för Arbete och Integration har till uppdrag att ansvara för insatser syftande till att hjälpa och stödja människor till arbete, utbildning och självförsörjning.

I etableringsuppgiften ingår att som kommun svara för boende och mottagande, i form av bland annat samhällsorientering och svenska för invandrare, till dem som fått uppehållstillstånd och som anvisats till Sjöbo. För samordnade insatser samverkar enheten internt med myndighetens försörjningsstöd, vuxenutbildning och HR-avdelning samt externt med främst Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne.

Förändringar i verksamheten

En avsiktsförklaring om vuxensamverkan mellan de skånska kommunerna har tagits fram och undertecknats av alla 33 kommunerna. Avsikten är att öka samordningen mellan de skånska kommunerna i framtiden.

Kompensationen för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader medför en ökning av kommunbidraget med 0,5 mnkr.

Investeringarna består av bilar, inventarier och IT-verktyg.

Uppdrag

Från den 1 juli 2017 ändras ersättningssystemet för ensamkommande och ersättningen för överförmyndarverksamheten kan från och med 2018 inte återsökas som ett riktat statsbidrag. Kommunen får ett bidrag för samtliga kostnader. Familjenämnden får i uppdrag att återkomma med förslag på fördelningsmodell som beaktar kostnaderna för överförmyndarverksamheten.

Mål

Inriktningsmål Indikatorer
Ett gott liv och en aktiv fritid Nöjd-Region-index ska förbättras.
Tillgänglighet och delaktighet Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras.
Möjlighet till livslångt lärande Antalet deltagare i vuxenutbildningen som uppnår behörighet för vidare studier ska öka.
Andelen slutförda yrkes­utbildningar som har lett till en anställning ska öka.
Samverkan med forskning och utbildning Samarbetet med forskning, utbildning och innovatörer ska öka.
Hållbar utveckling Andelen miljöbilar i den kommunala verksamheten ska öka.

Framtid

Lokal knutpunkt som syftar till att stärka mottagandet av nyanlända är planerad att inrättas i samverkan mellan Sydöstra Skånes kommuner och idéburen sektor med stöd av länsstyrelsen.

Just nu har staten höga kostnader för asylsökande som under 2015 uppgick till 163 000 personer, varav 70 000 barn. Av barnen var 35 400 ensamkommande. I och med att de asylsökande får uppehållstillstånd övergår en stor del av ansvaret till kommuner och landsting som därmed får en ökad ekonomisk belastning, då de statliga bidragen upphör. Ur ett verksamhetsmässigt perspektiv är det redan nu en stor utmaning för kommuner och landsting. Utmaningarna för kommunerna framöver blir att hitta bostäder, lösa etableringen på arbetsmarknaden och få tag på personal som kan jobba i välfärden, inte minst i skolan.

Ekonomi

mnkr Bokslut
2016
Budget
2017
Budget
2018
Intäkter 72,4 56,5 53,2
Kostnader 76,1 67,9 65,1
Kommunbidrag 3,7 11,4 11,9
Investeringar 0,2 0,1 0,4

Prestationstal

Bokslut
2016
Budget
2017
Budget
2018
Antal helårsstuderande 271 220 220
Antal under året nyanlända flyktingar 55 60 66
Antal ensam­kommande barn 69 106 18
Antalet boendeplatser ensamkommande barn 46 56 45